(2016-04-29 Nr. 623) ŠIANDIEN 2018 Rugsėjo 20 D. Ketvirtadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Sportas
Diena, kai futbolas Lietuvoje taps religija

Be­nas JAN­KAUS­KAS

„Lie­tu­viai nie­ka­da ne­žais taip ge­rai, kaip is­pa­nai ar ang­lai“, – daž­nai gir­di­ma pe­si­mis­tiš­ka fra­zė, ta­čiau var­gu ar kas nors ga­lė­tų tai tvir­tai pa­neig­ti. Daž­nai gir­di­me ir tai, kad čia fut­bo­las su­si­lau­kia la­bai ma­žai rė­mė­jų, ta­čiau ar tik pi­ni­gų Lie­tu­vos fut­bo­lui tet­rūks­ta?

 

Svar­bu – tre­ne­rio kom­pe­ten­ci­ja

„Nors Lie­tu­va ir ne­spė­ja ženg­ti ko­ja ko­jon su Eu­ro­pos fut­bo­lu, o in­ves­ti­ci­jos mū­sų ko­man­das pa­sie­kia kur kas ma­žes­nės nei dau­gu­mo­je už­sie­nio ša­lių, vis dėl­to rei­kia ne­pa­mirš­ti ir ki­tų mū­sų fut­bo­lo pro­ble­mų“, – tei­gia šiau­lie­tis fut­bo­lo spe­cia­lis­tas Re­mi­gi­jus Mi­ko­čio­nis. Ma­ty­da­mas, ko­kių re­zul­ta­tų pa­sie­kia lie­tu­viai, iš­vy­kę tre­ni­ruo­tis į sve­čias ša­lis, ar­ba sve­čiai, žai­džian­tys fut­bo­lą Lie­tu­vo­je, jis vie­na svar­biau­sių ko­man­dos fi­gū­rų lai­ko tre­ne­rį.

Spe­cia­lis­tas įvar­di­ja du pa­grin­di­nius tiks­lus, ku­rių rei­kė­tų siek­ti, no­rint po­pu­lia­rin­ti fut­bo­lą Lie­tu­vo­je. Be to, kad žūt­būt rei­kia to­bu­lin­ti tre­ni­ruo­čių sis­te­mas ir inf­rast­ruk­tū­rą, di­de­lį dė­me­sį rei­kė­tų skir­ti ir tre­ne­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui, nes nuo jų pri­klau­so ko­man­dos žai­di­mo ly­gis.

„Ma­ne daž­nai ste­bi­na tre­ne­rių ne­mo­kė­ji­mas psi­cho­lo­giš­kai val­dy­ti ko­man­dos žai­dė­jų kri­ti­niu mo­men­tu, ypač kai pa­ti­ria­mos di­de­lės ne­sėk­mės. Ma­tau daug ne­ga­ty­vu­mo tre­ni­ruo­tė­se: „ne­mo­ki to, ne­mo­ki ano“, „žiop­lys“ ir pa­na­šiai. Juk ga­li­ma pa­keis­ti: „nie­ko to­kio, pa­vyks vė­liau“, – sa­ko vy­ras. Ne­re­tai, anot R. Mi­ko­čio­nio, tre­ne­ris ko­man­dai per­lei­džia sa­vo jau­du­lį ir emo­ci­jas prieš svar­bias var­žy­bas sa­ky­da­mas, kad šį kar­tą rei­kia la­bai pa­si­steng­ti. Vi­siems ir taip bū­na aiš­ku, kad steng­tis rei­kia, o pa­pil­do­ma įtam­pa kai ku­riems žai­dė­jams tam­pa ne­pa­ke­lia­ma naš­ta. „Tre­ne­rio pa­rei­ga kaip tik nuim­ti tą nei­gia­mą įtam­pą, pa­drą­sin­ti žai­dė­jus ir, svar­biau­sia, pa­dė­ti at­si­skleis­ti kiek­vie­no ta­len­tui“, – tei­gia spe­cia­lis­tas.

Už­sie­ny­je tre­ne­riai yra spe­cia­liai ruo­šia­mi taip, kad kuo ge­riau su­pras­tų kiek­vie­no, ypač jau­no spor­ti­nin­ko pro­ble­mas. Ne­re­tai pa­si­tai­ko, kad la­bai ge­ras tre­ne­ris, pa­ts

nie­ka­da ne­žai­dęs fut­bo­lo, su­ge­ba ko­man­dai duo­ti ge­ro­kai dau­giau nei tik ge­rus tak­ti­nius de­ri­nius ar įtemp­tas tre­ni­ruo­tes.

Nė­ra su­si­do­mė­ji­mo, pra­stos są­ly­gos

Nuo aš­tuo­ne­rių fut­bo­lo kar­je­rą Šiau­liuo­se pra­dė­jęs Da­rius Jan­kaus­kas per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus žai­dė Kip­re, Ita­li­jo­je ir Lat­vi­jo­je. Kai­my­ni­nė­je ša­ly­je, Jel­ga­vos mies­te, iki šiol žai­džian­tis vi­du­rio sau­gas tei­gia, kad ir „bra­liu­kai“ ga­na stip­riai len­kia Lie­tu­vos fut­bo­lo ly­gį. Jel­ga­vo­je yra įkur­tas vie­nas ge­riau­sių spor­to cent­rų Bal­ti­jos ša­ly­se.

Pa­bu­vo­jęs už­sie­nio ša­ly­se fut­bo­li­nin­kas tei­gia, kad net ir že­mes­nė­je ly­go­je žai­džian­čios ko­man­dos va­di­na­mo­sio­se „fut­bo­lo ša­ly­se“ yra la­bai stip­rios. „Is­pa­ni­ja, Ang­li­ja, Ita­li­ja, Vo­kie­ti­ja – tai ša­lys, ku­rio­se fut­bo­lo sta­dio­nai lūž­ta nuo ger­bė­jų. Lie­tu­vos re­kor­das – 3000 žiū­ro­vų – bū­tų juo­kin­gas to­se ša­ly­se, kur su­si­ren­ka po 60-70 tūkst. fut­bo­lo aist­ruo­lių, – sa­ko jis. – Gal­būt dėl ne­pa­kan­ka­mo žmo­nių do­mė­ji­mo­si ir pra­si­de­da vi­sos pro­ble­mos?“

„Ma­nau, kad pa­ti di­džiau­sia pro­ble­ma Lie­tu­vo­je yra tin­ka­mų są­ly­gų ne­bu­vi­mas. Vie­nin­te­lė NFA (Na­cio­na­li­nė fut­bo­lo aka­de­mi­ja) tu­ri tik kaž­ką pa­na­šaus į už­sie­nio klu­bų aka­de­mi­jas. Ge­riems re­zul­ta­tams pa­siek­ti rei­kia la­bai daug: ko­ky­biš­kų aikš­te­lių, spor­to sa­lių, ba­sei­nų, kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų, psi­cho­lo­gų“, – ne­sle­pia spor­ti­nin­kas. Kaip ir

R. Mi­ko­čio­nis, D. Jan­kaus­kas įvar­di­ja ir la­bai di­de­lį aukš­to ly­gio spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų pa­ruoš­ti jau­nus žai­dė­jus Eu­ro­pos ly­gio fut­bo­lui, trū­ku­mą.

Dar vie­na iro­niš­ka pro­ble­ma, ki­šan­ti ko­ją fut­bo­lui Lie­tu­vo­je – žie­ma. Ji iš spor­ti­nin­kų ati­ma tris mė­ne­sius ko­ky­biš­kų tre­ni­ruo­čių lau­ko aikš­te­lė­se, o šil­tes­nio kli­ma­to ša­ly­se fut­bo­las žai­džia­mas iš­ti­sus me­tus. Ži­no­ma, Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mi ir sa­lės fut­bo­lo tur­ny­rai, ta­čiau tam ir vėl trūks­ta tin­ka­mos inf­rast­ruk­tū­ros.

Apie lapk­ri­čio vi­du­rį baig­sis šių me­tų Lie­tu­vos A ly­gos fut­bo­lo se­zo­nas, aikš­te­les už­klos snie­gas, ver­čian­tis spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­tis ir var­žy­tis sa­lė­se. No­ri­si ti­kė­ti, kad mū­sų ša­ly­je ta die­na, kai fut­bo­las bus ver­ti­na­mas kaip di­dy­sis spor­tas, išauš ir mes pa­ga­liau tu­rė­si­me ką pa­ro­dy­ti pa­sau­liui.

2011-ųjų va­sa­ra. Po pa­si­bai­gu­sio fut­bo­lo se­zo­no Ita­li­jo­je D. Jan­kaus­kas (centre) – FC „Šiau­liai“ eki­po­je.

Dariaus JANKAUSKO archyvo nuotr.

 

Fut­bo­lo spe­cia­lis­tas šiau­lie­tis Re­mi­gi­jus Mi­ko­čio­nis tei­gia, kad Lie­tu­vo­je dau­giau žai­džia­mas jė­gos fut­bo­las, trūks­ta tech­ni­kos, koor­di­na­ci­jos.

Re­mi­gi­jaus Mi­ko­čio­nio archyvo nuotr.

 


Sportas trumpai

Krep­ši­nio klu­be bręs­ta per­mai­nos

„Šiau­lių-Trio­bet“ krep­ši­nio ko­man­do­je bręs­ta per­mai­nos. Vil­čių ne­pa­tei­si­nu­sį ame­ri­kie­tį Maik­lą Moo­rą eki­po­je tu­rė­tų pa­keis­ti jo tau­tie­tis Chei­sas Si­mo­nas. Mai­kas Moo­reas Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je žai­dė še­šiuo­se ma­čuo­se, per ku­riuos vi­du­ti­niš­kai pel­ny­da­vo po pu­sę taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 2 ka­muo­lius. Jo nau­din­gu­mo koe­fi­cien­tas bu­vo –2. Ar į Šiau­lių eki­pos per­žiū­rą pa­kvies­tas 23-ejų me­tų 201 cm ūgio Chei­sas Si­mo­nas liks klu­be ir pa­keis sa­vo tau­tie­tį, paaiš­kės lapk­ri­čio pir­mą die­ną. Tre­jus pa­sta­ruo­sius se­zo­nus jis žai­dė Det­roi­to „Det­roit Mer­cy“ uni­ver­si­te­te. Praė­ju­siais me­tais vi­du­ti­niš­kai per rung­ty­nes pel­ny­da­vo po 13,3 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 4,4 ir at­lik­da­vo po 2,4 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. Krep­ši­nin­kas bu­vo pa­si­ra­šęs su­tar­tį su Grai­ki­jos Sa­lo­ni­kų „Ario“ eki­pa, ta­čiau dėl klu­bo fi­nan­si­nių pro­ble­mų jam te­ko jį pa­lik­ti.

Pra­lai­mė­jo Lat­vi­jo­je

„Šiau­lių-Trio­bet“ krep­ši­nio ko­man­da pa­ty­rė ne­sėk­mę Lat­vi­jo­je vy­ku­sio­se Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos rung­ty­nė­se prieš „Vents­pi­lio“ eki­pą 75:83. Vi­sų rung­ty­nių me­tu vi­rė at­kak­li ko­va. Pir­ma­me kė­li­ny­je pir­ma­vo šiau­lie­čiai, vė­liau lat­viai pe­rė­mė ini­cia­ty­vą. Įpu­sė­jus rung­ty­nėms, jų pra­na­šu­mas te­bu­vo trys taš­kai. Po il­go­sios per­trau­kos šiau­lie­čiai trum­pam bu­vo per­svė­rę re­zul­ta­tą, ta­čiau lat­viai ne­tru­ko at­si­ties­ti. Ge­riau­siai „Šiau­lių-Trio­bet“ ko­man­do­je žai­dė ka­pi­to­nas Au­ri­mas Kie­ža, ku­ris pel­nė 21 taš­ką, at­ko­vo­jo 8 ka­muo­lius ir at­li­ko du re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Pa­pa Dia ir Vi­ta­li­jus Liu­ty­čius pel­nė po 14 taš­kų. Ki­tas Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos rung­ty­nes šiau­lie­čiai žais spa­lio 20 d. na­muo­se su Ka­zachs­ta­no Aty­rau „Bar­sy“.

Te­ni­sas

Šve­di­jo­je vyks­tan­čia­me Te­ni­so pro­fe­sio­na­lų aso­cia­ci­jos (ATP) „World Tour 250″ se­ri­jos tur­ny­re „If Stock­holm Open“ ge­riau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kas Ri­čar­das Be­ran­kis pa­te­ko į ket­virt­fi­na­lio eta­pą. Pir­ma­ja­me ra­te Šiau­lių te­ni­so mo­kyk­los auk­lė­ti­nis 4:6, 6:4, 6:1 įvei­kė 48-ąją pa­sau­lio ra­ke­tę 24-erių me­tų is­pa­ną Al­ber­tą Ra­mo­są. Aš­tunt­fi­na­lio ma­če lie­tu­vis 4:6, 6:4 6:2 su­si­do­ro­jo su 28-ąja pa­sau­lio ra­ke­te 29-erių me­tų vo­kie­čiu Flo­ria­nu Ma­je­riu. Už pa­te­ki­mą į ket­virt­fi­na­lio eta­pą Ri­čar­dui Be­ran­kiui ati­te­ko 45 ATP rei­tin­go taš­kai. Tur­ny­ro Šve­di­jo­je pri­zų fon­dą su­da­ro be­veik pu­sė mi­li­jo­no eu­rų.

Žo­lės rie­du­lys

Bai­gė­si Lie­tu­vos mo­te­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­to A di­vi­zio­no ant­ro­jo ra­to var­žy­bos. Šiau­lių „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ eki­pa lai­mė­jo vi­sus ke­tu­ris ma­čus ir iš­li­ko čem­pio­na­to ly­de­re. Šiau­lie­tės 8:0 nu­ga­lė­jo ki­tą mies­to eki­pą SM „Kle­vas“, 5:1 lai­mė­jo prieš „Kel­mės“ rie­du­li­nin­kes. „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­da 6:0 įvei­kė sos­ti­nės SŽK „Žu­vėd­ros-Tau­ro“ eki­pą ir 3:0 lai­mė­jo prieš Vil­niaus SM „Tau­ras“ rie­du­li­nin­kes. Čem­pio­na­te šiau­lie­tės yra lai­mė­ju­sios vi­sas aš­tuo­nias žais­tas rung­ty­nes. Su­rin­ku­sios 24 taš­kus, jos įti­ki­na­mai pir­mau­ja čem­pio­na­te. Ant­rą vie­tą čem­pio­na­te uži­ma Vil­niaus „SM „Tau­ro“ rie­du­li­nin­kės, ku­rios yra su­rin­ku­sios 12 taš­kų. Tre­čią vie­tą, su­rin­ku­si 10 taš­kų, uži­ma Kel­mės eki­pa. Tre­čias ir ket­vir­tas čem­pio­na­to eta­pai bus žai­džia­mi pa­va­sa­rį.

Fut­bo­las

Šiau­lių fut­bo­li­nin­kės na­muo­se su­triuš­ki­no sa­vo prie­ši­nin­kes ir vie­nuo­lik­tą kar­tą ta­po Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­nė­mis. Iš­vy­ko­je Šiau­lių „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ 2:0 pra­no­ko „Žal­gi­rį“, o na­muo­se be gai­les­čio 8:0 įvei­kė „Ak­me­nės“ fut­bo­li­nin­kes ir 13:0 su­triuš­ki­no Vil­niaus FM „Kreon­tą“. Per­ga­lė prieš Vil­niaus MFK „Žal­gi­rį“ už­tik­ri­no šiau­lie­čių per­ga­lę čem­pio­na­te. Re­zul­ta­ty­viau­sia čem­pio­na­to žai­dė­ja ta­po „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ žai­dė­ja Ra­sa Ima­na­li­je­va. Pas­ku­ti­nė­se var­žy­bo­se su Vil­niaus „Kreon­ta“ ji pel­nė sep­ty­nis įvar­čius. Šiau­lie­tės mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­nė­mis ta­po aš­tun­tus me­tus iš ei­lės. Ant­ra vie­ta pir­mą kar­tą klu­bo is­to­ri­jo­je ati­te­ko Kau­no „Ža­rai“, tre­čio­ji – Uk­mer­gės „Tex­Ti­li­Te“.

Mo­te­rų krep­ši­nis

Šiau­lių krep­ši­nin­kės na­muo­se vie­no taš­ko per­sva­ra įvei­kė ma­ri­jam­po­lie­tes. Jau nuo pir­mų­jų mi­nu­čių bu­vo aiš­ku, kad var­žy­bos tarp Šiau­lių „Rū­tos-Uni­ver­si­te­to“ ir Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos“ ne­bus leng­vos. Tai vie­na, tai ki­ta ko­man­da pir­ma­vo ke­liais taš­kais ir ini­cia­ty­vos ne­pa­leis­da­vo. Pir­mą­jį kė­li­nį pra­lai­mė­ju­sios šiau­lie­tės ant­ra­ja­me at­si­tie­sė ir po di­džio­sios per­trau­kos žai­di­mą pra­dė­jo vie­no taš­ko per­sva­ra. Nors prie­ši­nin­kės ge­riau ko­vo­jo dėl at­šo­ku­sių ka­muo­lių, ta­čiau „Rū­tos-Uni­ver­si­te­to“ krep­ši­nin­kių at­kak­li gy­ny­ba kom­pen­sa­vo šį trū­ku­mą. Per­ga­lin­gą taš­ką, pa­tai­kiu­si vie­ną bau­dos me­ti­mą iš dvie­jų, pel­nė vi­du­rio puo­lė­ja Li­di­ja Pa­na­siuk. Li­ku­sios de­vy­nios se­kun­dės Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos“ ko­man­dai ne­bu­vo sėk­min­gos ir var­žy­bos bai­gė­si 72:71. Tai ant­ro­sios Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos rung­ty­nės. Pir­mo­sio­se Šiau­lių krep­ši­nin­kės 68:76 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti Kau­no „Ais­tės-LSU“ pra­na­šu­mą.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja


Rad­vi­liš­kio „Lo­ko­mo­ty­vas“ – fut­bo­lo trau­ki­nio prie­ky­je

Jus­ti­na PO­CE­VI­ČIŪ­TĖ

Tik šių me­tų pa­va­sa­rį įsi­kū­ręs Rad­vi­liš­kio fut­bo­lo klu­bas „Lo­ko­mo­ty­vas“ su­ge­bė­jo tap­ti LFF II ly­gos Va­ka­rų zo­nos pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­ju. Ko­man­da su­žai­dė 18 var­žy­bų ir su­rin­ku­si 44 taš­kus iš­ko­vo­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti I ly­go­je. Le­mia­mas var­žy­bas Rad­vi­liš­kio ko­man­da vy­ko žais­ti į sve­čius su Klai­pė­dos „Gra­ni­tu“. Šia­me tu­re vie­nin­te­lis Ar­tū­ro Smir­no­vo įvar­tis nu­lė­mė čem­pio­nų var­dą.

 

„Lo­ko­mo­ty­vo“ fut­bo­li­nin­kai vie­nin­gai sa­ko, kad svar­bu ne tik ge­ras fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas, bet ir drau­giš­ka at­mos­fe­ra.

Aurimo PETRAUSKO nuotr.

Kur­ti klu­bą pa­ska­ti­no su­tvar­ky­tas sta­dio­nas

Dar prieš še­še­rius me­tus Rad­vi­liš­kio spor­to cent­ro fut­bo­lo ko­man­da va­di­no­si „Žė­ru­čiu“, bet at­si­ra­dus pa­grin­di­nei rė­mė­jai – bend­ro­vei „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ – klu­bas bu­vo pa­va­din­tas „Lo­ko­mo­ty­vu“. Toks po­ky­tis ga­li bū­ti ne tik sėk­min­gas, bet ir sim­bo­liš­kas pa­čiai ko­man­dai – lo­ko­mo­ty­vas tu­ri vi­sa­da bū­ti trau­ki­nio prie­ky­je.

Praė­ju­siais me­tais FK „Lo­ko­mo­ty­vas“ bu­vo Rad­vi­liš­kio spor­to cent­ro ko­man­da ir rung­ty­nia­vo Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bė­se. „Mes, bu­vę rad­vi­liš­kie­čiai, anks­čiau taip pat at­sto­va­vo­me mies­to ko­man­dai ir pa­ma­tę pui­kiai su­tvar­ky­tą sta­dio­ną nu­spren­dė­me, kad fut­bo­lo ly­gis Rad­vi­liš­ky­je nea­ti­tin­ka tu­ri­mos inf­rast­ruk­tū­ros. Nusp­ren­dė­me pa­ban­dy­ti „Lo­ko­mo­ty­vą“ kils­te­lė­ti į aukš­tes­nį spor­ti­nį ly­gį. Tuo tiks­lu bu­vo bū­ti­na įkur­ti klu­bą“, – pri­si­me­na „Lo­ko­mo­ty­vo“ klu­bo va­do­vas Ma­ri­jus Ri­mas. Eu­ro­pos fut­bo­le šiuo me­tu yra su­si­klos­čiu­si to­kia tvar­ka, kad tik klu­bai ga­li da­ly­vau­ti rim­tes­nė­se var­žy­bo­se ir ti­kė­tis su tuo su­si­ju­sios nau­dos. Be to, tik klu­bas ga­li tin­ka­mai ap­gin­ti mies­to fut­bo­lo in­te­re­sus.

Klu­bo va­do­vas pa­sa­ko­ja, kad dar prieš se­zo­ną su­pra­to, jog no­rint ko­vo­ti dėl aukš­tes­nių vie­tų ša­lies fut­bo­lo II ly­go­je bū­ti­na su­stip­rin­ti ko­man­dą žai­dė­jais iš ki­tų mies­tų. Ko­man­dos bran­duo­lį da­bar su­da­ro aukš­tes­nio ly­gio fut­bo­lo ra­ga­vę žai­dė­jai iš Pa­ne­vė­žio. Kai ku­rie jų rung­ty­nia­vo net pres­ti­ži­niuo­se Eu­ro­pos tau­rių tur­ny­ruo­se. Eki­po­je li­ko ir per­spek­ty­viau­si bei rim­čiau­siai į fut­bo­lą žiū­rin­tys rad­vi­liš­kie­čiai. Il­gai Rad­vi­liš­kio ko­man­do­je žai­džian­tis „Lo­ko­mo­ty­vo“ tre­ne­ris Min­dau­gas Ur­bo­na­vi­čius džiau­gia­si, kad tre­ni­ruo­tės ir var­žy­bos kar­tu su pa­ty­ru­siais fut­bo­li­nin­kais da­vė daug pa­tir­ties ir nau­dos vie­ti­niams žai­dė­jams, bet ne­sle­pia no­ro, kad kraš­tie­čių mo­ty­va­ci­ja at­sto­vau­ti sa­vo mies­tui bū­tų di­des­nė: „Gai­la, kad pra­ran­da­me žai­dė­jus, kai šie, bai­gę vi­du­ri­nę, pa­si­ren­ka stu­di­jas di­des­niuo­se mies­tuo­se, kar­tu pa­lik­da­mi ir fut­bo­lo ko­man­dą. Tuo­met ten­ka vėl priim­ti jau­nes­nius ne­pa­ty­ru­sius žai­dė­jus. Tie, ku­rie įsto­ja Šiau­liuo­se, mie­lai at­sto­vau­ja sa­vo gim­to­jo mies­to ko­man­dai.“ Tre­ne­ris ir klu­bo va­do­vas ne­pra­ran­da op­ti­miz­mo ir pri­si­me­na, kad dar prieš ge­rą de­šimt­me­tį Rad­vi­liš­kio klu­bas rung­ty­nia­vo aukš­tes­nia­me Lie­tu­vos fut­bo­lo di­vi­zio­ne. Ta­da pa­grin­dą su­da­rė vie­tos žai­dė­jai. „Ti­ki­mės, kad po ke­le­rių me­tų dar­bo ga­lė­si­me tuo vėl pa­si­džiaug­ti“, – sa­kė jis.

Sėk­min­gas se­zo­nas

Šių me­tų pir­me­ny­bė­se te­ko var­žy­tis net su ke­tu­rio­mis ko­man­do­mis, ku­rios pre­ten­da­vo į aukš­čiau­sias vie­tas. Šis se­zo­nas „Lo­ko­mo­ty­vui“ bu­vo itin sėk­min­gas. Per jį ko­man­dai pa­vy­ko iš­si­ko­vo­ti Žal­gi­rio drau­gi­jos nu­ga­lė­to­jų tau­rę, tap­ti pa­sau­li­nių TA­FI­SA žai­dy­nių lai­mė­to­jais, bet svar­biau­sias pa­sie­ki­mas klu­bui – LFF II ly­gos Va­ka­rų zo­nos pir­me­ny­bių per­ga­lė. Kaip ir žiū­ro­vams, nuo­šir­džiai ste­bė­ju­siems pir­me­ny­bių tur­ny­rą, taip ir tre­ne­riui M. Ur­bo­na­vi­čiui la­biau­siai įsi­mi­nė ant­ro ra­to su­si­ti­ki­mas su Šiau­lių „Ju­ven­tos-99“ ko­man­da. Var­žy­bas pa­vy­ko lai­mė­ti re­zul­ta­tu 3:2, nors dar ant­ro kė­li­nio vi­du­ry­je Rad­vi­liš­kio fut­bo­li­nin­kai at­si­li­ko 0:2. Tre­ne­ris ma­no, kad bū­tent ši per­ga­lė ir bu­vo di­džiau­sia mo­ty­va­ci­ja pa­si­ti­kė­ti sa­vo jė­go­mis ir lai­mė­ti pir­me­ny­bes.

Iš vi­so šių me­tų Va­ka­rų zo­nos pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vo 10 ko­man­dų: Jo­niš­kio „Taip-žy­gis“, Šiau­lių „Ju­ven­ta-99“, Ak­me­nės SC-FK „Ak­me­nė“, Tel­šių „Mas­tis“, FK „Klai­pė­dos Gra­ni­tas“, Plun­gės „Bab­run­gas“, Klai­pė­dos „Jam­bo“, Kre­tin­gos „Mi­ni­ja“, Kel­mės VJSM „Kas­li­ta“ ir Rad­vi­liš­kio „Lo­ko­mo­ty­vas“. Ant­rą vie­tą, su­rin­ku­si 42 taš­kus, užė­mė Tel­šių ko­man­da, tre­čio­ji ati­te­ko šiau­lie­čiams, pel­niu­siems 35 taš­kus.

Drau­giš­ka ko­man­da ir no­ras to­bu­lė­ti

Fut­bo­las – ko­man­di­nis žai­di­mas, to­dėl čia svar­biau­sia yra pa­si­ti­kė­ji­mas ko­le­ga. „Lo­ko­mo­ty­vo“ ko­man­dos na­riai vie­nin­gai ak­cen­tuo­ja, kad svar­bu ne tik fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas, bet ir drau­giš­ka at­mos­fe­ra, no­ras to­bu­lė­ti. Re­zul­ta­ty­viau­sias „Lo­ko­mo­ty­vo“ žai­dė­jas Ed­ga­ras Stan­ke­vi­čius, ku­ris ka­muo­lį spar­do jau 10 me­tų, įsi­ti­ki­nęs, kad iš Pa­ne­vė­žio į Rad­vi­liš­kį pri­vi­lio­jo bū­tent drau­giš­kas ko­lek­ty­vas: „Ko­man­do­je tu­ri bū­ti ge­ras mik­rok­li­ma­tas, no­rint lai­mė­ti.“  Rad­vi­liš­kie­tis „Lo­ko­mo­ty­vo“ ka­pi­to­nas Ai­va­ras Ru­dzi­tis, uži­man­tis var­ti­nin­ko po­zi­ci­ją, džiau­gia­si gar­be at­sto­vau­ti sa­vo gim­ta­jam mies­tui, jį gar­sin­ti. Ka­pi­to­no tiks­las – siek­ti, kad ko­man­da kil­tų tik aukš­tyn. „Pla­nuo­ju žais­ti tol, kol leis svei­ka­ta ir ne­pra­ra­siu sa­vo spor­ti­nių įgū­džių“, – tei­gia jis.

Lu­kui Ar­laus­kui mo­ty­va­ci­ja žais­ti sie­ja­si ne tik su drau­giš­ku ko­lek­ty­vu, bet ir su pa­trio­tiz­mu: „Žais­ti sa­vo mies­to ko­man­do­je ir gin­ti jo var­dą man tik­ra gar­bė. Nors ko­man­do­je tu­ri­me daug nau­jų vei­dų, ga­liu drą­siai teig­ti, kad ko­man­da yra kaip kumš­tis, nė­ra jo­kių gru­pe­lių.“ Dėl to­li­mes­nių pla­nų Lu­kas dar nė­ra tvir­tas, jis šie­met baigs stu­di­jas Šiau­liuo­se, to­dėl tu­ri min­čių stu­di­juo­ti to­liau ki­ta­me mies­te. Kaip be­bū­tų, vie­nas ge­riau­sių „Lo­ko­mo­ty­vo“ žai­dė­jų džiau­gia­si at­sto­vau­da­mas sa­vo mies­to ko­man­dai.

Jau­nes­ni ko­man­dos na­riai kol kas ne­ža­da kel­ti spar­nų. De­vy­nio­lik­me­čiui Ug­niui Juo­zai­čiui pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi įskie­pi­jo Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­ja, žais­da­mas tarp sa­vo bend­raam­žių jau­nuo­lis įgi­jo ne­pa­kei­čia­mos pa­tir­ties ir jau čia su­pra­to, ko­kia tu­ri bū­ti idea­li ko­man­da, ku­ri kar­tu to­bu­lė­tų ir bū­tų vie­nin­ga. Ug­nius ti­ki­si fut­bo­lą su­de­rin­ti su stu­di­jo­mis. Sep­ty­nio­lik­me­čiui Taut­vy­dui Vai­de­laus­kui, uži­man­čiam puo­lė­jo po­zi­ci­ją, fut­bo­las yra vie­na įdo­miau­sių ir su­dė­tin­giau­sių spor­to ša­kų. Jis sa­ko, kad aikš­tė­je ga­li iš­lie­ti emo­ci­jas, pa­ro­dy­ti ge­bė­ji­mus, ku­rių tu­ri dau­giau­sia. Trykš­tan­tis op­ti­miz­mu Taut­vy­das dar kol kas moks­lei­vis. Žai­džian­tis pir­mo­je aukš­tes­nio ly­gio ko­man­do­je jau­nuo­lis džiau­gia­si, kad ne­rei­kia nie­kur va­ži­nė­ti, vis­kas ša­lia, to­dėl kol kas jo pla­nai yra lik­ti „Lo­ko­mo­ty­vo“ klu­be.

Tre­ne­rio pa­lai­ky­mas ir ska­ti­ni­mas – dar vie­na di­de­lė prie­žas­tis ko­vo­ti ir iš­lik­ti prie­ky­je. „Jei žais­da­vo­me na­muo­se, tre­ne­ris Min­dau­gas Ur­bo­na­vi­čius vi­suo­met prieš var­žy­bas įkvėp­da­vo: „Pa­da­rom sau šven­tę prieš sa­vo žiū­ro­vus, sa­vo aikš­tė­je!“ – sa­ko D. Kol­di­nas. „Lo­ko­mo­ty­vo“ na­riai nea­be­jo­ja, kad il­gą žai­di­mo pa­tir­tį tu­rin­čio tre­ne­rio pa­drą­si­ni­mas ir tei­gia­mas nu­si­tei­ki­mas už­kre­čia ko­man­dą, ne­svar­bu, kur bū­tum – ar aikš­tė­je, ar ant suo­le­lio.

Šie­met mies­to gy­ven­to­jai tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti ir šiek tiek eg­zo­tiš­ką fut­bo­lo at­mai­ną – sa­lės fut­bo­lą. FK „Lo­ko­mo­ty­vas“ jau grei­tai star­tuos aukš­čiau­sio­je ša­lies sa­lės fut­bo­lo ly­go­je. Pir­mą­jį se­zo­ną ko­man­dos pa­grin­dą taip pat su­da­rys ki­tų mies­tų žai­dė­jai, bet per­spek­ty­vūs rad­vi­liš­kie­čiai tik­rai tu­rės ga­li­my­bę pa­si­reikš­ti. „Ti­ki­mės, kad dau­giau jau­ni­mo su­si­do­mės, pa­ma­tys ki­to­kį – tech­niš­ką – fut­bo­lą, o tai pa­ska­tins juos to­bu­lė­ti, siek­ti aukš­tes­nio meist­riš­ku­mo ir vė­liau su­stip­rin­ti „Lo­ko­mo­ty­vą“, – sa­ko Ma­ri­jus Ri­mas.


Sportas trumpai

Krep­ši­nis

„Šiau­lių-Trio­bet“ krep­ši­nio ko­man­da Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos rung­ty­nė­se Pa­lan­go­je 72:63 nu­ga­lė­jo vie­tos eki­pą. Jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je šiau­lie­čiai nu­to­lo 23:14, o ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je su­ge­bė­jo iš­lai­ky­ti įgy­tą de­vy­nių taš­kų per­sva­rą. Po il­go­sios per­trau­kos šiau­lie­čiai pa­di­di­no skir­tu­mą iki 14 taš­kų. Nors pa­sku­ti­nia­me kė­li­ny­je pa­lan­giš­kiai ke­liais taš­kais su­ma­ži­no skir­tu­mą, rung­ty­nių baig­čiai tai ne­tu­rė­jo įta­kos. Vi­ta­li­jus Liu­ty­čius „Šiau­lių“ ko­man­dai pel­nė 18 taš­kų, Pa­pa Dia įme­tė 17 taš­kų. Au­ri­mas Kie­ža pel­nė 8 taš­kus, at­ko­vo­jo 9 ka­muo­lius ir at­li­ko 8 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. „Šiau­lių-Trio­bet“ ko­man­da Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je yra lai­mė­ju­si abi žais­tas rung­ty­nes.

Im­ty­nės

Šiau­lie­tė im­ty­ni­nin­kė San­ta Pa­ke­ny­tė Stam­bu­le (Tur­ki­ja) vy­ku­sia­me Pa­sau­lio dziu­do tau­rės tur­ny­ro eta­pe iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Sug­rį­žu­sią iš var­žy­bų spor­ti­nin­kę pa­ger­bė mies­to spor­to va­do­vai. S. Pa­ke­ny­tė pir­mo­je ko­vo­je su­si­ti­ko su tur­ke, ku­ri šie­met da­ly­va­vo Lon­do­no olim­pia­do­je. Šiau­lie­tė pra­lai­mė­jo var­žo­vei. Ki­tas var­žo­ves taip pat įvei­ku­si tur­kė at­vė­rė San­tai Pa­ke­ny­tei du­ris į pa­guo­dos tur­ny­rą. Pir­mo­je ko­vo­je nu­ga­lė­ju­siai Slo­vė­ni­jos at­sto­vę šiau­lie­tei dėl bron­zos te­ko rung­tis su ki­ta Lie­tu­vos at­sto­ve, kau­nie­te Sand­ra Jab­lons­ky­te. Tai jau tre­čias S. Pa­ke­ny­tės šie­met iš­ko­vo­tas bron­zos me­da­lis. Du iš jų pel­ny­ti Pa­sau­lio dziu­do tau­rės tur­ny­ro eta­puo­se, vie­nas – Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re. Mer­gi­na tei­gia, kad šie­met jos dar lau­kia star­tai Lie­tu­vos čem­pio­na­te Kau­ne ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tas Če­ki­jo­je me­tų pa­bai­go­je.

Dvi­ra­čiai

Šiau­lių ra­jo­ne, Bu­biuo­se, Žal­gi­rio sli­di­nė­ji­mo ba­zė­je, dvi die­nas vy­ko kal­nų dvi­ra­čių XC kro­so var­žy­bos ir „Že­mai­ti­jos tau­rės“ tre­čia­sis eta­pas. Kal­nų dvi­ra­čių var­žy­bo­se pir­mas dis­tan­ci­ją įvei­kė Ša­rū­nas Pa­ce­vi­čius. Jis dis­tan­ci­ją įvei­kė per 45 mi­nu­tes 40 se­kun­džių. Tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo šiau­lie­tis Do­na­tas Mic­kus. Mo­te­rų eli­to gru­pės nu­ga­lė­to­ja ta­po Kris­ti­na Ba­ne­vi­čiū­tė. Ant­rą vie­tą užė­mė spor­to mo­kyk­los „Du­by­sa“ auk­lė­ti­nė Skir­man­tė Pui­zi­nai­tė. Vy­rų mė­gė­jų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas, tarp mo­te­rų pa­jė­giau­sia bu­vo Mil­da Čer­nec­ky­tė. Tarp ve­te­ra­nų pa­jė­giau­si bu­vo Sva­jū­nas Amb­ra­zas, Al­vi­das Ur­nie­žius ir Pet­ras Kiu­sas. 18-me­čių gru­pė­je pir­mas fi­ni­ša­vo Ar­nas Pe­lai­tis, tarp še­šio­lik­me­čių pir­mas bu­vo Lu­kas Ežers­kis. 14-me­čių gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Ig­nas Amb­ra­zas. Mer­gi­nų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Rū­ta Ma­siu­ly­tė, To­ma Ba­čians­kai­tė ir Vė­ja Baš­ky­tė. Ant­rą die­ną vy­ko MTB var­žy­bų „Že­mai­ti­jos tau­rė 2012“ tre­čia­sis eta­pas. Vy­rų eli­to var­žy­bas lai­mė­jo šiau­lie­tis olim­pie­tis Ge­di­mi­nas Bag­do­nas. Jis 33 km dis­tan­ci­ją įvei­kė per 1 val. 9 min. 6 sek. Bend­ro­je įskai­to­je po tri­jų eta­pų „Že­mai­ti­jos tau­rės“ nu­ga­lė­to­jais ta­po Ar­nas Pa­lai­tis ir Mil­da Čer­nec­ky­tė. Sa­vo am­žiaus gru­pė­je nu­ga­lė­to­jais po tri­jų eta­pų ta­po šiau­lie­čiai Ig­nas Amb­ra­zas, Ri­ma Lu­ko­še­vi­čie­nė ir Sva­jū­nas Amb­ra­zas.

Reg­bis

Šiau­lių reg­bio klu­bui „Balt­rex“ FI­RA-AER Eu­ro­pos reg­bio klu­bų tau­rės tur­ny­re ne­pa­vy­ko pa­teik­ti dar vie­nos staig­me­nos. Fi­na­li­nia­me ma­če šiau­lie­čiai ko­vo­jo su Vo­kie­ti­jos reg­bio čem­pio­ne ir tau­rės lai­mė­to­ja „Hei­del­ber­ger“ RK eki­pa ir pra­lai­mė­jo 10:60. Lie­tu­viai Eu­ro­pos reg­bio klu­bų tau­rės tur­ny­re užė­mė ant­rą vie­tą. Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je šiau­lie­čiams taš­kų pel­ny­ti ne­pa­vy­ko. Pra­si­dė­jus ant­ra­jam, pen­kis taš­kus pel­nė ka­muo­lį įskai­ti­nia­me plo­te pri­spau­dęs Vy­ta­ras Bloš­kys. Šiek tiek vė­liau dar pen­kis taš­kus pel­nė Ed­vi­nas Juo­za­pai­tis. Į fi­na­lą „Balt­rex“ ko­man­da pa­te­ko sen­sa­cin­gai pus­fi­na­ly­je nu­ga­lė­ju­si ki­tą Vo­kie­ti­jos ko­man­dą - „Frank­furt 1880“. Iš vi­so šio tur­ny­ro at­ran­kos eta­pe var­žė­si 30 klu­bų iš 13 ša­lių. Šiau­lie­čiai FI­RA-AER Eu­ro­pos reg­bio klu­bų tau­rės tur­ny­re da­ly­vaus ir ki­tą­met, nes šie­met ta­po Bal­ti­jos reg­bio tau­rės tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais.

Fut­bo­las

„Šiau­lių“ fut­bo­lo ko­man­da Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo įspū­din­gą per­ga­lę 7:2 prieš Tau­ra­gės „Tau­ro“ ko­man­dą. Pir­mą­jį įvar­tį „Šiau­lių“ ko­man­dai 21-ą mi­nu­tę pel­nė Sant­ja­gas Ce­sa­ne­lis. Po ke­lių mi­nu­čių re­zul­ta­tą pa­dvi­gu­bi­no tiks­liai gal­va smū­gia­vęs To­mas Birš­kys. „Tau­ro“ eki­pai re­zul­ta­tą su­švel­nin­ti pa­vy­ko 33-ią mi­nu­tę - pa­si­žy­mė­jo To­mas Ri­mas. Ta­čiau du įvar­čius per ke­lias mi­nu­tes pel­nęs Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius dar la­biau pa­di­di­no „Šiau­lių“ ato­trū­kį. Bai­gian­tis pir­mam kė­li­niui ant­rą įvar­tį „Tau­ro“ eki­pai pel­nė Ma­rius Ki­žys. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je šiau­lie­čiai pel­nė dar tris įvar­čius. Du kar­tus pa­si­žy­mė­jo Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius, kar­tą - And­rius Lips­kis. „Šiau­lių“ klu­bas A ly­go­je uži­ma penk­tą vie­tą. Ko­man­dos puo­lė­jas Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius šį se­zo­ną pel­nė jau 32 įvar­čius. Tai ge­riau­sias re­zul­ta­tas per vi­są Lie­tu­vos fut­bo­lo is­to­ri­ją.

Moks­lei­vių mė­gė­jų krep­ši­nio ly­ga

Tre­čia­die­nio va­ka­rą J. Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je su­reng­tas Moks­lei­vių mė­gė­jų krep­ši­nio ly­gos (MMKL) ati­da­ry­mas. Kar­tu su ly­gos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja pra­si­dė­jo ir MMKL „Žvaigž­džių die­na“, ku­rio­je jė­gas iš­ban­dė be­veik aš­tuo­nios de­šim­tys moks­lei­vių iš aš­tuo­nių mies­to gim­na­zi­jų. Da­ly­viai run­gė­si snai­pe­rių kon­kur­se, kur mė­gi­no ran­kos taik­lu­mą nuo tri­taš­kio li­ni­jos. Es­ta­fe­tės rung­ty­je moks­lei­viai per duo­tą lai­ką tu­rė­jo su­rink­ti kuo dau­giau taš­kų. Žai­di­me, pa­va­din­ta­me „Lai­mės kū­di­kis“, da­ly­viai ban­dė pa­tai­ky­ti į krep­šį nuo vi­du­rio li­ni­jos. „Ap­vers­tu­ko“ ir „Vie­nas prieš vie­ną per vi­są aikš­te­lę“ var­žy­bo­se moks­lei­viai iš­siaiš­ki­no, ku­ris grei­tes­nis, vik­res­nis ir tak­tiš­kes­nis krep­ši­nio aikš­te­lė­je. Pir­mą kar­tą „Žvaigž­džių die­nos“ is­to­ri­jo­je ko­vo­ja­ma dėl ko­man­di­nių tau­rių, ku­rias gaus ir jau­niai, ir jau­nu­čiai. Jas lai­mės dau­giau­sia taš­kų per vi­sas rung­tis su­rin­ku­si gim­na­zi­ja.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja


„Rū­tos“ krep­ši­nin­kių sie­kis – ne pra­sčiau nei per­nai

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

Šian­dien pra­si­de­da 19-tas Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos se­zo­nas. Aš­tuo­nios ko­man­dos sieks iš­siaiš­kin­ti, ku­rios ver­tos pa­si­da­bin­ti me­da­liais, o ku­rioms vil­tis už­lip­ti ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los teks ati­dė­ti. Šiau­lių „Rū­tos“ ko­man­da se­zo­ną pa­si­tin­ka at­si­nau­ji­nu­si – nuo šiol eki­pa va­din­sis „Rū­ta-Uni­ver­si­te­tas“ ir ko­man­dą pa­li­ko dvi le­gio­nie­rės iš Bal­ta­ru­si­jos. Ma­ža to, šiau­lie­tės tre­ni­ruo­sis ir rung­ty­niaus ne­be spor­to rū­muo­se „Šiau­liai“, o Šiau­lių uni­ver­si­te­to sa­lė­je. Ne­pai­sant po­ky­čių, ko­man­dos va­do­vų ir žai­dė­jų tiks­lai yra čem­pio­na­te pa­si­ro­dy­ti ne pra­sčiau nei per­nai, kai pir­mą kar­tą klu­bo is­to­ri­jo­je bu­vo užim­ta ket­vir­ta vie­ta.

 

Se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tė­je I. Kaz­laus­kai­tė (ant­ra iš kai­rės) bu­vo iš­pieš­ta klu­bo ap­ran­gos spal­vo­mis, o gre­ta jos sto­vin­ti S. Ba­liu­ta­vi­čiū­tė pri­sta­tė nau­ją­ją eki­pos ap­ran­gą.

Asmeninio archyvo nuotr.

Dvi nau­jos žai­dė­jos

Po praė­ju­sio se­zo­no ko­man­dą pa­li­ko dvi le­gio­nie­rės iš Bal­ta­ru­si­jos – Ol­ga Ziuz­ko­va ir Ol­ga Ka­py­lo­va. Jų vie­tą eki­po­je užė­mė dvi jau­nos, ta­čiau pa­tir­ties jau spė­ju­sios įgy­ti žai­dė­jos. Iš MKL pa­si­trau­ku­sio per­nai me­tų čem­pio­nės Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ eki­pos į mū­sų mies­tą at­vy­ko dvi­de­šimt­me­tė San­ta Okoc­ky­tė. Iš Klai­pė­dos ko­man­dos „Lem­min­kai­nen“, ku­ri šie­met jau va­din­sis „For­tū­na“, prie „Rū­tos-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­dos pri­si­jun­gė vi­du­rio puo­lė­ja 25-erių me­tų Ju­li­ta Bun­gai­tė. Klu­be iš per­nai li­ko le­gio­nie­rės iš Bal­ta­ru­si­jos Li­di­ja Pa­na­siuk ir per­nai me­tais Rad­vi­liš­kio klu­bui sko­lin­ta Ol­ga Kur­še­vič, ka­pi­to­nė Sand­ra Ba­liu­ta­vi­čiū­tė, Ie­va Kaz­laus­kai­tė, Sil­vi­ja Kuo­die­nė ir bu­vu­sios spor­to mo­kyk­los „Sau­lė“ auk­lė­ti­nės. „S. Okoc­ky­tė užims įžai­dė­jos vie­tą. Ol­gos Ziuz­ko­vos žai­di­mas bu­vo vie­no­kio sti­liaus, San­tos – vi­siš­kai ki­to­kio. O. Ziuz­ko­va bu­vo lyg tre­ne­ris aikš­te­lė­je, ji ma­ne su­pras­da­vo iš pu­sės žo­džio, o San­ta yra verž­les­nė, grei­tes­nė, ki­bes­nė, su­ge­ba pra­si­verž­ti ir pel­ny­ti taš­kų. Tre­ne­rio sva­jo­nė bū­tų tu­rė­ti abi to­kias žai­dė­jas ko­man­do­je, ta­čiau yra kaip yra. Ju­li­ta Bun­gai­tė la­bai darbš­ti, ge­rai ko­vo­ja, pro­fe­sio­na­lai žiū­ri į krep­ši­nį. Ji yra žai­du­si tri­jo­se po­zi­ci­jo­se, to­dėl ne­tu­rė­tų bū­ti pro­ble­mų ran­dant jai vie­tą aikš­tė­je“, – nau­jo­kes ver­ti­no vy­riau­sia­sis ko­man­dos tre­ne­ris Arū­nas Ka­če­raus­kas.

Tre­ne­ris ap­gai­les­ta­vo, kad ko­man­do­je yra pa­jė­gios star­to pen­ke­to žai­dė­jos, o li­ku­sioms dar trūks­ta pa­tir­ties, to­dėl pa­var­gus ly­de­rėms kei­ti­mai ne vi­suo­met bū­na ly­gia­ver­čiai. „Ko­man­dai at­sto­vau­ja ir Vik­to­ri­ja Juo­dei­ky­tė – kan­di­da­tė į Lie­tu­vos U20 mer­gi­nų rink­ti­nę, ta­čiau ji pa­ty­rė trau­mą ir ne­pa­te­ko. Taip pat Gre­ta Vis­kon­tai­tė ir Vai­da Gu­mu­liaus­kai­tė. Vi­sos šios mer­gi­nos yra bai­gu­sios Šiau­lių spor­to mo­kyk­lą „Sau­lė“. Jos jau­nos, per­spek­ty­vios, ta­čiau joms dar trūks­ta pa­tir­ties. Dar ke­lios jau­nių am­žiaus gru­pės žai­dė­jos pri­si­jungs prie tre­ni­ruo­čių pro­ce­so, kad po tru­pu­tį įgy­tų pa­tir­ties ir pra­tin­tų­si prie aukš­čiau­sio ly­gio krep­ši­nio“, – pa­sa­ko­jo A. Ka­če­raus­kas.

Be praė­ju­sio se­zo­no vi­du­ry­je prie eki­pos pri­si­jun­gu­sio tre­ne­rio A. Ka­če­raus­ko, eki­pai va­do­vaus tre­ne­rės Bi­ru­tė Do­mi­naus­kai­tė ir Ie­va Son­gai­lie­nė.

Trū­ko pa­jė­gių var­žo­vų

Ruoš­tis se­zo­nui Šiau­lių mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da pra­dė­jo rug­sė­jo pra­džio­je. Ta­čiau Li­di­ja Pa­na­siuk prie ko­man­dos pri­si­jun­gė tik mė­ne­sio pa­bai­go­je, S. Okoc­ky­tė sa­vai­tę bu­vo iš­va­žia­vu­si lai­ky­ti eg­za­mi­nų, to­dėl vi­sos su­dė­ties eki­pa tre­ni­ruo­ja­si vos po­rą sa­vai­čių. „Ne­ga­li­me nu­tuok­ti, koks mū­sų ly­gis, ka­dan­gi ne­daug rung­ty­nia­vo­me per pa­si­ren­gi­mo eta­pą, nors kiek te­ko kal­bė­ti su ki­tų ko­man­dų at­sto­vė­mis, si­tua­ci­ja pa­na­ši. Vis­kas paaiš­kės, kai iš­bėg­si­me į aikš­tę“, – tei­gė I. Kaz­laus­kai­tė.

Per pa­si­ren­gi­mo eta­pą Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos tau­rės tur­ny­re šiau­lie­tės žai­dė su Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio A ly­go­je rung­ty­niau­jan­čia Ma­žei­kių „Eko2šilumos“ eki­pa ir su­triuš­ki­no ją 115:36. „Tų rung­ty­nių net tre­ni­ruo­te ne­ga­li­me pa­va­din­ti. Kai gy­ny­bos vi­sai nė­ra, tai ir ga­li pri­mes­ti bet kiek taš­kų. Nau­da tik ta, kad ga­lė­jo­me leis­ti vi­soms jau­noms žai­dė­joms pa­si­reikš­ti“, – tei­gė A. Ka­če­raus­kas.

Dar vie­ne­rias rung­ty­nes šiau­lie­tės žai­dė Anykš­čiuo­se su ten sto­vyk­la­vu­sia Ru­si­jos Vo­log­dos mies­to ko­man­da „Che­va­ka­ta“. Šiau­lie­tės nu­si­lei­do var­žo­vėms 58:71. „Ne­pai­sant pra­lai­mė­ji­mo, šios var­žy­bos da­vė daug nau­dos. Ga­lė­jo­me pa­to­bu­lin­ti de­ri­nius, pa­žiū­rė­ti, kaip mer­gi­nos gi­na­si, kaip vyk­do nu­ro­dy­mus“, – rung­ty­nių nau­da džiau­gė­si tre­ne­ris A. Ka­če­raus­kas.

Ru­si­jos klu­bas, sto­vyk­lau­da­mas Lie­tu­vo­je, žai­dė dar su dviem mū­sų ša­lies ko­man­do­mis – 62:53 įvei­kė Kau­no „Si­re­nų-Hopt­rans“ eki­pą ir 78:60 lai­mė­jo prieš čem­pio­na­to ly­de­rė­mis lai­ko­mą Vil­niaus „Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ ko­man­dą.

„Ka­dan­gi trū­ko var­žo­vų, šiau­lie­tės ne­pra­lei­do pro­gos pa­si­ga­ly­nė­ti su spor­to mo­kyk­lo­je be­si­tre­ni­ruo­jan­čiais vai­ki­nais. „Rū­tos“ ko­man­da žai­dė drau­giš­kas rung­ty­nes su spor­to mo­kyk­los „Sau­lė“ 1995 me­tais gi­mu­sių vai­ki­nų ko­man­da, ku­rią tre­ni­ruo­ja Egi­di­jus Va­si­liaus­kas. Tik tie vai­ki­nai la­bai jau grei­tai bė­ga, pa­ly­gin­ti su mo­te­ri­mis ir mer­gi­no­mis. Ta­čiau vai­ki­nai žai­džia la­bai ko­rek­tiš­kai, ne­si­stum­do, ne­si­dau­žo, bu­vo kul­tū­rin­gos rung­ty­nės, ku­rios nau­din­gos abiem pu­sėms“, – pa­sa­ko­jo A. Ka­če­raus­kas.

Žais ki­to­je sa­lė­je

Vie­nu iš ko­man­dos rė­mė­jų ta­pus Šiau­lių uni­ver­si­te­tui, nuo šiol ko­man­da ne tik va­din­sis „Rū­ta-Uni­ver­si­te­tas“, bet ir tre­ni­ruo­sis bei rung­ty­niaus ne­be spor­to rū­muo­se „Šiau­liai, o Šiau­lių uni­ver­si­te­to spor­to sa­lė­je. „Mes daug dir­ba­me, sten­gia­mės, to­dėl ti­ki­mės, kad žiū­ro­vų bus dau­giau, juo­lab kad žai­si­me mies­to cent­re esan­čio­je sa­lė­je, tad gal ir stu­den­tai ateis mū­sų pa­lai­ky­ti“, – tei­gė S. Ba­liu­ta­vi­čiū­tė.

„Nuo­tai­ka pra­si­de­dant se­zo­nui ge­ra, tik kad jos ne­su­ga­din­tų pra­lai­mė­ji­mai. Penk­ta­die­nį lau­kia pir­ma­sis ma­čas Kau­ne su „Ais­čių-LSU“ ko­man­da. Šia­me ma­če rei­kės steng­tis su­stab­dy­ti šiau­lie­tę Lau­rą Sva­ry­tę, ku­ri praė­ju­sio se­zo­no pa­bai­go­je bu­vo su­grį­žu­si ir pa­dė­jo „Rū­tos“ eki­pai le­mia­mų ko­vų me­tu. Šeš­ta­die­nį vyks pir­mo­sios rung­ty­nės Šiau­liuo­se. Mū­sų var­žo­vės bus į me­da­lius nu­si­tai­ku­sios Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos-Man­tin­gos“ krep­ši­nin­kės“, – tei­gė tre­ne­ris.

Už­dan­ga pa­ki­lo

Ofi­cia­li Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tė prieš ke­lias die­nas vy­ko Vil­niu­je. Iš kiek­vie­nos čem­pio­na­te da­ly­vau­sian­čios ko­man­dos bu­vo pa­kvies­ta po dvi žai­dė­jas, tre­ne­riai, va­do­vai ir rė­mė­jai. Po ofi­cia­lios da­lies su­si­rin­ku­sių­jų lau­kė staig­me­na.

„Rū­tos-Uni­ver­si­te­to“ eki­pai at­sto­va­vo Ie­va Kaz­laus­kai­tė ir Sand­ra Ba­liu­ta­vi­čiū­tė. Ie­vos kū­ną me­ni­nin­kė iš­pie­šė ko­man­dos ap­ran­gos spal­vo­mis, o Sand­ra pri­sta­tė nau­ją­ją mū­sų ko­man­dos ap­ran­gą“, – pri­sta­ty­mo aki­mir­ko­mis da­li­jo­si A. Ka­če­raus­kas.

Ie­va Kaz­laus­kai­tė tei­gė, kad pa­ti idė­ja – la­bai sma­gi ir įdo­mi. „Iš tik­ro įdo­mu. Nors apie pust­re­čios va­lan­dos ma­ne da­žė, te­ko sto­vė­ti, ta­čiau ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas ne­nu­vy­lė. Bu­vau vi­sa ža­lia, lyg vil­kė­čiau ko­man­dos ap­ran­gą. Ta­čiau tru­pu­tį nu­vy­lė tai, kad il­gai pra­lei­du­sios už­ku­li­siuo­se da­žo­mos žiū­ro­vams pa­si­ro­dė­me vos pen­kias mi­nu­tes. Ap­mau­du bu­vo, kad tiek dar­bo įdė­ta, o tiek trum­pai tru­ko“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si I. Kaz­laus­kai­tė.

Ko­man­dos ka­pi­to­nė vil­kė­jo nau­ją­ją „Rū­tos-Uni­ver­si­te­to“ eki­pos ap­ran­gą. „Ati­da­rė­me ly­gą, pa­si­šne­ku­čia­vo­me su mer­gi­no­mis iš ki­tų ko­man­dų, ko­kios nuo­tai­kos, ko­kia si­tua­ci­ja pas jas. Ie­va ir ki­tos iš­pieš­tos mer­gi­nos at­ro­dė taip tik­ro­viš­kai, lyg su ap­ran­ga bū­tų“, – pa­sa­ko­jo S. Ba­liu­ta­vi­čiū­tė.

Tie pa­tys tiks­lai

Praė­ju­siais me­tais Šiau­lių „Rū­tos“ krep­ši­nin­kės nu­ste­bi­no vi­sus, grei­čiau­siai ir pa­čios sa­ve. Į at­kren­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pą vos pa­te­ku­sios šiau­lie­tės ket­virt­fi­na­lio eta­pe su­si­do­ro­jo su Klai­pė­dos „Lem­min­kai­nen“ eki­pa ir iš­ko­pė į pus­fi­na­lį. „Rū­tos“ eki­pai ke­lią į fi­na­lą pa­sto­jo Vil­niaus „Ki­birkš­ties-Ti­chės-IKI“ klu­bas. Dėl tre­čios vie­tos šiau­lie­tėms te­ko kau­tis su Kau­no „Si­re­nų“ eki­pa. „Rū­tos“ tu­rė­jo ga­li­my­bių iš­ko­vo­ti bron­zos me­da­lius, nes pir­ma­vo se­ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių 2:1, ta­čiau pra­lai­mė­jo du ma­čus iš ei­lės, tad te­ko ten­kin­tis ket­vir­ta vie­ta. Nors me­da­liai bu­vo ran­ka pa­sie­kia­mi, ket­vir­ta vie­ta čem­pio­na­te – aukš­čiau­sias pa­sie­ki­mas klu­bo is­to­ri­jo­je. „Blan­kiai at­ro­dė­me praė­ju­sio se­zo­no pra­džio­je. 2011 me­tų pa­bai­go­je į ko­man­dą at­vy­kus Li­di­jai Pa­na­siuk ir prie tre­ne­rių šta­bo sto­jus A. Ka­če­raus­kui, vis­kas pra­dė­jo klos­ty­tis kur kas sklan­džiau. Šie­met tre­ne­riai tie pa­tys, ko­man­da, nors ir pa­si­kei­tu­si tru­pu­tį, bet tik­rai ne­su­silp­nė­ju­si, pa­si­ren­gi­mo eta­pas vy­ko sklan­džiai, to­dėl ma­nau, kad ga­li­me pa­siek­ti ne ma­žiau nei per­nai“, – tei­gė S. Ba­liu­ta­vi­čiū­tė.

Dėl ap­do­va­no­ji­mų šį se­zo­ną kau­sis aš­tuo­nios ko­man­dos: Šiau­lių „Rū­ta-Uni­ver­si­te­tas“, Kau­no „Ais­tės-LSU“ , Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va-Man­tin­ga“, Kau­no „Hopt­rans-Si­re­nos“, Ute­nos „Ute­na“, Klai­pė­dos „For­tū­na“, Vil­niaus „Ki­birkš­tis-VI­ČI-IKI“ ir Vil­niaus „Jau­nie­ji ta­len­tai“.

„Tu­rė­tų bū­ti apy­ly­gis se­zo­nas, gal „Jau­nų­jų ta­len­tų“ eki­pa bus šiek tiek silp­nes­nė, nes tai nau­ja ko­man­da, su­da­ry­ta iš jau­nų žai­dė­jų. Pa­gal su­dė­tį at­ro­do, kad „Ki­birkš­tis-VI­ČI-IKI“ tu­rė­tų bū­ti pa­jė­ges­nė už vi­sas ki­tas, ta­čiau ran­kų ne­nu­lei­si­me nie­kuo­met, o pa­žiū­rė­si­me tuo­met, kai nuai­dės fi­na­li­nė rung­ty­nių si­re­na“, – pa­sa­ko­jo S. Ba­liu­ta­vi­čiū­tė.

„Žai­di, kad pa­siek­tum, to­dėl no­rė­tų­si ir šie­met pa­tek­ti į ket­ver­tą ir pa­tam­py­ti kam nors ner­vus. „Ki­birkš­tis-VI­ČI-IKI“ – tai su­per­ko­man­da. Nors Gin­ta­rė Pet­ro­ny­tė išė­jo, ją pa­kei­tė Kris­ti­na Al­mi­nai­tė. Šią aukš­taū­gę sos­ti­nės klu­bas per­si­vi­lio­jo iš Kau­no „Si­re­nų“ eki­pos. „Si­re­nų“ eki­pa vie­toj ko­man­dą pa­li­ku­sios K. Al­mi­nai­tės į sa­vo gre­tas pa­si­kvie­tė pa­ty­ru­sią šiau­lie­tę Ive­tą Mar­čiaus­kai­tę. „Sū­du­vos“ ko­man­da ir­gi kal­ba tik apie me­da­lius. Vi­sos ko­man­dos ruo­šia­si, ne­snau­džia, to­dėl bus iš tie­sų sun­ku pa­siek­ti tą pa­tį, kaip ir per­nai“, – tei­gė A. Ka­če­raus­kas.


Sportas trumpai

Išt­rauk­ti fut­bo­lo bur­tai

Va­kar Kau­ne, Na­cio­na­li­nė­je fut­bo­lo aka­de­mi­jo­je, iš­trauk­ti 2012-2013 m. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos tau­rės aš­tunt­fi­na­lio bur­tai. 16 ko­man­dų bu­vo su­skirs­ty­tos į aš­tuo­nias po­ras. A ly­go­je rung­ty­niau­jan­ti „Šiau­lių“ fut­bo­lo ko­man­da penk­ta­ja­me tau­rės eta­pe su­si­tiks su Gargž­dų „Ban­gos“ ko­man­da. Kur­šė­nų „Ven­tos“ fut­bo­li­nin­kai ko­vos su Vil­niaus „Gra­ni­to“ ko­man­da. Pak­ruo­jo „Kruo­jos“ eki­pa iš­mė­gins jė­gas su FK „Pa­lan­ga“ ko­man­da. Kė­dai­nių „Ne­vė­žis“ su­si­tiks su Jo­na­vos „Lie­ta­va“, Tau­ra­gės „Tau­ras“ ko­vos su Vil­niaus „Žal­gi­riu“. Aly­taus „Dai­na­va“ žais su Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­nu“. Kau­no „Spy­ris“ su­si­tiks su FK „Ši­lu­tė“. Klai­pė­dos „At­lan­tas“ ko­vos su Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va“.

Žo­lės rie­du­lys

35-aja­me mo­te­rų žo­lės rie­du­lio „A“ di­vi­zio­no čem­pio­na­te per­ga­les iš­ko­vo­jo čem­pio­nės Šiau­lių „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ rie­du­li­nin­kės. Šiau­liuo­se ko­vo­jo trys ko­man­dos: Šiau­lių SM „Kle­vas 1“, Šiau­lių „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas“ ir Kel­mės „Kel­mė“. Praė­ju­sių me­tų čem­pio­nės šie­met se­zo­ną pra­dė­jo be tri­jų pa­grin­di­nės su­dė­ties žai­dė­jų, ku­rios iš­vy­ko rung­ty­niau­ti į Bel­gi­jos aukš­čiau­sią­ją ly­gą. At­jau­nė­ju­si ko­man­da su­ge­bė­jo 3:0 įveik­ti „Kel­mės“ ir 8:0 „Kle­vo 1“ eki­pas. Kel­miš­kės 1:0 šven­tė per­ga­lę prieš „Kle­vo 1“ eki­pą. Spa­lio 6 d. ko­man­dos vyks į Vil­nių, kur bus žai­džia­mi li­kę pir­mo­jo ra­to su­si­ti­ki­mai. Pa­va­sa­rį spor­ti­nin­kių lau­kia tre­čias ir ket­vir­tas čem­pio­na­to eta­pai.

Te­ni­sas

Bel­gi­jo­je pra­si­dė­ju­sio ATP „Chal­len­ger“ se­ri­jos tur­ny­ro „Et­hias Trop­hy“ pir­ma­ja­me ra­te ge­riau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kas Ri­čar­das Be­ran­kis nu­si­lei­do var­žo­vui jau pir­ma­ja­me ra­te. R. Be­ran­kis ne­su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti 25-erių me­tų uk­rai­nie­čiui Il­jai Mar­čen­ko ir pra­lai­mė­jo 2:6, 4:6. Ma­čas tru­ko 1 val. 22 min. Už per­ga­lę uk­rai­nie­čiui ati­te­ko 10 ATO rei­tin­go taš­kų, o lie­tu­vis šia­me tur­ny­re taš­kų neuž­dir­bo. I. Mar­čen­ko ATP rei­tin­ge uži­ma 199-tą vie­tą, o R. Be­ran­kis yra 86-oji pa­sau­lio ra­ke­tė.

Reg­bis

Bal­ti­jos reg­bio čem­pio­na­to „Šiau­lių hid­ro­geo­lo­gi­ja 2012“ nu­ga­lė­to­jais ta­po Šiau­lių „Balt­Rex“ reg­bi­nin­kai. Ant­ro­se fi­na­lo rung­ty­nė­se jie 64:32 nu­ga­lė­jo „Šiau­lių“ eki­pą. Nuo pir­mų mi­nu­čių į prie­kį iš­si­ver­žę „Balt­Rex“ žai­dė­jai vis di­di­no skir­tu­mą. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je tre­ne­riai lei­do pa­žais­ti jau­nes­niems žai­dė­jams, to­dėl „Šiau­lių“ eki­pa su­ge­bė­jo su­ma­žin­ti skir­tu­mą. Pir­mą­jį fi­na­lo ma­čą 85:12 taip pat lai­mė­jo „Balt­Rex“ ko­man­da. Ge­riau­siu čem­pio­na­to žai­dė­ju pri­pa­žin­tas „Balt­Rex“ žai­dė­jas Vai­do­tas Gau­bas. Re­zul­ta­ty­viau­sio­jo ti­tu­las ati­te­ko Vy­ta­rui Bloš­kiui. Spa­lio 6 d. 13 val. Šiau­liuo­se, Zok­nių sta­dio­ne, „Balt­Rex“ ko­man­da žais FI­RA-AER Eu­ro­pos klu­bų tau­rės fi­na­li­nes rung­ty­nes su Vo­kie­ti­jos „Hei­del­ber­ger“ RK ko­man­da.

Vai­kų žo­lės rie­du­lys

Vil­niu­je vy­ku­sio 2012-2013 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­to „A“ di­vi­zio­no I ra­to var­žy­bo­se Šiau­lių „Šiau­lių“ ko­man­da iš­ko­vo­jo pir­mą įskai­ti­nį taš­ką. Pir­ma­ja­me ma­če šiau­lie­čiai ko­vo­jo su Vil­niaus „Žu­vėd­ros-Tau­ro“ rie­du­li­nin­kais. Nors pir­ma­me kė­li­ny­je vil­nie­čiai pir­ma­vo 2:0, šiau­lie­čiai su­ge­bė­jo iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą – rung­ty­nės bai­gė­si 2:2. Ant­ro­se rung­ty­nė­se prieš Vil­niaus „Ar­do-Ru­da­mi­nos“ ko­man­dą šiau­lie­čiai pra­lai­mė­jo 0:5.

Krep­ši­nis

„Šiau­lių-Trio­bet“ krep­ši­nio ko­man­da Es­ti­jo­je vy­ku­sia­me Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos tau­rės tur­ny­re du kar­tus pra­lai­mė­jo ir užė­mė ket­vir­tą vie­tą. Pir­mo­se rung­ty­nė­se šiau­lie­čiai 76:82 nu­si­lei­do Lie­po­jos „Lau­vas“ (Lat­vi­ja) eki­pos žai­dė­jams. Nors ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je prie­ši­nin­kai pir­ma­vo 17 taš­kų skir­tu­mu, šiau­lie­čiai su­ge­bė­jo pa­si­vy­ti var­žo­vus ir net tu­rė­jo ga­li­my­bių lai­mė­ti ma­čą. Ke­li sku­bo­ti ne­taik­lūs „Šiau­lių“ ko­man­dos žai­dė­jų me­ti­mai bai­gian­tis rung­ty­nėms lė­mė lat­vių per­ga­lę. Dėl tre­čios vie­tos šiau­lie­čiai su­si­ti­ko su Tar­tu „Rock“ (Es­ti­ja) ko­man­da. Tre­čią ma­čą per tris die­nas žai­dę šiau­lie­čiai ne­su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti var­žo­vams ir pra­lai­mė­jo 60:101. Spa­lio 5 d. „Šiau­lių-Trio­bet“ eki­pa pra­dės Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos se­zo­ną. Na­muo­se šiau­lie­čiai su­si­tiks su Ka­zachs­ta­no „Bar­sy“ ko­man­da.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja

 


Dvi­ra­čių se­zo­ną baigs įspū­din­go­mis var­žy­bo­mis

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

Šį sa­vait­ga­lį Šiau­lių ra­jo­ne, Bu­biuo­se, sli­di­nė­ji­mo ba­zė­je „Žal­gi­ris“, vyks dvi­ra­čių var­žy­bos. Šeš­ta­die­nį da­ly­viai ko­vos „MTB Bu­biai 2012“ kal­nų dvi­ra­čių lenk­ty­nė­se. Sek­ma­die­nį – dvi­ra­čių se­zo­no pa­baig­tu­vės – tre­čia­sis „Že­mai­ti­jos tau­rės“ eta­pas. Var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai, spor­to klu­bo „S-Spor­tas“ at­sto­vai sa­ko, kad per dvi die­nas gra­žiau­sio­mis Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko vie­to­mis pe­da­lus mins apie ke­tu­ris šim­tus pro­fe­sio­na­lų ir mė­gė­jų.

 

Pa­ne­vė­žie­tis Do­mas Ma­ni­kas po dvie­jų „Že­mai­ti­jos tau­rės“ eta­pų bend­ro­je įskai­to­je uži­ma ant­rą vie­tą.

Ad­re­na­li­no mė­gė­jams

Šeš­ta­die­nį vyk­sian­čio­se var­žy­bo­se tu­rė­tų da­ly­vau­ti apie 100 da­ly­vių nuo de­šim­ties me­tų iki ve­te­ra­nų. Var­žy­bos vyks mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­lų gru­pė­se. Įreng­tos tra­sos nuo vie­no ki­lo­met­ro pa­tiems ma­žiau­siems iki 15-os ki­lo­met­rų eli­to gru­pėms. Pa­jė­giau­si ša­lies spor­ti­nin­kai tu­rės įveik­ti tris ra­tus po pen­kis ki­lo­met­rus. „Tra­sa yra tech­niš­kai su­dė­tin­ga, ne spor­ti­nin­kas jos neį­veiks. Da­ly­vių lau­kia sta­tūs kal­nai, nuo­kal­nės, buo­mai, tramp­li­nai, vi­ra­žai“, – tei­gė var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rius ir vy­riau­sia­sis tei­sė­jas, spor­to klu­bo „S-Spor­tas“ va­do­vas Sva­jū­nas Amb­ra­zas.

Šiau­lių kro­so tra­są iš­mė­gins ir su prie­ši­nin­kais var­žy­sis praė­ju­sių ir šių me­tų Lie­tu­vos čem­pio­nas And­rė­jus Dol­go­vas ir ki­ti čem­pio­na­to ly­de­riai. „Spor­ti­nin­kai tra­są įvei­kia di­de­liu grei­čiu, kiek­vie­na­me po­sū­ky­je jų ty­ko įvai­rūs pa­vo­jai, to­dėl šis ren­gi­nys ypač mė­gia­mas žiū­ro­vų. Ka­dan­gi miš­kas iki var­žy­bų ne­spės iš­džiū­ti, tai bus šla­pia, sli­du, daug pur­vo. Tra­so­je ke­lios vie­tos įreng­tos spe­cia­liai žiū­ro­vams, kad jie iš ar­ti ga­lė­tų iš­vys­ti, kaip pro­fe­sio­na­lai val­do tech­ni­ką, įvei­kia įvai­rias kliū­tis“, – pa­sa­ko­jo S. Amb­ra­zas.

At­vyk­ti į var­žy­bas ža­dė­jo vie­nas ge­riau­sių Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų To­mas Vait­kus. Jis lai­mė­jo prieš tre­jus me­tus pir­mą kar­tą Šiau­lių ra­jo­ne su­reng­tas kro­so var­žy­bas, ta­čiau šį kar­tą da­ly­vaus kaip žiū­ro­vas. Aust­ra­lų ko­man­dai „Ggreen Ed­ge“ at­sto­vau­jan­tis spor­ti­nin­kas bu­vo pa­ty­ręs ke­lias trau­mas, to­dėl da­bar sveiks­ta po ope­ra­ci­jų.

Mė­gė­jų gru­pės da­ly­viai taip pat var­žy­sis kro­so tra­so­je, ta­čiau skir­tin­gai nei pro­fe­sio­na­lams jiems teks įveik­ti tris ra­tus po tris ki­lo­met­rus. „Mė­gė­jų tra­sa bus leng­ves­nė. Kad mė­gė­jai su­ge­bė­tų ją įveik­ti, „nu­kir­to­me“ su­dė­tin­giau­sius po­sū­kius, nuo­kal­nes, kal­niu­kus. Tai bus ta pa­ti tra­sa, bet ap­len­kiant pa­vo­jin­giau­sias jos vie­tas“, – tei­gė S. Amb­ra­zas.

Pir­mie­ji šeš­ta­die­nį star­tuos vai­kai. Jie prie star­to li­ni­jos stos 15 va­lan­dą. 16 val. var­žy­bas pra­dės mė­gė­jai, o 17 val. ko­vos pro­fe­sio­na­lai, vy­rų ir mo­te­rų eli­to gru­pės at­sto­vai.

Pa­si­bai­gus dvi­ra­čių se­zo­nui, kai že­mę nu­klos snie­gas, kro­so tra­so­je bus įreng­ta sli­di­nė­ji­mo tra­sa. Dau­ge­lis jo­je mėgs­ta bė­gio­ti, o su dvi­ra­čiais tra­są įveik­ti pa­tar­ti­na tik pro­fe­sio­na­lams.

Da­ly­vau­ti ga­li vi­si

Sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me „Že­mai­ti­jos tau­rės 2012“ bai­gia­ma­ja­me eta­pe tu­rė­tų var­žy­tis apie pust­re­čio šim­to spor­ti­nin­kų. Pir­mas eta­pas ba­lan­džio pa­bai­go­je vy­ko Klai­pė­do­je, ant­ras – lie­pą Tel­šiuo­se. Da­bar pro­fe­sio­na­lai ir mė­gė­jai su­si­rinks į Šiau­lių ra­jo­ną, kad iš­siaiš­kin­tų, kas nu­ga­lės bend­ro­je įskai­to­je, su­dė­jus vi­sų tri­jų eta­pų re­zul­ta­tus. „Į šias var­žy­bas, skir­tin­gai nei į kro­so, kvie­čia­mi vi­si, ne­svar­bu ko­kio pa­si­ren­gi­mo be­bū­tų – nuo 14 me­tų iki ve­te­ra­nų. iš pa­tir­ties ži­no­me, kad da­ly­vaus ir pa­tys ma­žiau­si, vos mi­nan­tys pe­da­lus. Jiems tė­ve­liai pa­de­da įveik­ti dvie­jų ki­lo­met­rų tra­są“, – pa­sa­ko­jo S. Amb­ra­zas.

Da­ly­viai pa­sku­ti­nia­me „Že­mai­ti­jos tau­rės“ eta­pe tu­rės įveik­ti 33 ki­lo­met­rus gra­žiau­sio­mis Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko vie­to­mis. Tai su­trum­pin­ta MTB ma­ra­to­no tra­sa. Ji vi­siš­kai ki­to­kia nei kro­so tra­sa. Jo­je nė­ra sta­čių nuo­kal­nių ar tramp­li­nų. Dvi­ra­ti­nin­kai rie­dės pro Kur­tu­vė­nus, Vai­na­gius, Jaut­mal­kės cent­rą, Bi­jo­tę, Pa­ge­lu­vį ir Bu­bius. „Ši tra­sa gy­vuo­ja jau ket­ve­rius me­tus, to­dėl daug žmo­nių ją ži­no. Ji vi­suo­met pa­ženk­lin­ta, ge­rai iš­va­ži­nė­ta. Da­bar jau grun­tas kie­tas, su­tryp­tas, iš­va­ži­nė­tas, to­dėl var­žy­bo­se ga­li­ma star­tuo­ti ir dvi­ra­čiais plo­nes­nė­mis pa­dan­go­mis. Ši tra­sa la­bai pa­na­ši į tas, ku­rio­se vyks­ta Lie­tu­vos ar pa­sau­lio čem­pio­na­tai“,- tei­gė spor­to klu­bo „S-Spor­tas“ va­do­vas.

Pir­mie­ji star­tuos ma­žiau­si da­ly­viai. Jie tu­rės įveik­ti du ki­lo­met­rus. 13 va­lan­dą bend­rai star­tuos vi­si da­ly­viai. Fi­ni­ša­vus pa­sku­ti­nia­jam, bus pa­skelb­ta dvi­ra­čių se­zo­no pa­bai­ga. Tarp da­ly­vių bus ir šiau­lie­tis olim­pie­tis – „An Post – Sean Kel­ly“ ko­man­dai at­sto­vau­jan­tis Ge­di­mi­nas Bag­do­nas.

„Šios var­žy­bos skir­tos vi­siems, tai ma­siš­kas ren­gi­nys. Kvie­čia­me vi­sus, ku­rie mo­ka min­ti pe­da­lus. Nes­var­bu, ko­kiu grei­čiu įveik­si­te tra­są, ne vi­si ga­li var­žy­tis su pro­fe­sio­na­lais, to­dėl svar­biau­sia ge­rai pra­leis­ti lai­ką gam­to­je“, – pa­sa­ko­jo S. Amb­ra­zas.

Var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad šiau­lie­čiai vis la­biau do­mi­si to­kio ti­po var­žy­bo­mis, no­riai da­ly­vau­ja to­kiuo­se ren­gi­niuo­se. „Anks­čiau at­va­žiuo­da­vo po vie­ną, da­bar – šei­mo­mis. Pir­miau­sia star­tuo­ja vai­kai – tė­vai juos pa­lai­ko, po to prie star­to li­ni­jos sto­ja ir tė­vai“, – dvi­ra­čių spor­to po­pu­lia­rė­ji­mu džiau­gė­si spor­to klu­bo „S-Spor­tas“ va­do­vas.

Po dvie­jų Klai­pė­dos ir Tel­šių eta­pų bend­ro­je „Že­mai­ti­jos tau­rės“ įskai­to­je pir­mau­ja iš ke­lių mies­tų spor­ti­nin­kų su­da­ry­ta ko­man­da „Ve­lost­reet Fji team“. Ant­ro­je vie­to­je žen­gia ko­man­dos „Ve­lo Ghost Ve­lo­ma“ at­sto­vai. Šiau­lie­čių spor­to klu­bo „S-Spor­tas“ spor­ti­nin­kai bend­ro­je įskai­to­je yra tre­ti. Kiek­vie­no­je ko­man­do­je ga­li star­tuo­ti ne dau­giau še­šių spor­ti­nin­kų. Su­de­da­mi ke­tu­rių ge­riau­sių dvi­ra­ti­nin­kų re­zul­ta­tai.

„Že­mai­ti­jos tau­rės“ var­žy­bos ki­lo iš „Gry­bų tau­rės“, ka­dan­gi kai pra­dė­jo­me jas or­ga­ni­zuo­ti, dau­gu­ma da­ly­vių bu­vo va­di­na­mi „gry­bais“, nes ne­bu­vo pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai. Po to pa­kei­tė­me pa­va­di­ni­mą, ta­čiau svar­biau­sia tai, kad iš­li­ko tra­di­ci­ja po var­žy­bų vir­ti gry­bų sriu­bą. Ja da­ly­vius vai­šin­si­me ir šie­met“, – pa­sa­ko­jo S. Amb­ra­zas.

Nors šios var­žy­bos lai­ko­mos dvi­ra­čių se­zo­no pa­bai­ga, ekst­re­ma­liai dvi­ra­čiu pa­si­va­ži­nė­ti po miš­ką mėgs­tan­tie­ji ga­lės da­ly­vau­ti še­šių va­lan­dų orien­ta­vi­mo­si var­žy­bo­se „Ro­gai­nin­gas 2012“. Var­žy­bų me­tu da­ly­viai ieš­kos miš­ke pa­slėp­tų įskai­ti­nių punk­tų, va­žiuo­da­mi dvi­ra­čiais ir bėg­da­mi.

Pa­tiems ma­žiau­siems var­žy­bų da­ly­viams tra­są įveik­ti pa­de­da tė­ve­liai.

SK „S-Spor­tas“ ar­chy­vo nuo­tr.


Un­di­nė­lė iš Šiau­lių skro­džia Pli­mu­to ba­sei­no van­de­nį

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

Vos nu­ri­mo aist­ros po Lon­do­no olim­pia­dos, kai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Pli­mu­to ko­le­džo auk­lė­ti­nė pen­kio­li­ka­me­tė plau­ki­kė Rū­ta Mei­lu­ty­tė nu­ste­bi­no pa­sau­lį lai­mė­da­ma auk­so me­da­lį, šio ko­le­džo du­ris pra­vė­rė dar trys lie­tu­viai.

Tre­ne­riai tei­gia, kad aukš­ta ir liek­na Eva Glio­že­ry­tė su­tver­ta plauk­ti.

Evos GLIO­ŽE­RY­TĖS as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Idea­lios są­ly­gos gy­ven­ti, mo­ky­tis ir, ži­no­ma, tre­ni­ruo­tis. Nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos ir me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų įran­ga, pa­de­dan­ti tre­ne­riams kiek­vie­nam spor­ti­nin­kui pa­rink­ti tin­ka­miau­sią tre­ni­ruo­čių pro­gra­mą. Vi­so­mis šio­mis pri­vi­le­gi­jo­mis nuo šiol ga­lės nau­do­tis pen­kio­lik­me­tė šiau­lie­tė Eva Glio­že­ry­tė, ku­ri vos at­vy­ku­si nė­rė į ba­sei­ną ir pra­dė­jo ir­tis sva­jo­nės link.

Pir­mie­ji įspū­džiai

Pra­bė­go vos ke­lios die­nos, kai 15 me­tų šiau­lie­tė plau­ki­kė Eva Glio­že­ry­tė at­si­svei­ki­no su na­miš­kiais, drau­gais, tre­ne­riais ir sė­do į lėk­tu­vą, ku­ris ją nu­skrai­di­no į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją – ša­lį, ku­rio­je ti­ki­si įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nę – tre­ni­ruo­tis, to­bu­lė­ti ir po ket­ve­rių me­tų gin­ti Lie­tu­vos gar­bę Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je. „Iš­li­pus iš lėk­tu­vo Lon­do­ne dar lau­kė be­veik 400 ki­lo­met­rų ke­lio­nė iki Pli­mu­to. Ka­dan­gi prieš dau­giau nei me­tus bu­vau čia, šį kar­tą di­de­lio įspū­džio ap­lin­ka ne­be­pa­da­rė. Iš tik­rų­jų čia vis­kas la­bai įspū­din­ga“, – pa­sa­ko­jo E. Glio­že­ry­tė

Mer­gi­ną pa­kal­bin­ti pa­vy­ko vos ap­ši­lus ko­jas Pli­mu­to ko­le­džo bend­ra­bu­ty­je ir iš­si­pa­ka­vus la­ga­mi­nus. „Kai čia bu­vau prieš me­tus, gy­ve­nau Rū­tos Mei­lu­ty­tės šei­mo­je, o da­bar ap­si­gy­ve­nau bend­ra­bu­ty­je. Kam­ba­ry­je gy­ven­si­me dvie­se – aš ir plau­ki­kė iš Ita­li­jos. Mai­ti­ni­mas, būs­tas, nu­ve­ži­mas, par­ve­ži­mas – vis­kas čia yra, to­dėl man nie­ko ne­trūks­ta“, – tei­gė Eva.

Mer­gi­ną tre­ni­ruos vy­riau­sia­sis ko­le­džo tre­ne­ris Jo­nas Rud­das – tas pa­ts, ku­rio auk­lė­ti­nė kau­nie­tė Rū­ta Mei­lu­ty­tė Lon­do­no olim­pia­do­je pa­si­puo­šė auk­so me­da­liu. „Su tre­ne­riu jau bu­vo­me pa­žįs­ta­mi. Su nau­ją­ja die­not­var­ke jau su­si­pa­ži­nau. Pir­mą die­ną jau da­ly­va­vau vi­su re­ži­mu. Per sa­vai­tę tu­rė­siu de­vy­nias tre­ni­ruo­tes ba­sei­ne ir tris spor­to sa­lė­je. Nors spor­tuo­siu daug, po tre­ni­ruo­čių liks lai­ko ir na­mų dar­bams“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Evos pla­nai – sun­kiai dirb­ti ir to­bu­lė­ti, kad ge­ri re­zul­ta­tai, ku­riuos ji ro­dė spor­tuo­da­ma Lie­tu­vo­je, dar pa­ge­rė­tų. Žvelg­da­ma į atei­tį, mer­gi­na sva­jo­ja at­sto­vau­ti ša­liai Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je. „Nie­ka­da ne­ži­nai, kas ga­li nu­tik­ti ry­toj, o kas bus už ket­ve­rių me­tų, da­bar dar yra di­džiu­lė pa­slap­tis. Lai­kui bė­gant ma­ty­si­me, kaip vis­kas bus. Aiš­ku, siek­siu pa­tek­ti į olim­pia­dą. Tai ma­no tiks­las“, – atei­ties pla­nus dės­tė E. Glio­že­ry­tė.

Iš­vyk­da­ma ne­si­jau­di­no

Iš­leis­da­ma duk­rą į moks­lus Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Ne­rin­ga Glio­že­rie­nė tei­gė jau­di­nu­sis, kad tik ko nors ne­pa­mirš­tų, kad vis­kas bū­tų ge­rai, o duk­ros vei­de spin­dė­jo pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi. „Gal to­dėl, kad ji yra ten bu­vu­si, gal dėl cha­rak­te­rio sa­vy­bių, bet aš la­biau jau­di­nau­si nei ji. Jos vei­de bu­vo ma­ty­ti ste­bė­ti­nas ra­mu­mas. Ar ji, spor­ti­nin­kė, mo­kė­jo nu­slėp­ti tą jau­du­lį, ta­čiau ma­čiau, kad ji į vis­ką rea­ga­vo blai­viai ir ra­miai. Aš iš­gy­ve­nau tai dėl vie­no, tai dėl kit­ko, o ji ma­ne vis ra­mi­no, sa­kė – ma­ma, vis­kas bus ge­rai“, – pa­sa­ko­jo N. Glio­že­rie­nė.

Nuo tre­čios kla­sės plau­ki­mą „Del­fi­no“ mo­kyk­lo­je lan­kan­ti mer­gi­na ne kar­tą ta­po Lie­tu­vos čem­pio­ne, ge­ri­no re­kor­dus. „Be jo­kios abe­jo­nės, ir aš, ir mo­kyk­los di­rek­to­rius Va­le­ri­jus Be­lo­vas, ir tre­ne­ris Ro­ber­tas Šui­pis ją iš­lei­do­me, lin­kė­da­mi ge­ro ir vil­da­mie­si, kad bus ge­riau. Kaip ki­taip, juk sa­vas vai­kas. Ži­no­me, kad per­spek­ty­vi, ti­ki­me jos jė­go­mis ir vi­si no­ri­me pa­dė­ti“, – tei­gė ma­ma.

Min­čių, kad Eva va­žiuos į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją mo­ky­tis ir tre­ni­ruo­tis, bu­vo jau anks­čiau, to­dėl apie šią ga­li­my­bę su ma­ma pa­si­kal­bė­da­vu­si mer­gi­na sa­kė jau­čian­ti at­sa­ko­my­bę. „Ji man sa­ky­da­vo – jei jau iš­va­žiuo­siu, tai jau­siu di­de­lę at­sa­ko­my­bę, kad re­zul­ta­tai bū­tų ge­ri, kad vis­kas sek­tų­si, kad pa­tei­sin­čiau dau­ge­lio vil­tis“, – pa­sa­ko­jo Ne­rin­ga Glio­že­rie­nė.

Šią va­sa­rą mer­gi­na lai­kė moks­lų tes­tus, kad bū­tų priim­ta į ko­le­džą, ta­čiau su­si­kir­to per ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną. Rug­sė­jo vi­du­ry­je te­ko jį per­lai­ky­ti. „Eva ėjo pas pri­va­čią mo­ky­to­ją, sten­gė­si, mo­kė­si na­muo­se. Mė­ne­sį tu­rė­jo ato­sto­gų, tai ki­bo į moks­lus, iš­mo­ko ir iš­lai­kė. Ji po ant­ro eg­za­mi­no sa­kė, kad pa­ra­šė tik­rai ge­riau nei pir­mą kar­tą, ta­čiau ne­ži­no­jo, ar to pa­kaks. Pa­si­ro­do, pa­ka­ko“, – links­mai pa­sa­ko­jo ma­ma.

Šiek tiek ma­žiau per va­sa­rą spor­ta­vu­siai šiau­lie­tei ten­ka pra­tin­tis prie kur kas in­ten­sy­ves­nių tre­ni­ruo­čių. „Sa­kė, kad tre­ni­ruo­tės ga­na sun­kios. Ži­no­ma, ir tre­ne­rio ki­toks brai­žas. Rei­kia tru­pu­tį lai­ko. Jai tai nė­ra nau­ja, gal po va­sa­ros sun­kiau, ta­čiau ma­no duk­ra su sa­vo cha­rak­te­riu tik­rai vis­ką įveiks“, – pa­sa­ko­jo N. Glio­že­rie­nė.

Ne­pi­gūs moks­lai

Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ di­rek­to­rius Va­le­ri­jus Be­lo­vas, pa­klaus­tas apie Evos Glio­že­ry­tės iš­vy­ki­mą į Pli­mu­to ko­le­džą, leng­viau at­si­du­so. „Pa­ga­liau su­lau­kė­me die­nos, kai Eva iš­vy­ko į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją. Ji to sie­kė ir jai pa­ga­liau pa­vy­ko. Jos vi­sas gy­ve­ni­mas su­si­jęs su plau­ki­mu. La­bai stip­ri mo­ty­va­ci­ja – at­ro­dė, kad ji mo­ky­da­ma­si, leis­da­ma lais­va­lai­kį su drau­gais ar net mie­go­da­ma gal­vo­ja tik apie plau­ki­mą“, – pa­sa­ko­jo V. Be­lo­vas.

Moks­lais Pli­mu­to ko­le­dže nė­ra pi­gus, o fi­nan­si­nė naš­ta už­gu­lė plau­ki­mo mo­kyk­los pe­čius. „Už ru­dens mė­ne­sius tu­ri­me su­mo­kė­ti 3500 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sva­rų ster­lin­gų (apie 15 tūkst. li­tų), bet ji iš­vy­ko rug­sė­jo pa­bai­go­je, to­dėl vie­nas mė­nuo jau at­kri­to. Už žie­mos se­zo­ną teks pa­klo­ti dar di­des­nę su­mą – apie 20 tūks­tan­čių li­tų. Pas­kai­čia­vo­me, kad moks­lai ko­le­dže kai­nuo­ja apie 230 li­tų per die­ną. Už šiuos pi­ni­gus mer­gi­nai su­teik­tas bend­ra­bu­tis, moks­las, mai­ti­ni­mas, tre­ni­ruo­tės, nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos, iš­plė­to­tas ty­ri­mų cent­ras – vis­kas, ko rei­kia, kad ga­lė­tų tin­ka­mai mo­ky­tis ir to­bu­lin­ti plau­ki­mo įgū­džius“, – tei­gė „Del­fi­no“ di­rek­to­rius.

Per­nai gruo­dį plau­ki­ko kar­je­rą bai­gus šiau­lie­čiui Pau­liui Vik­to­ra­vi­čiui, Eva Glio­že­ry­tė ta­po vie­na ge­riau­sių mo­kyk­los auk­lė­ti­nių. „Ji yra mū­sų žvaigž­dė. Daug­kar­ti­nė čem­pio­nė, jau­nių gru­pės Lie­tu­vos re­kor­di­nin­kė. No­riai tre­ni­ruo­ja­si, sie­kia kuo ge­riau pa­si­reng­ti. Ži­no, ko no­ri, ir to sie­kia, o tas už­si­spy­ri­mas plau­ki­mo spor­to ša­ko­je yra la­bai svar­bus“, – plau­ki­kę gy­rė V. Be­lo­vas.

Nau­juo­ju Evos Glio­že­ry­tės tre­ne­riu ta­po Jo­nas Rud­das. Prieš ke­lias die­nas už auk­lė­ti­nių pa­sie­ki­mus jam Bri­ta­ni­jos plau­ki­mo tre­ne­rių aso­cia­ci­ja su­tei­kė ge­riau­sio Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos plau­ki­mo tre­ne­rio var­dą. Dau­giau­sia įta­kos šiam ti­tu­lui pel­ny­ti tu­rė­jo Rū­tos Mei­lu­ty­tės Lon­do­no olim­pia­do­je iš­ko­vo­tas auk­so me­da­lis. J. Rud­do tre­ni­ruo­ja­mi Pli­mu­to ko­le­džo plau­ki­kai ket­vir­tą kar­tą per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ta­po Na­cio­na­li­nės ly­gos var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais. Tre­ne­rio pa­si­tei­ra­vo­me apie pir­mą­sias E. Glio­že­ry­tės die­nas ko­le­dže ir atei­ties per­spek­ty­vas.

 - Ar jau tu­rė­jo­te tre­ni­ruo­tę su Eva?

- Ji pas mus at­vy­ko prieš ke­lias die­nas, to­dėl nuo pat pra­džių pra­dė­jo­me tre­ni­ruo­tis. Ji tu­ri la­bai daug po­ten­cia­lo, nes la­bai aukš­ta (178 cm) ir liek­na. Jos kū­nas su­tver­tas plauk­ti. Evos ran­kos il­gos ir pė­dos ne­ma­žos (41-42 dy­dis). Tai la­bai ge­rai plau­kiant. Ji la­bai ge­rai plau­kia nu­ga­ra, o pa­grin­di­nė jos rung­tis – plau­ki­mas lais­vu sti­liu­mi. Bū­tent šioms rung­tims ir ruo­ši­mės.

- Tre­ni­ra­vo­te Evą prieš be­veik pu­sant­rų me­tų. Ar pa­ge­rė­jo jos spor­ti­nė for­ma nuo ta­da?

- Ją tre­ni­ra­vau 2011 me­tais. Bu­vo at­vy­ku­si mė­ne­siui, kai ruo­šė­si Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pia­dai. Ka­dan­gi bu­vo­me bend­ra­vę anks­čiau, da­bar mes jau su­pra­to­me vie­nas ki­tą iš kar­to kur kas ge­riau nei tuo­met. Pa­si­kal­bė­jo­me, ko ti­ki­mės, ko siek­si­me, ir pra­dė­jo­me dirb­ti. Pir­mą se­zo­no da­lį pra­lei­si­me to­bu­lin­da­mi įgū­džius ir tech­ni­ką. Kai ap­si­pras su tre­ni­ruo­čių sis­te­ma ir krū­viu, žiū­rė­si­me, ste­bė­si­me, kaip ji to­bu­lės.

Per maž­daug pu­sant­rų me­tų, ku­rie praė­jo nuo pa­sta­ro­jo jos ap­si­lan­ky­mo, ji la­bai išau­go. Tai tu­ri ir tei­gia­mų, ir nei­gia­mų sa­vy­bių. Nau­da – tai pra­na­šu­mas prieš var­žo­vus dėl fi­zi­nių sa­vy­bių, ku­rios lei­džia at­lik­ti di­des­nius ir stip­res­nius yrius. Ne­ra­mi­na tai, kad aukš­tiems žmo­nėms sun­kiau ras­ti kū­no pu­siaus­vy­rą ir koor­di­na­ci­ją. Ma­nau, jog jai rei­kės ke­lių mė­ne­sių, kad su­pras­tų, kaip rei­kia koor­di­nuo­ti kū­ną. Ji aukš­tes­nė už Rū­tą Mei­lu­ty­tę, Jū­ra­tę Ščer­bins­kai­tę ir Man­tą Bud­rį. Ji aukš­čiau­sia iš vi­sų ke­tu­rių lie­tu­vių, ku­riuos šiuo me­tu tre­ni­ruo­ju.

- Kaip pa­si­ren­ka­te spor­ti­nin­kus, ku­rie mo­ko­si jū­sų ko­le­dže?

- Tai spor­ti­nin­kai ren­ka­si mus. Ko­le­džo at­sto­vai ne­va­ži­nė­ja po pa­sau­lį ir neieš­ko spor­ti­nin­kų. Mes tu­ri­me ge­rą re­pu­ta­ci­ją, pas mus at­vyks­ta spor­ti­nin­kai, ku­rie no­ri pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Mus leng­va ras­ti, jei ieš­kai plau­ki­mo sti­pen­di­jos, nes mes vie­ni iš ly­de­rių Eu­ro­po­je. Da­bar pas mus spor­tuo­ja plau­ki­kai iš 22 ša­lių, tu­ri­me at­sto­vų iš vi­sų pa­sau­lio kon­ti­nen­tų.

Ži­no­ma, kai pa­si­se­ka spor­ti­nin­kams iš ko­kios nors ša­lies, mes tam­pa­me ži­no­mi to­je ša­ly­je. Dėl Rū­tos sėk­mės olim­pia­do­je šie­met net trys plau­ki­kai iš Lie­tu­vos pri­si­jun­gė prie mū­sų ko­le­džo. Kol mes ti­ki­me, kad spor­ti­nin­kas ga­li to­bu­lė­ti, kol mes ma­no­me, kad ga­li­me juos pa­da­ry­ti ge­res­nius, tol dir­ba­me.

- Ar yra ti­ki­my­bė, kad Eva to­bu­lės taip pat grei­tai kaip Rū­ta ir pa­sieks to­kių pat aukš­tų re­zul­ta­tų?

- Bū­siu at­vi­ras – ti­ki­my­bė tu­rė­ti dau­giau kaip vie­ną olim­pi­nį čem­pio­ną per tre­ne­rio kar­je­rą yra la­bai ne­di­de­lė, ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, jog da­ry­si­me vis­ką, kad Eva kuo ge­riau pa­si­ruoš­tų Bra­zi­li­jai. Mes neak­cen­tuo­si­me, kad ji tu­ri iš­ko­vo­ti me­da­lį, nes daug kas pri­klau­so nuo vi­sų ki­tų pa­si­ro­dy­mo. Mes orien­tuo­si­mės į jos re­zul­ta­tus ir pa­si­ro­dy­mą, kad ji nuo­la­tos to­bu­lė­tų ir ge­rin­tų re­zul­ta­tą.

Taip bu­vo ir su Rū­ta. Mes su ja apie me­da­lius ne­kal­bė­jo­me. Nie­kad ne­kal­bė­jo­me apie re­kor­dus ar kas ga­li bū­ti. Kal­bė­jo­me tik apie tai, kaip ge­rin­ti jos plau­ki­mą, re­zul­ta­tą, apie jos pa­si­ro­dy­mą ir kaip ji ga­li tai pa­ge­rin­ti. Ne­lai­mė­ti me­da­lio – ne tra­ge­di­ja. Mes sie­kia­me, kad spor­ti­nin­kai to­bu­lė­tų ir pa­siek­tų ge­riau­sių as­me­ni­nių re­zul­ta­tų. Kol jie to­bu­lė­ja, tol mes dir­ba­me tin­ka­ma link­me.


Sportas trumpai

V. Čmi­ly­tė tur­ny­re Tur­ki­jo­je iš­ko­vo­jo tre­čią per­ga­lę

Šiau­lie­tė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė (ELO koe­fi­cien­tas 2520) iš­ko­vo­jo tre­čią per­ga­lę An­ka­ro­je (Tur­ki­ja) vyks­tan­čia­me Tarp­tau­ti­nės šach­ma­tų fe­de­ra­ci­jos (FI­DE) tur­ny­re „Wo­men Grand Prix An­ka­ra 2012″. 28-erių me­tų šach­ma­ti­nin­kė ket­vir­ta­ja­me ra­te tre­čia­die­nį bal­to­sio­mis fi­gū­ro­mis nu­ga­lė­jo bul­ga­rę An­toa­ne­tą Ste­fa­no­vą (2502). V. Čmi­ly­tė, su­rin­ku­si tris taš­kus iš ke­tu­rių ga­li­mų, uži­ma penk­tą vie­tą. Pir­mau­ja 3,5 taš­ko su­rin­ku­si in­dė Ham­pi Ko­ne­ru (Hum­py Ko­ne­ru, 2593). V. Čmi­ly­tė su ly­de­re su­si­tiks penk­ta­ja­me ra­te penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 21 d. Tur­ny­re, ku­ris baig­sis rug­sė­jo 28 d., da­ly­vau­ja 12 šach­ma­ti­nin­kių iš de­vy­nių ša­lių.

Te­ni­sas

Ri­čar­das Be­ran­kis pa­te­ko į Sankt Pe­ter­bur­ge (Ru­si­ja) vyks­tan­čio Te­ni­so pro­fe­sio­na­lų aso­cia­ci­jos (ATP) „World Tour 250″ se­ri­jos tur­ny­ro „St. Pe­ters­burg Open“, ku­rio pri­zų fon­dą su­da­ro 410,35 tūkst. JAV do­le­rių, vie­ne­tų var­žy­bų ket­virt­fi­na­lį. Ge­riau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kas lai­mė­jo pir­mą se­tą 6:3 prieš es­tą Jur­ge­ną Zoo­pą (ATP 77). Per per­trau­kė­lę es­tas pa­pra­šė me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos ir po ke­lių mi­nu­čių pa­skel­bė nu­trau­kian­tis ko­vą.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja

 


Čem­pio­nėms – grės­mė iš­nyk­ti

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

Ar­tė­jant Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio pir­me­ny­bių se­zo­no pra­džiai, šiau­lie­tės ran­ki­nin­kės – Lie­tu­vos čem­pio­nės – gy­ve­na ne­ži­nio­je. Ke­le­rius me­tus ko­man­dą rė­mę vers­li­nin­kai va­sa­ros pa­bai­go­je nu­ta­rė klu­bui ne­bes­kir­ti lė­šų, to­dėl ki­lo grės­mė, kad čem­pio­nės ne­be­ga­lės gin­ti ti­tu­lo. Ko­man­dos tre­ne­ris su­sku­bo sa­vo var­du įkur­ti klu­bą, ra­do rė­mė­jų, ku­rie su­mo­kė­jo star­ti­nį da­ly­vio ir žai­dė­jų li­cen­ci­jų mo­kes­čius, ta­čiau no­rint at­sto­vau­ti mies­tui, sa­vo aikš­tė­je priim­ti sve­čias ko­man­das ir vyk­ti į ki­tus mies­tus žais­ti var­žy­bų rei­kia per se­zo­ną dar bent 15 tūkst. Lt, ku­rių nė­ra.

 

De­ga no­ru žais­ti

Ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus „Gai­vi­ne­tos Sau­lės“ pa­va­di­ni­mu lau­rus sky­nu­si mer­gi­nų ran­ki­nio ko­man­da ne­ra­miai lau­kia ki­tos sa­vai­tės, nes rug­sė­jo 24 d. bai­gia­si pa­raiš­kų da­ly­vau­ti pir­me­ny­bė­se priė­mi­mas. Po to bus su­da­ry­tas tvar­ka­raš­tis ir spa­lio mė­ne­sį pra­si­dės rung­ty­nės. Ta­čiau ne vis­kas taip pa­pras­ta, kaip at­ro­do. Yra ko­man­da, yra žai­dė­jos, ku­rios de­ga no­ru žais­ti, yra įdir­bis ir re­zul­ta­tai, ta­čiau nė­ra lė­šų.

„Po praė­ju­sio se­zo­no mus bu­vo apė­mu­si eu­fo­ri­ja, mer­gi­nos ta­po čem­pio­nė­mis. 2010 m., kai mer­gi­nos bu­vo de­vin­to­kės, pir­me­ny­bė­se užė­mė ant­rą vie­tą. Da­bar me­tais vy­res­nės jos bu­vo pra­na­šes­nės už vi­sas var­žo­ves. Ta­čiau eu­fo­ri­ja bai­gė­si, kai mus pa­sie­kė blo­gos ži­nios. Da­bar mus jau spau­džia lai­kas. Jei ne­pa­vyks lai­ku su­ras­ti rė­mė­jų, ne­liks čem­pio­nių ko­man­dos pir­me­ny­bė­se“, – pa­sa­ko­jo ko­man­dos tre­ne­ris Ar­vi­das Moc­ke­vi­čius.

Jau šie­met mer­gi­nos ga­lė­jo star­tuo­ti aukš­čiau­sio­je mo­te­rų ran­ki­nio ly­go­je, ta­čiau bu­vo pa­si­rink­ta dar me­tus ko­vo­ti mo­te­rų ran­ki­nio pir­me­ny­bė­se, kad jau­nos žai­dė­jos įgy­tų dau­giau pa­tir­ties, la­biau su­tvir­tė­tų. „Mer­gi­nos per jau­nos kau­tis su stu­den­tė­mis ir ki­to­mis kur kas vy­res­nė­mis var­žo­vė­mis, to­dėl bu­vo nu­spręs­ta dar me­tus žais­ti pir­me­ny­bė­se. Ga­lė­jo­me žais­ti, ta­čiau bū­tų la­bai di­de­lė trau­mų ti­ki­my­bė, to­dėl no­rė­jo­me mer­gi­nas dar pa­sau­go­ti“, – tei­gė A. Moc­ke­vi­čius.

Ko­man­dą su­da­ro spor­to mo­kyk­lo­je „Sau­lė“ spor­tuo­jan­čios ir Vi­jo­lių vi­du­ri­nės mo­kyk­los spor­ti­nė­se kla­sė­se be­si­mo­kan­čios mer­gi­nos. Ko­man­do­je rung­ty­niau­ja trys Lie­tu­vos jau­nių iki 18 me­tų rink­ti­nės na­rės: Ur­tė Moc­ke­vi­čiū­tė, Ka­mi­lė Bu­šai­tė ir var­ti­nin­kė Ro­ber­ta Si­ma­naus­kai­tė. Ka­mi­lė Bu­šai­tė praė­ju­sį se­zo­ną ta­po re­zul­ta­ty­viau­sia Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio pir­me­ny­bių žai­dė­ja. Su ko­man­da jau aš­tuo­ne­rius me­tus dir­ban­tis tre­ne­ris A. Moc­ke­vi­čius sa­ko, kad ko­man­da yra su­tver­ta per­ga­lėms, to­dėl ir da­bar, net ir ne­ži­no­da­mos, ar bus ga­li­my­bė da­ly­vau­ti pir­me­ny­bė­se, mer­gi­nos ak­ty­viai tre­ni­ruo­ja­si, lie­ja pra­kai­tą spor­to sa­lė­je, kad tik kuo ge­riau pa­si­reng­tų.

„Ko­man­da yra pui­kiai su­komp­lek­tuo­ta, to­dėl 2013-2014 me­tų se­zo­ną jos jau tu­rė­tų žais­ti aukš­čiau­sio­je ly­go­je. Ti­ki­me, kad ga­li­me pa­si­sek­ti ir dau­giau. Jei ge­ras fi­nan­sa­vi­mas, ga­li­me tap­ti pa­jė­gia Eu­ro­pos ly­gio ko­man­da. Jei pa­vyk­tų su­si­grą­žin­ti iš­si­bars­čiu­sias po Lie­tu­vą pa­jė­gias šiau­lie­tes, ku­rių yra ne­ma­žai, tai pro­ble­mos bū­tų iš­spręs­tos“, – min­ti­mis da­li­jo­si tre­ne­ris.

Prob­le­ma – pi­ni­gai

Ko­man­dai li­kus be pa­grin­di­nio rė­mė­jo, ko­man­dos tre­ne­riui A. Moc­ke­vi­čiui te­ko grei­tai veik­ti, kad su­spė­tų su­tvar­ky­ti vi­sus do­ku­men­tus ir for­ma­lu­mus. Te­ko įre­gist­ruo­ti nau­ją klu­bą „Urt­vi­da“. Jį tre­ne­ris įre­gist­ra­vo sa­vo var­du. „Ne­bu­vo ka­da lauk­ti. Te­ko im­tis veiks­mų. Jei bū­čiau už­del­sęs, ne­bū­tų bu­vę net ga­li­my­bės star­tuo­ti. Da­bar ga­li­my­bę tu­ri­me, tik ne­ži­nia, ar ja teks pa­si­nau­do­ti“, – pa­sa­ko­jo A. Moc­ke­vi­čius.

Pir­me­ny­bė­se pla­nuo­ja da­ly­vau­ti sep­ty­nios ar­ba aš­tuo­nios ko­man­dos iš Pas­va­lio, Ute­nos, Aly­taus, Vil­niaus, Klai­pė­dos, Kre­tin­gos. Tiks­lus da­ly­vių skai­čius paaiš­kės rug­sė­jo 24 d. „Lau­kia daug ke­lio­nių, pra­šy­si­me tė­vų pa­gal­bos, bet ne­gi jie ve­žios. Nie­kas ne­no­rės pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės žie­mą vež­ti su sa­vo au­to­mo­bi­liais ki­tų vai­kus“, – ma­no A. Moc­ke­vi­čius.

Kiek­vie­noms na­mų rung­ty­nėms rei­kia apie 500 Lt. Rei­kia su­mo­kė­ti tei­sė­jams už dar­bą ir už ku­rą. Vyk­ti į ki­tus mies­tus kai­nuo­ja apie 800 Lt. Iš vi­so ke­lio­nėms per se­zo­ną rei­kia apie 10 tūkst. Lt.

„Svar­biau­sia, kad rei­kia keis­ti ap­ran­gą, nes ant se­no­sios yra se­no­jo rė­mė­jo pa­va­di­ni­mas, tad ji pa­gal reg­la­men­tą ne­bea­ti­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. Ap­ran­gai dar rei­kia apie 5000 tūks­tan­čių. Stip­riai ruo­šia­mės, ieš­ko­me rė­mė­jų, tė­vai ieš­ko rė­mė­jų, dis­ku­tuo­ja­me, ieš­ko­me išei­ties, bet ko­kios ga­li­my­bės, kad tik žais­tu­me. Mer­gi­nos jau­čia, kad ga­li žais­ti. Kiek­vie­nas ma­čas joms yra šven­tė“, – pa­sa­ko­jo A. Moc­ke­vi­čius.

Jei ko­man­da ne­su­sit­var­ko su ją sle­gian­čio­mis pro­ble­mo­mis, te­lie­ka vie­nin­te­lė išei­tis – siųs­ti laiš­ką fe­de­ra­ci­jai, kad pa­raiš­ka at­sii­ma­ma. Tuo­met ko­man­dai tek­tų da­ly­vau­ti tik sa­vo am­žiaus gru­pės spor­to mo­kyk­lų čem­pio­na­te. „Jau­nų­jų am­žiaus gru­pių čem­pio­na­tai yra vyk­do­mi nuo pra­džių, žai­džia­ma daug var­žy­bų, ta­čiau jau­nių čem­pio­na­tų da­ly­vės at­sto­vau­ja klu­bams, ku­rie rung­ty­niau­ja pir­me­ny­bė­se ir net aukš­čiau­sio­je ly­go­je, to­dėl nu­ma­ty­ta, kad spor­to mo­kyk­lų čem­pio­na­te da­ly­vau­jan­čios ko­man­dos su­žais tik aš­tuo­nias rung­ty­nes per se­zo­ną, kad ne­bū­tų per di­de­lio krū­vio. Tai tre­ni­ruo­tės ir dar­bas tik dėl aš­tuo­nių ma­čų“, – ap­gai­les­ta­vo A. Moc­ke­vi­čius.

Apie si­tua­ci­ją ko­man­do­je ir ar­tė­jan­tį se­zo­ną – ko­man­dos ly­de­rės Ur­tė Moc­ke­vi­čiū­tė ir Ka­mi­lė Bu­šai­tė

  Ka­mi­lė Bu­šai­tė

- Ko­kios ko­man­dos nuo­tai­kos?

- Mū­sų ko­man­da yra drau­giš­ka, leng­vai prii­ma nau­jus na­rius. Bū­na, kad trum­pam su­si­gin­či­ja­me per var­žy­bas ar tre­ni­ruo­tes, bet grei­tai su­si­tai­ko­me ir to­liau sma­giai lei­džia­me lai­ką, nes jei ko­man­da bū­tų ne­vie­nin­ga, to­kių re­zul­ta­tų ne­pa­siek­tu­me.

- Jei rei­kė­tų trum­pai pri­sta­ty­ti sa­vo klu­bą ir žai­dė­jas, kaip jį api­bū­din­tu­mė­te?

- Klu­bas yra ko­vin­gas, drau­giš­kas, sie­kian­tis už­si­brėž­tų tiks­lų. Žai­dė­jos sten­gia­si įvyk­dy­ti tre­ne­rio pa­skir­tus nu­ro­dy­mus per var­žy­bas, sten­gia­si ak­ty­viai dirb­ti per tre­ni­ruo­tes ir to­liau to­bu­lė­ti. Vi­sos ko­man­dos mer­gi­nos yra pui­kios žai­dė­jos ir ge­rai at­lie­ka sa­vo pa­skir­tį aikš­te­lė­je.

- Tri­se iš ko­man­dos at­sto­vau­ja­te rink­ti­nei. Ar bū­tų sun­kiau to­bu­lė­ti ir iš­lai­ky­ti aukš­tą ly­gį, jei ko­man­da ne­be­da­ly­vau­tų pir­me­ny­bė­se?

- Jei ne­da­ly­vau­tu­me pir­me­ny­bė­se, tai per me­tus tu­rė­tu­me tik apie de­šimt var­žy­bų, o pa­tir­tis ir įgū­džiai įgy­ja­mi pra­ktiš­kai tik per var­žy­bas, tad bū­tų sun­ku to­bu­lė­ti ir iš­lai­ky­ti to­kius pa­sie­ki­mus.

- Ar pa­si­kal­ba­te su ko­man­dos drau­gė­mis apie tai, kad ga­li­te ne­da­ly­vau­ti pir­me­ny­bė­se?

- Apie tai net min­ties ne­bu­vo.

 Ur­tė Moc­ke­vi­čiū­tė

- Ko­kios ko­man­dos nuo­tai­kos?

- Ko­man­do­je vy­rau­ja tik­rai ge­ra nuo­tai­ka, mer­gi­nos no­riai ei­na į tre­ni­ruo­tes, sten­gia­si. Ži­no­ma, kar­tais pa­vargs­ta­me, ne tik tre­ni­ruo­tė­se, bet ir mo­kyk­lo­je, o nuo­var­gio pa­sek­mė – ky­lan­tys ne­su­ta­ri­mai tarp mer­gi­nų, ta­čiau jie lai­ki­ni. Ge­ra nuo­tai­ka ir at­mos­fe­ra ko­man­do­je pa­de­da leng­viau pa­siek­ti per­ga­les.

- Jei rei­kė­tų trum­pai pri­sta­ty­ti sa­vo klu­bą ir žai­dė­jas, kaip jį api­bū­din­tu­mė­te?

- Klu­be žai­džia jau­nos spor­ti­nin­kės. Mer­gi­noms ne­trūks­ta en­tu­ziaz­mo ir no­ro to­bu­lė­ti bei at­kak­liai siek­ti aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų. Ma­nau, kad mū­sų jau­nat­viš­kas en­tu­ziaz­mas ir yra pa­grin­di­nis mū­sų klu­bo ko­zi­ris.

- Ar pa­si­kal­ba­te su ko­man­dos drau­gė­mis apie tai, kad ga­li­te ne­da­ly­vau­ti pir­me­ny­bė­se?

- Šia te­ma ne­kal­ba­me, pir­me­ny­bės yra pa­grin­di­nės se­zo­no var­žy­bos. Ži­no­ma, ne nuo mū­sų pri­klau­so, ar da­ly­vau­si­me, juk ne­tu­rė­da­mos pi­ni­gų ne­ga­lė­tu­me ir da­ly­vau­ti, kai­nuo­ja ke­lio­nės, rei­kia mo­kė­ti rung­ty­nių tei­sė­jams. Jei ne­tu­rė­tu­me rė­mė­jų, ne­ga­lė­tu­me rung­ty­niau­ti pir­me­ny­bė­se, o tai už­kirs­tų ke­lią mū­sų jau­noms spor­ti­nin­kėms to­bu­lė­ti.

- Tri­se iš ko­man­dos at­sto­vau­ja­te rink­ti­nei. Ar tap­tų sun­kiau to­bu­lė­ti ir iš­lai­ky­ti aukš­tą ly­gį, jei ko­man­da ne­be­da­ly­vau­tų pir­me­ny­bė­se?

- Taip, ži­no­ma. Jei­gu ne­da­ly­vau­tu­mė­me Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio pir­me­ny­bė­se, bū­tų sun­ku to­bu­lė­ti. Rung­ty­niau­tu­me tik sa­vo am­žiaus gru­pės var­žy­bo­se. Ži­no­ma, to­bu­lė­ti pa­de­da da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se, ta­čiau vis­kas re­mia­si į pi­ni­gus. Už­sie­ny­je ren­gia­mi tik­rai aukš­to ly­gio tur­ny­rai, bet ne­tu­ri­me ga­li­my­bių juo­se da­ly­vau­ti tiek, kiek no­rė­tu­me. Tai­gi pa­tir­ties se­mia­mės da­ly­vau­da­mos pir­me­ny­bė­se.

Gal­būt at­si­ras daug rė­mė­jų ir mū­sų klu­bas pra­dės rung­ty­niau­ti Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­go­je, gal­būt tu­rė­si­me ga­li­my­bę su­stip­rin­ti ko­man­dą la­biau pa­ty­ru­sio­mis žai­dė­jo­mis ir bai­gu­sios mo­kyk­lą, nors ir stu­di­juo­si­me ne Šiau­liuo­se, to­liau sėk­min­gai gar­sin­si­me sa­vo klu­bą ir mies­to var­dą. Juk pa­sva­jo­ti vi­suo­met ga­li­ma, o sva­jo­nės kar­tais pil­do­si!

 atgal   11-20   ( 21 )   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31-40   41-50   51-60   toliau
Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti