Pirmas Puslapis
Kri­mi­na­las dėl sa­lo­tų – gy­vū­nai gaiš­ta, o žmo­nės?

Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ
ok­sa­na.laurutyte@splius.lt


„Tai gal sa­lo­to­mis iš pre­ky­bos cent­ro šė­rėt? Ir dar ne­plau­to­mis?“ – pa­klau­sė šei­mos gy­dy­to­jas Da­rius, iš­gir­dęs apie nu­gai­šu­sį šiau­lie­čio ste­pių vėž­lį Ke­pa­lą. Ko­ne de­šimt­me­tį gy­ve­nęs jud­rus ir žva­lus vėž­lys iš­ties nu­gai­šo mai­tin­tas par­duo­tu­vė­je pirk­to­mis sa­lo­to­mis va­zo­nė­ly­je ir pe­ki­ni­niais ko­pūs­tais. Jei pre­ky­bos cent­ruo­se par­duo­da­mos dar­žo­vės pra­žū­tin­gos gy­vū­nams, ar jos tik­rai į nau­dą itin daug dar­žo­vių mėgs­tan­tiems val­gy­ti žmo­nėms?

Tema
Emig­ra­ci­jai va­sa­rą ryž­ta­si ir gim­na­zis­tai

Edi­ta BA­ČĖ­NĖ

edi­ta.vinickyte@splius.lt

Vie­no­je Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­lo­je be­veik treč­da­lis vie­nuo­lik­to­kų pa­reiš­kė no­rin­tys pa­sianks­tin­ti moks­lo me­tų bai­gi­mo da­tą ir vyk­ti į už­sie­nį. Tie­sa, pra­šy­muo­se daž­niau­siai jie nu­ro­do ne­va taip nu­spren­dę dėl pra­stos ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties ar­ba no­ro vyk­ti pas emig­ra­vu­sius tė­vus. Kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se yra nu­sta­ty­ta tvar­ka, pa­gal ku­rią pa­vie­niai gim­na­zis­tai ga­li anks­čiau pa­baig­ti moks­lo me­tus, ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad to­kių mo­ki­nių tik dau­gė­ja.

 

daugiau
Raš­to dar­bai už pi­ni­gus – da­lis kal­tės krin­ta ir ant dės­ty­to­jų?

Gab­rie­lė PAS­TAU­KAI­TĖ

gab­rie­le.pastaukaite@splius.lt

Ar­tė­jant bai­gia­mų­jų dar­bų gy­ni­mui, „Šiau­liai plius“ aiš­ki­na­si raš­to dar­bų pla­gi­ja­vi­mo bei pir­ki­mo už pi­ni­gus su­bti­ly­bes Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se.

 

daugiau
Aktualijos
Į Šiau­lius atkeliavo cir­kas!

Vai­kys­tės neį­ma­no­ma įsi­vaiz­duo­ti be tri­jų da­ly­kų: ge­riau­sių kie­mo drau­gų, dau­gy­bės po­rci­jų le­dų ir ap­si­lan­ky­mo cir­ke. Tie­sa, cir­ko vai­di­ni­mas – tai pra­mo­ga ne tik vai­kams, bet ir vi­sai šei­mai.

 

daugiau
Kad kraus­ty­mo­si var­gai tap­tų džiaugs­mais

„Nė­ra to­kių per­kraus­ty­mo dar­bų, ku­rių neap­siim­tu­me“, – sa­ko pro­fe­sio­na­lias kraus­ty­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės UAB „BŪST­KAI­TA“ di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Klu­sas ir pa­ta­ria, į ką at­kreip­ti dė­me­sį kraus­tan­tis:

 

daugiau
Su­per­mais­tas – kas tai?

Apie ne vi­siems gir­dė­tą, ta­čiau mū­sų svei­ka­tai itin nau­din­gą su­per­mais­tą pa­sa­ko­ja vie­na iš įmo­nės „Li­vinn – svei­ki pro­duk­tai“ įkū­rė­jų Guo­da Az­gu­ri­die­nė:

 

daugiau
Ke­pa­me žu­vį lau­ke!

At­ši­lus orams, nuo­sa­vų na­mų kie­muo­se ar­ba pa­vė­si­nė­se prie eže­ro vis daž­niau pa­kvim­pa ant lau­žo kep­ta mė­sa. O jei už­si­no­rė­jo­te paį­vai­rin­ti sa­vo ra­cio­ną ar­ba nu­ste­bin­ti sve­čius, vie­to­je mė­sos rin­ki­tės žu­vį.

 

daugiau
Dau­gė­ja pa­tei­ku­sių dek­la­ra­ci­jas

Bai­gė­si gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo lai­ko­tar­pis. Šiau­lių vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, šie­met iš vi­so pa­teik­ta dau­giau nei 140 tūkst. įvai­rių for­mų dek­la­ra­ci­jų. Gy­ven­to­jai bu­vo ak­ty­ves­ni nei per­nai, tad pa­raiš­kos pra­dė­tos teik­ti ir anks­čiau, ir ge­ro­kai sklan­džiau nei įpras­tai. Iš vi­so vals­ty­bė gy­ven­to­jams grą­žins apie 5,5 mln. Eur.

 

daugiau
La­pė – prin­ci­pų įkai­tė?

Vėl už­vi­rė gin­čai dėl jau ne kar­tą ar­šių dis­ku­si­jų ob­jek­tu vir­tu­sios Šiau­lių Ge­le­ži­nės la­pės. Nuo ta­da, kai prieš be­ne me­tus pa­si­gir­do kal­bos, kad ši skar­di­nė skulp­tū­ra Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je sto­vi ne­le­ga­liai, ne­si­bai­gia pe­ri­pe­ti­jos dėl jos įtei­si­ni­mo. Mies­tui nie­kaip ne­pa­vyks­ta ofi­cia­liai pe­rim­ti La­pės sa­vo ži­nion, bet kas dėl to kal­tas, neaiš­ku. Abi pu­sės – Sa­vi­val­dy­bė ir skulp­tū­ros sa­vi­nin­kai bei au­to­rius – pa­tei­kia skir­tin­gas ver­si­jas. Vie­ni sa­ko, kad ne­duo­da, ki­ti – anie nei­ma.

 

daugiau
Sveikata
Gė­lės ne tik džiu­gi­na, bet ir gy­do

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

Pa­va­sa­ris mus ap­do­va­no­ja įvai­rias­pal­viais žie­dais. Kai žmo­gų su­pa gė­lės, jis jau­čia­si emo­ciš­kai pa­ky­lė­tas, ge­res­nės nuo­tai­kos, ra­mes­nis, va­di­na­si, dva­siš­kai bei fi­ziš­kai svei­kes­nis. No­rė­da­mi tuo įsi­ti­kin­ti – paeks­pe­ri­men­tuo­ki­te: gro­žė­ki­tės spal­vin­gais gy­vais gė­lių žie­dais kiek­vie­ną lais­vą mi­nu­tę, au­gin­ki­te gė­les na­muo­se ir ne­tru­kus pa­ste­bė­si­te, jog jų te­ra­pi­nis po­vei­kis – ne pra­ma­nas.

 

daugiau
Pasaulis pagal mus
Ko­dėl krau­jas ima­mas tik iš be­var­džio pirš­to?
Tik­riau­siai vi­siems yra te­kę duo­ti krau­jo iš pirš­to. Vie­niems tai di­džiau­sias siau­bas, ki­tiems – ei­li­nė pro­ce­dū­ra. Ta­čiau re­tas ku­ris su­si­mąs­to, ko­dėl krau­jas ima­mas tik iš vie­no konk­re­taus pirš­to – be­var­džio.

daugiau
Vi­ta­mi­nas C – pa­na­cė­ja?

Vi­ta­mi­nas C or­to­mo­le­ku­li­nė­je me­di­ci­no­je nau­do­ja­mas dau­giau nei 50 me­tų. Juo gy­dy­tos pa­čios įvai­riau­sios li­gos, apie ku­rias, ger­da­mas vi­ta­mi­ną C, re­tas ku­ris pa­gal­vo­ja.

daugiau
Veidai
T. Vai­se­ta: „Vi­suo­me­nė ban­do išei­ti iš po­so­vie­ti­nės bū­se­nos“

Kris­ti­na KA­VA­LIAUS­KAI­TĖ

kris­ti­na.kavaliauskaite@splius.lt

„Šian­die­ni­nė is­to­ri­ja su­si­de­da vien iš in­terp­re­ta­ci­jų ir tai yra ge­rai, kol jos yra ve­da­mos tie­sos troš­ki­mo“, – sa­ko is­to­ri­kas To­mas Vai­se­ta, po sa­vai­tės kvie­sian­tis šiau­lie­čius su­si­mąs­ty­ti apie is­to­ri­jos reikš­mę ir įsi­trauk­ti į dis­ku­si­ją apie at­min­ties pra­smę.

 

daugiau
Sportas
A. Na­cic­kas – apie Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos už­ku­li­sius ir pa­si­bai­gu­sį se­zo­ną

Min­dau­gas MAL­CE­VI­ČIUS

min­dau­gas.malcevicius@-splius.lt

Pa­si­bai­gus 13-ajam Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos (ŠKL) se­zo­nui, nu­ga­lė­to­jų tau­rę tre­čius me­tus iš ei­lės į vir­šų kė­lė „Kal­vio“ krep­ši­nin­kai. Ant­ros vie­tos me­da­liais ten­ki­no­si „Po­li­ci­jos-Žval­gu­vos“ krep­ši­nin­kai, o kiek anks­čiau paaiš­kė­jo ir bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ja – „So­lo-Eu­ro­gym“ eki­pa, ket­vir­tą kar­tą is­to­ri­jo­je bei ant­rus me­tus iš ei­lės ly­go­je užė­mu­si 3 vie­tą. Il­ga­me­tis ly­gos va­do­vas Ar­tū­ras Na­cic­kas sa­ko, kad šis se­zo­nas di­de­lių staig­me­nų ne­pa­tei­kė, bet po­ky­čių – bū­ta.

 

daugiau
Patirtys
Koks marš­ru­tas, toks ir dvi­ra­tis

Gab­rie­lė PAS­TAU­KAI­TĖ

gab­rie­le.pastaukaite@splius.lt

Kol vie­niems pa­tin­ka min­ti siau­rais miš­ko ta­ke­liais, ki­ti di­džiau­sią ma­lo­nu­mą jau­čia ma­nev­ruo­da­mi triukš­min­ga­me ir nuo­la­tos sku­ban­čia­me mies­te. Skir­tin­giems po­mė­giams – skir­tin­gi dvi­ra­čiai. O jei po­mė­gių ne­ma­žai, vie­no dvi­ra­čio ga­li ir neuž­tek­ti...

 

daugiau
Patirtys
„Ven­tos“ ki­no teat­ras: ta­da, da­bar, ry­toj?

Gab­rie­lė PAS­TAU­KAI­TĖ

gab­rie­le.pastaukaite@splius.lt

Kur­šė­nuo­se, Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės pa­bai­go­je, sto­vi pa­sta­tas, ku­ris jau­na­jai mies­to gy­ven­to­jų kar­tai grei­čiau­siai nie­ko ne­be­reiš­kia. Ta­čiau se­nie­ji kur­šė­niš­kiai dar at­si­me­na lai­kus, kai prie šio pa­sta­to bū­riuo­da­vo­si ei­lės – juk čia vei­kė „Ven­tos“ ki­no teat­ras. Apie šlo­vin­gą jo praei­tį, niū­rią da­bar­tį ir atei­ties per­spek­ty­vas kal­ba­mės su kur­šė­niš­kiais ir bu­vu­siu ki­no teat­ro va­do­vu Ka­zi­mie­ru Pa­kal­niš­kiu.

 

daugiau
Nuomonės
Ar kas nors kei­sis po „ka­la­fio­rų skan­da­lo“?

Edi­ta BA­ČĖ­NĖ, Vy­te­nio MI­RO­NO nuo­tr.

edi­ta.vinickyte@splius.lt

Po va­di­na­mo­jo „ka­la­fio­rų skan­da­lo“ pra­si­dė­jo kal­tų­jų paieš­kos: vie­ni kal­ti­na eu­rą, ki­ti – pre­ky­bi­nin­kus, tre­ti – pri­spaus­din­tus tri­li­jo­nus bank­no­tų ir pan. Ki­tą sa­vai­tę or­ga­ni­zuo­ja­ma ak­ci­ja nei­ti į pre­ky­bos cent­rus daug kas abe­jo­ja – juk lik­si­me nie­ko ne­pe­šę, ta­čiau par­duo­tu­vė­se nu­si­pirk­ti vai­sių ar dar­žo­vių – vis dar ne­men­kas iš­šū­kis. Ar šiau­lie­čiai pa­ste­bi pa­di­dė­ju­sias mais­to pro­duk­tų kai­nas, kaip tai ver­ti­na, ko­kius ma­to spren­di­mo bū­dus ir ar ke­ti­na ki­tą sa­vai­tę nei­ti į pre­kyb­cent­rius, tei­ra­vo­mės mies­to bul­va­re.

 

daugiau
I. Kurk­lie­ty­tė: „Reik­les­ni ta­po tiek žiū­ro­vai, tiek ir fil­mų kū­rė­jai“

Kris­ti­na KA­VA­LIAUS­KAI­TĖ

kris­ti­na.kavaliauskaite@splius.lt

„Jei­gu tu­rė­čiau lais­vę kur­ti, ką no­riu, su­kčiau fil­mus vai­kams. Šian­dien tai la­biau­siai nu­skriaus­tas žiū­ro­vas“, – sa­ko šią sa­vai­tę „Laip­tų ga­le­ri­jo­je“ vie­šė­ju­si ir fil­mą „Var­nų eže­ras“ pri­sta­čiu­si re­ži­sie­rė Ine­sa Kurk­lie­ty­tė.

 

daugiau
ARCHYVAS
© 2005-2008 ŠIAULIAI plius