(2016-04-29 Nr. 623) ŠIANDIEN 2018 Rugsėjo 20 D. Ketvirtadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Sportas
Po­ke­rio iš­si­šo­kė­lis ne­ža­da su­sto­ti

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

To­mas Ber­žins­kas, lai­mė­jęs klu­bo „Full Hou­se“ stu­den­tų spor­ti­nio po­ke­rio tur­ny­rą Šiau­liuo­se, įgi­jo tei­sę at­sto­vau­ti gim­ta­jam mies­tui Lie­tu­vos čem­pio­na­te. Iki tol po­ke­rio pa­sau­ly­je be­veik ne­ži­no­mas vai­ki­nas bran­džiu žai­di­mu nu­ste­bi­no daug ma­čiu­sius šios spor­to ša­kos pro­fe­sio­na­lus, įvei­kė rei­tin­go ly­de­rius ir ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nu.

Lie­tu­vos čem­pio­nu ta­pęs T. Ber­žins­kas ga­vo tei­sę da­ly­vau­ti po­ke­rio tur­ny­re Ba­ha­muo­se.

LSPF ar­chy­vo nuo­tr.

Moks­lai pa­de­da po­ke­ry­je

So­cio­kul­tū­ri­nę ant­ro­po­lo­gi­ją tre­čius me­tus Šiau­lių uni­ver­si­te­te krem­tan­tis 21 me­tų T. Ber­žins­kas sa­ko, kad su po­ke­riu jį prieš tre­jus me­tus su­pa­žin­di­no drau­gas. Iki tol vai­ki­nas nie­kuo­met ne­si­do­mė­jo šiuo kor­tų žai­di­mu. „Dur­nių“ ar „Ve­ži­mą“ vai­kys­tė­je su tė­vais žai­dė­me, ta­čiau tai bu­vo vis­kas“, – tei­gė stu­den­tas.

Pa­mė­gi­nęs žais­ti pa­pras­čiau­sias po­ke­rio ver­si­jas, To­mas per du tris mė­ne­sius įsi­sa­vi­no tai­syk­les ir iš­drį­so da­ly­vau­ti in­ter­ne­te ren­gia­muo­se tur­ny­ruo­se. „Tai nė­ra tik pa­pras­tas kor­tų žai­di­mas, tai sis­te­ma. Kas kar­tą ta­vęs lau­kia vis ki­ta si­tua­ci­ja“, – tei­gia jis.

Ant­ro­po­lo­gi­ja – tai moks­las apie žmo­gų, žiū­rint iš įvai­rių as­pek­tų, žmo­gaus pa­ži­ni­mas iš vi­daus. „Ne­sa­kau, kad tai, ką mo­kau­si, man tie­sio­giai pa­de­da žai­džiant po­ke­rį, ta­čiau aš šia sri­ti­mi do­miuo­si daug la­biau. Esu šiek tiek su­si­pa­ži­nęs su žmo­gaus kū­no kal­ba, kaip ją pa­nau­do­ti“, – tei­gia To­mas. Svar­biau­sia, ko sie­kia vai­ki­nas žais­da­mas – kont­ro­liuo­ti sa­vo emo­ci­jas, kad prie­ši­nin­kas jo­mis ne­ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti.

Lai­mė­jo tarp stu­den­tų

Spor­ti­nis po­ke­ris ir po­ke­ris iš pi­ni­gų la­bai ski­ria­si. To­mas tei­gia, kad jie ski­ria­si ne tiek sa­vo ei­ga, kiek tu­ri įta­kos pa­čiam žai­džian­čia­jam. Jei žai­di spor­ti­nį po­ke­rį, kur tu­ri tik že­to­nus, ne­jau­ti at­sa­ko­my­bės, kad ga­li ne­tek­ti sa­vo tur­to. Jei pi­ni­gi­niai tur­ny­rai yra ma­žo biu­dže­to, spren­di­mus dar ga­li priim­ti pa­pras­čiau, ne­tgi ga­li su­klys­ti, o jei sta­ty­mai pra­si­de­da nuo ke­lių šim­tų JAV do­le­rių ir vis au­ga, tuo­met klai­dos kai­na la­bai di­de­lė.

Anks­čiau tik iš pi­ni­gų po­ke­rį in­ter­ne­to tur­ny­ruo­se žai­dęs T. Ber­žins­kas nu­spren­dė iš­mė­gin­ti sa­vo sėk­mę spor­ti­nia­me po­ke­ry­je. Vai­ki­nas jau be­veik mė­ne­sį yra spor­ti­nio po­ke­rio klu­bo „Full Hou­se“ na­rys. Na­rys­tę kar­tu su pa­kvie­ti­mu į Lie­tu­vos spor­ti­nio po­ke­rio čem­pio­na­tą jis ga­vo lai­mė­jęs Šiau­lių uni­ver­si­te­to ir po­ke­rio klu­bo „Full Hou­se“ reng­tą tur­ny­rą. T. Ber­žins­kas bu­vo ge­riau­sias iš 92 stu­den­tų. Tur­ny­ras tru­ko še­šias die­nas. Iš pra­džių bu­vo su­reng­ti at­ski­ri eta­pai fa­kul­te­tuo­se, po to – bend­ras ge­riau­sių­jų eta­pas.

Kri­ti­nė si­tua­ci­ja

Vai­ki­nas tei­gė spe­cia­liai tur­ny­rui Vil­niu­je ne­si­ruo­šęs, tie­siog sten­gę­sis su­si­kaup­ti. Ne­pai­sant to, įsi­va­žiuo­ti bu­vo sun­ko­ka. Prie sta­lų čem­pio­na­tuo­se sė­do 438 da­ly­viai. Pa­sak vai­ki­no, pir­mą die­ną dau­giau­sia iš­kri­to tie žai­dė­jai, ku­rie atė­jo da­ly­vau­ti – lyg ka­vos at­si­ger­ti ar tie­siog iš­mė­gin­ti lai­mę. Ant­rą die­ną li­ko aukš­tes­nio ly­gio žai­dė­jai.

Ant­ro­ji die­na šiau­lie­čiui ta­po iš­šū­kiu. Pra­si­dė­jus tur­ny­rui, kiek­vie­nas žai­dė­jas ga­vo po 30 tūks­tan­čių že­to­nais, ant­rą die­ną To­mui iš tu­rė­tų že­to­nų bu­vo li­kę vos 4500. „Tai to­kia ri­ba – kri­ti­nė si­tua­ci­ja – vis­kas ar­ba nie­ko“, – tei­gė vai­ki­nas. Sus­tū­męs vi­sus li­ku­sius že­to­nus į sta­lo vi­du­rį, jis lai­mė­jo ban­ką. Vė­liau pa­vy­ko dar šiek tiek pa­di­din­ti tu­ri­mą že­to­nų skai­čių ir šiau­lie­tis po tru­pu­tį su­si­grą­ži­no prieš tai pra­ras­tas po­zi­ci­jas.

Tre­čią die­ną jis pra­dė­jo jaus­ti, kad ga­li kil­ti aukš­tyn. Pa­te­kęs tarp 20 ge­riau­sių žai­dė­jų iš­si­kė­lė tiks­lą pa­pul­ti prie fi­na­li­nio sta­lo – tarp de­vy­nių stip­riau­sių čem­pio­na­to žai­dė­jų. Vai­ki­nas sa­ko, kad čem­pio­na­te jam „ėjo kor­ta“, ta­čiau ir tai ne vi­suo­met pa­dė­jo lai­mė­ti prieš var­žo­vus.

La­biau­siai To­mui įsi­mi­nė par­ti­ja, kuo­met trys žai­dė­jai tu­rė­jo po po­rą – dvi „pen­kiaa­kes“, dvi „aš­tuo­na­kes“ ir dvi „de­šim­ta­kes“. Pa­bi­jo­jęs ri­zi­kuo­ti, šiau­lie­tis nu­me­tė dvi „aš­tuo­na­kes“ ir pa­si­trau­kė iš žai­di­mo. Li­kę du žai­dė­jai ko­vė­si to­liau. Da­ly­to­jas ant sta­lo iš­trau­kė 5, 8, 10, o po to dar vie­ną „aš­tuo­na­kę“. Šiau­lie­tis bū­tų su­rin­kęs ke­tu­rias aš­tuo­na­kes ir lai­mė­jęs bei na­mo iš­siun­tęs iš kar­to du žai­dė­jus, ta­čiau prieš le­mia­mą aki­mir­ką pa­si­trau­kus iš žai­di­mo ke­lią į aukš­tu­mas To­mui te­ko skin­tis su­dė­tin­ges­niu ke­liu.

Fi­na­li­nis sta­las

Ket­vir­to­ji čem­pio­na­to die­na – iš 438 da­ly­vių li­ko vos de­vy­ni ge­riau­si: Au­re­li­jus Ge­ne­vi­čius, Egi­di­jus Šid­laus­kas, Jo­rū­nė Se­rei­ky­tė, Jus­tas Že­mai­tis, Gied­rius Ja­ra­šū­nas, Jus­ti­nas Ruz­gas, Vy­tau­tas Mil­bu­tas, Re­gi­man­tas Gurs­kis ir šiau­lie­tis To­mas Ber­žins­kas, ku­ris bu­vo tre­čio­je vie­to­je pa­gal tu­ri­mą že­to­nų kie­kį. Vi­si jie su­sė­do prie to pa­ties sta­lo. Fi­na­las vy­ko te­le­vi­zi­jos stu­di­jo­je, to­dėl pir­mą va­lan­dą šiau­lie­čiui bu­vo sun­ku su­si­kaup­ti dėl ka­me­rų bai­mės ir ki­tų tech­ni­nių da­ly­kų, kaip žiū­rė­ti kor­tas, kaip jas pa­ro­dy­ti ope­ra­to­riui ir pa­na­šiai.

Kuo­met vi­si de­vy­ni pra­dė­jo ko­vą, šiau­lie­tis tei­gė dar ne­gal­vo­jęs, kad ga­li lai­mė­ti. Kai li­ko pen­kie­se, to­kios min­tys po tru­pu­tį pra­dė­jo su­ktis gal­vo­je. Vie­nas po ki­to žai­di­mą pa­li­ko da­ly­viai, li­ko tik du – T. Ber­žins­kas ir ute­niš­kis Au­re­li­jus Ge­ne­vi­čius.

Ly­de­rių ko­vą To­mas pra­dė­jo tu­rė­da­mas apie 8,5 mi­li­jo­no, o Au­re­li­jus – be­veik 5 mi­li­jo­nus. Au­re­li­jus lai­mė­jo ban­ką po ban­ko ir be­veik iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą. Ta­čiau To­mas iš­nau­do­jo sa­vo per vi­są tur­ny­rą įgy­tą „ag­re­sy­vaus ble­fuo­to­jo“ var­dą ir ge­bė­jo lai­mė­ti be­ne di­džiau­sią čem­pio­na­to ban­ką. Li­ku­sios par­ti­jos te­bu­vo for­ma­lu­mas – tu­rė­da­mas dau­giau ga­li­my­bių, To­mas ag­re­sy­viau žai­dė, pra­dė­jo do­mi­nuo­ti ir iš­plė­šė per­ga­lę. „Kar­tais bū­na si­tua­ci­jų, kai ge­rai žai­di, ta­čiau pra­lai­mi. Šį kar­tą taip neat­si­ti­ko ir for­tū­na bu­vo ma­no pu­sė­je“, – džiau­gė­si vai­ki­nas.

Pa­dė­jo ži­nios

Sė­dė­da­mas prie fi­na­li­nio čem­pio­na­to sta­lo, To­mas mė­gi­no „per­skai­ty­ti“ var­žo­vus. Kai ku­rių tak­ti­ką, ne­va­lin­gus ju­de­sius pa­vy­ko pa­ste­bė­ti, tai pa­gel­bė­jo ke­lio­se si­tua­ci­jo­se. „Jus­tas Že­mai­tis la­bai dre­bė­jo. Ne­ži­nau, ar iš jau­du­lio, ar iš nuo­var­gio, bet kar­tais tas dre­bu­lys dar su­stip­rė­da­vo. Tai man bū­da­vo ženk­las“, – tei­gė To­mas. Žai­dė­ją, su ku­riuo li­ko dvie­se prie fi­na­li­nio sta­lo, šiau­lie­tis ir­gi bu­vo be­veik per­kan­dęs. „Kas­kart, kai jis ble­fa­vo, grei­tai nu­stum­da­vo že­to­nus, o po to pa­kil­da­vo nuo sta­lo ir vaikš­čio­da­vo. Kiek kar­tų jis taip da­rė, tiek ble­fa­vo. Nuo jo tu­ri­mų kor­tų įvai­ro­vės sky­rė­si tik grei­tis ir ju­de­siai. Jei ži­nių bū­tų bu­vę dau­giau, bū­tų bu­vę ga­li­ma ir ge­riau iša­na­li­zuo­ti prie­ši­nin­kus“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si Lie­tu­vos čem­pio­nas.

Ke­liaus į Ba­ha­mus

Lai­mė­jęs Lie­tu­vos čem­pio­na­tą šiau­lie­tis ga­vo tei­sę da­ly­vau­ti sau­sio pra­džio­je Ba­ha­muo­se vyk­sian­čia­me „Pa­ci­fic Ca­rib­bean Ad­ven­tu­res“ tur­ny­re. Jis žais 2000 JAV do­le­rių star­ti­nio mo­kes­čio ka­te­go­ri­jo­je – tai ša­lu­ti­nis Ba­ha­mų tur­ny­ras. Pag­rin­di­nia­me tur­ny­re star­ti­nis mo­kes­tis sie­kia 10 tūks­tan­čių do­le­rių.

Jei į ša­lu­ti­nį tur­ny­rą su­si­rink­tų 1000 da­ly­vių, pi­ni­gi­niai pri­zai bū­tų įteik­ti pir­ma­jam šim­tui ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių žai­dė­jų. Vai­ki­nas tei­gia, kad tai yra jo tiks­las. Už 100-ąją vie­tą lai­mė­ta su­ma bū­tų apie 4000 do­le­rių, o nu­ga­lė­to­jui įtei­kia­mas ko­ne pu­sės mi­li­jo­no do­le­rių če­kis.

„Šiam tur­ny­rui rei­kės ge­rai pa­si­reng­ti, pa­si­skai­ty­ti li­te­ra­tū­ros, pa­to­bu­lin­ti kū­no kal­bos su­pra­ti­mą. Svar­biau­sia bus žais­ti rim­tai, veng­ti klai­dų ir ne­gal­vo­ti apie pri­zus“, – sam­pro­ta­vo To­mas.

Jei Ba­ha­muo­se pa­vyk­tų lai­mė­ti di­des­nę pi­ni­gų su­mą, vai­ki­nas pla­nuo­ja pra­dė­ti da­ly­vau­ti di­des­nio biu­dže­to tur­ny­ruo­se. Tai – sva­jo­nių ke­lio­nė, ku­rios me­tu įgy­ta pa­tir­tis pra­vers atei­ty­je. To­mo tiks­las – tap­ti pro­fe­sio­na­liu po­ke­rio žai­dė­ju ir pra­gy­ve­ni­mui už­si­dirb­ti žai­džiant kor­to­mis.

Ka­dan­gi LSPF nu­pir­ko bi­lie­tą į Ba­ha­mus ir sa­vai­tę re­zer­va­vo dvi­vie­tį vieš­bu­čio kam­ba­rį, To­mas vyks į to­li­mą ša­lį su drau­ge Ind­re. „Tur­ny­ras vyks dvi die­nas, o mes ga­lė­si­me ten pra­leis­ti sa­vai­tę, bus lai­ko kaip rei­kiant pail­sė­ti“, – atei­ties pla­nais da­li­jo­si stu­den­tas.

Spor­ti­nis po­ke­ris –

tik Lie­tu­vo­je

Prieš ke­le­rius me­tus Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas pri­pa­ži­no spor­ti­nį po­ke­rį spor­to ša­ka. Bu­vo įkur­ta fe­de­ra­ci­ja. Šiuo me­tu jau vei­kia sep­ty­nios šio spor­to aso­cia­ci­jos: Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Drus­ki­nin­kuo­se ir Ute­no­je.

Šiau­lių spor­ti­nio po­ke­rio aso­cia­ci­ja „Full Hou­se“ ofi­cia­liai fe­de­ra­ci­jo­je už­re­gist­ruo­ta jau pu­sant­rų me­tų. Šiuo me­tu klu­be – 30 ofi­cia­lių na­rių, ku­rie nuo­lat da­ly­vau­ja tur­ny­ruo­se, klu­bo veik­lo­je, ta­čiau ke­lis kar­tus dau­giau en­tu­zias­tų, ku­rie nė­ra ofi­cia­lūs na­riai, bet da­ly­vau­ja klu­bo ren­gia­muo­se tur­ny­ruo­se.

Šiau­lių klu­bo pre­zi­den­tas Val­das Ston­kus sa­ko, kad žai­džiant po­ke­rį svar­biau­sia su­jung­ti pa­tir­tį su psi­cho­lo­gi­niu žai­dė­jo pa­si­ren­gi­mu. Tik tuo­met ga­li­ma ti­kė­tis per­ga­lių. Dau­ge­liui at­ro­do, kad per­ga­lę po­ke­ry­je dau­giau­sia le­mia sėk­mė, ko­kias kor­tas gau­si­te, ta­čiau Val­das sa­ko, kad tai tik nau­jo­kų su­pra­ti­mas. Pa­ty­rę ža­dė­jai pa­si­kliau­ja tik sa­vo įgū­džiais.

Spor­ti­nis po­ke­ris, kaip ir ki­tos spor­to ša­kos, žai­džia­mas tik dėl per­ga­lės. Bet ko­kie pi­ni­gi­niai įna­šai, su­si­ta­ri­mai ir la­žy­bos yra drau­džia­mi. Paaiš­kė­jus to­kiems nu­si­žen­gi­mams, žai­dė­jai ne­del­siant pa­ša­li­na­mi iš klu­bo ir iš fe­de­ra­ci­jos. Ši spor­to ša­ka pri­pa­žin­ta pro­to žai­di­mu kaip šach­ma­tai ar kor­tų žai­di­mas bri­džas.

Spor­ti­nis po­ke­ris – tai lie­tu­vių su­gal­vo­tas bū­das, kaip žais­ti po­ke­rį le­ga­liai. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je įsta­ty­mai drau­džia žais­ti po­ke­rį, jo ger­bė­jai su­gal­vo­jo, kaip neįk­liū­ti tei­sė­sau­gi­nin­kams.

Klu­bai de­le­guo­ja ge­riau­sius na­rius į tur­ny­rus, yra skai­čiuo­ja­mi as­me­ni­niai rei­tin­go taš­kai pa­gal pa­sie­ki­mus čem­pio­na­to eta­puo­se. Šių me­tų Lie­tu­vos rei­tin­go ly­de­ris – Vy­tau­tas Mil­bu­tas. Iš šiau­lie­čių rei­tin­ge aukš­čiau­sią – ke­tu­rio­lik­tą – vie­tą uži­ma Ar­tū­ras Ged­mi­nas.

Lai­mė­ję tur­ny­rus Lie­tu­vo­je, žai­dė­jai gau­na ke­lia­la­pius į už­sie­nio tur­ny­rus, kur jau žai­džia­ma iš pi­ni­gų.

Pas­ku­ti­nis šiu me­tų Lie­tu­vos spor­ti­nio po­ke­rio fe­de­ra­ci­jos tur­ny­ras vyks gruo­džio 9-11 die­no­mis. Tur­ny­re paaiš­kės, kas taps 2011 me­tų rei­tin­go ly­de­riais ir kas at­sto­vaus Lie­tu­vai tarp­tau­ti­nia­me ma­če su Es­ti­jos na­cio­na­li­ne rink­ti­ne 2012 me­tų sau­sį.

Šiau­lie­čių nuo­ty­kiai

Po­ke­ris – rim­tas žai­di­mas, ta­čiau ir čia su­si­du­ria­ma su ne­ti­kė­to­mis si­tua­ci­jo­mis. Šiau­lių klu­bo „Full Hou­se“ at­sto­vas Mo­des­tas Ma­čens­kis vie­na­me iš LSPF reng­tų tur­ny­rų Anup­riš­kė­se pa­te­ko į fi­na­lą. Nors jis iš aš­tuo­nių fi­na­lis­tų iš­kri­to pir­ma­sis, A. Ged­mi­nas pri­si­me­na ne­stan­dar­ti­nę si­tua­ci­ją. Vy­rui ke­tu­ris kar­tus iš ei­lės bu­vo iš­da­ly­ti du ka­ra­liai, po to pa­si­kei­tė da­ly­to­jas. Tuo­met dar ke­tu­ris kar­tus iš ei­lės jam pa­da­li­jo po dvi de­šim­ta­kes. Bu­vo pa­skai­čiuo­ta, kad žai­džiant po­ke­rį to­kios si­tua­ci­jos ti­ki­my­bė yra vie­na iš 5 mi­li­jar­dų 300 mi­li­jo­nų.

Šiau­lie­tis Dai­nius Ur­la­kis ga­vo pa­mo­ką, kad žais­ti po­ke­rį rei­kia su­si­kau­pus, svar­biau­sia – pail­sė­jus. Jis da­ly­va­vo Lie­tu­vos po­ke­rio čem­pio­na­te  – sė­dė­da­mas na­muo­se prie kom­piu­te­rio. Tur­ny­re jis užė­mė ket­vir­tą vie­tą, ta­čiau ga­lė­jo ko­vo­ti ir dėl aukš­tes­nės vie­tos, jei ne mie­gas. Kas va­lan­dą tur­ny­re pa­da­ro­mos pen­kių mi­nu­čių per­trau­kė­lės. Sė­dint prie kom­piu­te­rio, tuo pa­čiu me­tu ga­li­ma da­ly­vau­ti ke­liuo­se tur­ny­ruo­se, to­dėl pa­lin­kęs prie mo­ni­to­riaus Dai­nius bu­vo jau apie pa­rą. Per ei­li­nę penk­mi­nu­tę jis at­si­lo­šė kė­dė­je ir už­snū­do. Pa­bu­dęs pa­ma­tė, kad že­to­nai bai­gė­si, o jam ati­te­ko ket­vir­ta vie­ta.

„Full Hou­se“ klu­bo pre­zi­den­tui Val­dui Ston­kui prie po­ke­rio sta­lo ir­gi yra nu­ti­kę si­tua­ci­jų, ku­rias pri­si­mins vi­są gy­ve­ni­mą. Pa­lan­go­je vy­ku­sia­me tur­ny­re jis prie sta­lo bu­vo ant­ras pa­gal tu­ri­mų že­to­nų kie­kį. Tuo­met jo ke­liai su­si­kir­to su že­to­nų ly­de­riu. V. Ston­kus ran­ko­je tu­rė­jo da­mą ir ka­ra­lių, prie­ši­nin­kas – tū­zą ir da­mą. Ant sta­lo at­si­ver­tė dvi da­mos ir ka­ra­lius. Šiau­lie­tis su­stū­mė vi­sus že­to­nus ant sta­lo, prie­ši­nin­kas at­sa­kė. Ant sta­lo da­ly­to­jas at­ver­tė dvi pa­sku­ti­nes kor­tas – tū­zą ir de­šim­ta­kę. Per vie­ną ėji­mą vis­ką pra­lai­mė­jęs

V. Ston­kus sa­ko, kad var­žo­vui pa­si­tai­kė vie­nin­te­lė kom­bi­na­ci­ja, su ku­ria jis ga­lė­jo lai­mė­ti. Tai ap­mau­džiau­sia ne­sėk­mė, ku­ri vi­suo­met liks at­min­ty­je.

 


Spor­tas trum­pai

Te­ni­sas

Ri­čar­das Be­ran­kis Hel­sin­ky­je vyks­tan­čia­me ATP „Chal­len­ger“ se­ri­jos te­ni­so tur­ny­re „IPP Open“ pra­lai­mė­jo jau pir­ma­ja­me ra­te ir pa­si­trau­kė iš to­li­mes­nės ko­vos. Po at­kak­lios ko­vos R. Be­ran­kis 6:7, 5:7 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti pran­cū­zo Ad­ria­no Man­na­ri­no pra­na­šu­mą. Ge­riau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kas per­nai bu­vo lai­mė­jęs tur­ny­rą Suo­mi­jo­je, to­dėl šie­met iš jo pa­si­trau­kęs jau pir­ma­ja­me ra­te pra­ras 125 ATP rei­tin­go taš­kus. Iš da­bar uži­ma­mos 95 ATP rei­tin­go vie­tos lie­tu­vis nu­kris apy­tiks­liai į 120-ąją. Tai bu­vo pa­sku­ti­nis šių me­tų te­ni­so tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo R. Be­ran­kis.

Im­ty­nės

Šiau­lie­tės im­ty­ni­nin­kės iš Lat­vi­jo­je ir Len­ki­jo­je vy­ku­sių čem­pio­na­tų grį­žo su me­da­liais. Lat­vi­jo­je vy­ku­sia­me „Daug­pi­lio tau­rės 2011“ mo­te­rų im­ty­nių tur­ny­re spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­nės Dei­man­tė Bu­ta­vi­čiū­tė (55 kg ka­te­go­ri­ja) ir Ind­rė Bu­be­ly­tė (60 kg ka­te­go­ri­ja) ta­po nu­ga­lė­to­jo­mis. Len­ki­jos at­vi­ra­ja­me jau­ni­mo ir jau­nių mo­te­rų im­ty­nių čem­pio­na­te, be 33 šios ša­lies mie­stų ko­man­dų, var­žė­si bal­ta­ru­sės ir lie­tu­vės. Čem­pio­na­te Lie­tu­vai at­sto­va­vo šiau­lie­tės im­ty­ni­nin­kės Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė, Kris­ti­na Do­mi­kai­ty­tė ir Gied­rė Ble­kai­ty­tė. 63 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je G. Ble­kai­ty­tė lai­mė­jo ke­tu­rias ko­vas ir ta­po čem­pio­ne. Tre­čią vie­tą 60 kg ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo D. Do­mi­kai­ty­tė. Ji čem­pio­na­te užė­mė 10 vie­tą.

NKL

Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je Šiau­lių „AB­RO-Uni­ver­si­te­to“ eki­pa žai­dė dve­jas rung­ty­nes – vie­ną ma­čą lai­mė­jo, ki­ta­me tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą. Kau­ne šiau­lie­čiai 75:90 nu­si­lei­do „LKKA-At­le­to“ eki­pai. Šiau­lių eki­po­je ge­riau­siai žai­dė Ju­lius Ju­ci­kas, ku­ris pel­nė 23 taš­kus. Ant­ra­ja­me ma­če „AB­RO-Uni­ver­si­te­to“ eki­pa 66:65 nu­ga­lė­jo Kau­no „Žal­gi­rio-Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro“ ko­man­dą. 15 taš­kų į kau­nie­čių krep­šį įme­tė Ro­kas Gied­rai­tis. Ed­vi­nas Vaup­šas pel­nė 11 taš­kų ir at­ko­vo­jo 12 ka­muo­lių. Per­ga­lė lei­do šiau­lie­čiams pa­kil­ti iš pa­sku­ti­nės tur­ny­ro len­te­lės vie­tos. Pel­nę ke­tu­rias per­ga­les ir pa­ty­rę de­šimt pra­lai­mė­ji­mų, „AB­RO-Uni­ver­si­te­to“ krep­ši­nin­kai NKL uži­ma 15 vie­tą.

„Šiauliai plius“ informacija


Spor­tas trum­pai
Te­ni­sas
Slo­va­ki­jo­je vyks­tan­čia­me „Chal­len­ger“ se­ri­jos te­ni­so tur­ny­re Ri­čar­das Be­ran­kis po dra­ma­tiš­kos ko­vos 2:6, 6:4, 7:6 įvei­kė 31-erių me­tų pran­cū­zą Step­ha­ną Ro­ber­tą. Pir­mą se­tą be­vil­tiš­kai pra­lai­mė­jęs lie­tu­vis ant­ra­ja­me su­ge­bė­jo lai­mė­ti var­žo­vo pa­da­vi­mą ir iš­ly­gin­ti ma­čo re­zul­ta­tą. Pas­ku­ti­nis se­tas vy­ko itin at­kak­liai. Iš pra­džių te­ni­si­nin­kai lai­mė­jo vie­nas ki­to pa­da­vi­mus, po to vy­ko ly­gi ko­va. Ma­čo pa­bai­go­je pran­cū­zas ga­lė­jo lai­mė­ti, ta­čiau le­mia­mu mo­men­tu taik­liai ata­ka­vęs R. Be­ran­kis iš­plė­šė per­ga­lę. Už ją Šiau­lių te­ni­so mo­kyk­los auk­lė­ti­niui skir­ta 20 ATP rei­tin­go taš­kų. Dėl pa­te­ki­mo į pus­fi­na­lį
R. Be­ran­kis ko­vos su 25-erių me­tų uk­rai­nie­čiu Ser­gė­ju­mi Sta­chovs­kiu, ku­ris ATP rei­tin­ge uži­ma 62-ą vie­tą.
Ap­do­va­no­ti
Šiau­lių mies­to me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas ap­do­va­no­jo tris spor­ti­nin­kes, ku­rios gar­si­no mies­tą pa­sau­lio im­ty­nių čem­pio­na­te ir leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se. Im­ty­ni­nin­kė San­ta Pa­ke­ny­tė Pa­sau­lio sam­bo čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. 17-me­tė Ro­ber­ta Kir­ši­nai­tė čem­pio­na­te pa­si­da­li­jo 8-9 vie­tas. Ap­do­va­no­ti ir spor­ti­nin­kių tre­ne­riai Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas ir Ni­ko­la­jus Ku­ru­ši­nas. At­mi­ni­mo do­va­nos įteik­tos leng­vaat­le­tei Ra­sai Draz­daus­kai­tei, ku­ri Ita­li­jo­je vy­ku­sia­me ma­ra­to­ne įvyk­dė olim­pi­nį A nor­ma­ty­vą ir iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Lon­do­no olim­pia­dą. Pa­gerb­tas ir spor­ti­nin­kės tre­ne­ris Čes­lo­vas Kund­ro­tas.
Krep­ši­nis
„Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­da LKF tau­rės tur­ny­ro pir­mo eta­po at­sa­ko­mo­sio­se rung­ty­nė­se 106:67 su­triuš­ki­no Kau­no „Vo­luk­tės“ eki­pą ir pa­te­ko į ant­rą eta­pą. Pir­mą­sias rung­ty­nes šiau­lie­čiai Kau­ne lai­mė­jo 131:78. At­sa­ko­ma­ja­me ma­če Šiau­liuo­se jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je aikš­tės šei­mi­nin­kai nu­to­lo. Įpu­sė­jus ma­čui, „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai pir­ma­vo 60:30. Tre­čia­ja­me ket­vir­ty­je šiau­lie­čiams at­si­pa­lai­da­vus, „Vo­luk­tės“ eki­pa su­ma­ži­no skir­tu­mą iki 12 taš­kų, ta­čiau pa­ge­ri­nę gy­ny­bą „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai vėl nu­to­lo. Ant­ra­me LKF tau­rės tur­ny­ro eta­pe šiau­lie­čiai žais su Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ ko­man­da.
Reg­bis
Paaiš­kė­jo ko­man­dos, ku­rios ko­vos Lie­tu­vos reg­bio tau­rės tur­ny­ro fi­na­le. Pir­ma­me pus­fi­na­ly­je ko­man­da „Šiau­liai“ 35:13 įvei­kė Kau­no „Ąžuo­lo“ eki­pą. Ant­ras pus­fi­na­lis, ku­ria­me tu­rė­jo ko­vo­ti „Balt­rex“ ir „Šiau­lių PRC“, neį­vy­ko, nes dau­ge­lis pa­sta­ro­sios ko­man­dos žai­dė­jų bu­vo pa­kvies­ti į Lie­tu­vos U-20 ir U-17 rink­ti­nes. „Balt­rex“ bu­vo įskai­ty­ta per­ga­lė be ko­vos. Lapk­ri­čio 20 d. 13 val. „Šiau­lių“ ir „Balt­rex“ eki­pos iš­siaiš­kins, ku­riai ati­teks Lie­tu­vos reg­bio tau­rė. Šiau­lių U-17 vai­ki­nų rink­ti­nė Lat­vi­jo­je 81:3 su­triuš­ki­no Lat­vi­jos bend­raam­žių rink­ti­nę. Lie­tu­vos 20-me­čiai Len­ki­jo­je pra­dė­jo Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­li­nio eta­po ko­vas.
„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja


Pa­sau­lio čem­pio­na­to bron­za

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

Šiau­lie­tė im­ty­ni­nin­kė San­ta Pa­ke­ny­tė Vil­niu­je vy­ku­sia­me 35-aja­me pa­sau­lio sam­bo čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Ji ta­po vie­na iš tri­jų lie­tu­vių, ku­riems šia­me pa­sau­lio čem­pio­na­te te­ko lip­ti ant ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los. De­šimt­me­tį „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­lo­je spor­tuo­jan­čiai mer­gi­nai tai bu­vo jau ant­ro­ji pa­sau­lio čem­pio­na­to bron­za. Pir­mą­jį me­da­lį ji iš­ko­vo­jo Ru­si­jo­je, Sankt Pe­ter­bur­ge vy­ku­sia­me čem­pio­na­te. Ki­ta čem­pio­na­te da­ly­va­vu­si šiau­lie­tė Ro­ber­ta Kir­ši­nai­tė užė­mė 8-9 vie­tas.


Ne­pa­lan­kūs bur­tai

San­ta Pa­ke­ny­tė ko­vo­jo mo­te­rų spor­ti­nio sam­bo ka­te­go­ri­jo­je per 80 kg. Šio­je ka­te­go­ri­jo­je run­gė­si aš­tuo­nios spor­ti­nin­kės iš Bal­ta­ru­si­jos, Tai­va­no, JAV, Ar­gen­ti­nos, Ru­si­jos, Mon­go­li­jos, Uz­be­kis­ta­no ir Lie­tu­vos. S. Pa­ke­ny­tės tre­ne­ris Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas tei­gia, kad var­žy­bų iš­va­ka­rė­se per­žiū­rė­jęs ka­te­go­ri­jo­je be­si­rung­sian­čių mo­te­rų pa­var­des vy­lė­si, jog bur­tai šiau­lie­tei bus pa­lan­kūs, ta­čiau nu­ti­ko at­virkš­čiai.
Jau pir­mo­je ko­vo­je čem­pio­na­to šei­mi­nin­kei te­ko grum­tis su praė­ju­sių me­tų pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­ne, dau­ge­lio tur­ny­rų ly­de­re lai­ky­ta bal­ta­ru­se Ju­li­ja Ba­ry­sik. At­li­ku­si skaus­min­gą veiks­mą, ji lai­mė­jo prieš S. Pa­ke­ny­tę. Ka­dan­gi bal­ta­ru­sė, nu­ga­lė­ju­si lie­tu­vę, ne­sus­to­jo ir nu­ke­lia­vo iki pat fi­na­lo bei iš­ko­vo­jo auk­są, ji at­vė­rė ke­lią San­tai į pa­guo­dos eta­pą, ku­ria­me bu­vo ko­vo­ja­ma dėl bron­zos.
Šiau­lie­tės var­žo­ve ta­po taip pat nuo bal­ta­ru­sės kri­tu­si mon­go­lė Bat­tul­ga Munkh­tu­ja. Po at­kak­lios ko­vos S. Pa­ke­ny­tė šven­tė per­ga­lę vie­no taš­ko skir­tu­mu. Tai jai lė­mė bron­zos me­da­lį. Spor­ti­nin­kė sa­ko, kad tik pra­si­dė­jus ko­vai ji at­li­ko me­ti­mą, už ku­rį jai bu­vo skir­ti ke­li taš­kai. Vė­liau jai rei­kė­jo iš­lai­ky­ti per­sva­rą ir ne­pra­žiop­so­ti var­žo­vės veiks­mų. Ant­ro­ji tre­čia vie­ta ati­te­ko ame­ri­kie­tei Ni­nai Cut­ro-Kel­ly, ku­ri pa­guo­dos eta­pe įvei­kė ar­gen­ti­nie­tę.

Išs­kir­ti­nė spor­ti­nin­kė

S. Pa­ke­ny­tę tre­ni­ruo­ja pa­sau­lio dziu­do čem­pio­nas Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas. Jis pa­sau­lio čem­pio­nu ta­po 2008 m. Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio meist­rų dziu­do čem­pio­na­te, ku­ria­me da­ly­va­vo pa­sau­lio im­ty­ni­nin­kų eli­tas. Tre­ne­ris di­džiuo­ja­si sa­vo auk­lė­ti­ne, ku­ri ge­bė­jo pa­kar­to­ti ge­riau­sią re­zul­ta­tą per kar­je­rą – ant­rą kar­tą iš­ko­vo­jo pa­sau­lio čem­pio­na­to bron­zą. Tre­ne­ris tei­gia, kad spor­ti­nin­kė kul­ti­vuo­ja ne tik sam­bo, bet ir dziu­do im­ty­nes. Pa­sau­lio čem­pio­na­tui Vil­niu­je S. Pa­ke­ny­tė su tre­ne­riu ruoš­tis pra­dė­jo ko­vo mė­ne­sį. Tuo­met ji da­ly­va­vo Lie­tu­vos sam­bo čem­pio­na­te ir ta­po nu­ga­lė­to­ja. Po to se­kė in­ten­sy­vios tre­ni­ruo­tės ir dziu­do čem­pio­na­tas. Ja­me San­tai taip pat ne­bu­vo ly­gių – ji vi­sas ko­vas lai­mė­jo aiš­kia per­sva­ra. Fi­na­le San­ta su­si­ti­ko su kau­nie­te im­ty­ni­nin­ke, per­nai me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­to pri­zi­nin­ke. Šiau­lie­tė ne­pa­li­ko vil­čių var­žo­vei ir ją nu­ga­lė­jo di­de­le per­sva­ra.
Nuo­la­ti­nės tre­ni­ruo­tės da­vė vai­sių – S. Pa­ke­ny­tė pa­si­puo­šė bron­za ir pa­sau­lio sam­bo čem­pio­na­te. Tre­ne­ris S. Ku­li­kaus­kas sa­ko, kad tai tik­rai ne pa­sku­ti­nis jo auk­lė­ti­nės me­da­lis aukš­čiau­sio ly­gio čem­pio­na­tuo­se. Ta­čiau vis­kas pri­klau­so nuo pa­čios spor­ti­nin­kės, jos pa­stan­gų per tre­ni­ruo­tes, no­ro dirb­ti. San­ta mo­ko­si uni­ver­si­te­te, at­sto­vau­ja mies­tui stu­den­tų čem­pio­na­tuo­se. „To­kia kaip San­ta užau­ga vie­na per 100 me­tų. Ji kaip Sa­bo­nis krep­ši­ny­je. Aš ne­ži­nau dau­giau nei Lat­vi­jo­je, nei Es­ti­jo­je ar Uk­rai­no­je pa­na­šių spor­ti­nin­kių. Iš jos daug dar ga­li­ma iš­spaus­ti. Jei steng­sis, ga­li­me ir olim­pia­do­se da­ly­vau­ti“, – tei­gia S. Ku­li­kaus­kas.

Per­ga­lės lau­kia atei­ty­je

Sep­ty­nio­lik­me­tė Ro­ber­ta Kir­ši­nai­tė bu­vo jau­niau­sia Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rė. Ji tei­sę da­ly­vau­ti Pa­sau­lio suau­gu­sių­jų čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo lai­mė­ju­si Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų čem­pio­na­tą. Nu­ga­lė­to­ja ji  ta­po ir jau­nių bei jau­ni­mo am­žiaus gru­pė­se, Eu­ro­pos jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­te užė­mė tre­čią vie­tą, Pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­te pra­lai­mė­jo ko­vą dėl bron­zos ir li­ko penk­ta.
Bur­tai lė­mė, kad Vil­niu­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio čem­pio­na­te šiau­lie­tė į ant­rą­jį eta­pą pa­te­ko be ko­vos. Ja­me ji ko­vo­jo su gru­zi­ne Ni­na Odze­laš­vi­li. Šiau­lie­tė už ją su­rin­ko ma­žiau taš­kų. Spor­ti­nin­kės tre­ne­ris Ni­ko­la­jus Ku­ru­ši­nas sa­ko, kad jo auk­lė­ti­nė pa­si­rin­ko netinkamą tak­ti­ką. Pa­tar­ti prieš ko­vą jis ne­spė­jo, ka­dan­gi tei­sė­ja­vo ki­toms ko­voms. Pra­lai­mė­ju­si gru­zi­nei R. Kir­ši­nai­tė dar tu­rė­jo vil­ties, kad lai­mės ki­tą ko­vą, tuo­met bū­tų bu­vu­si ga­li­my­bė ko­vo­ti pa­guo­dos tur­ny­re dėl me­da­lių. Ta­čiau gru­zi­nė pra­lai­mė­jo ki­tą ko­vą Uk­rai­nos im­ty­ni­nin­kei. Tai už­kir­to ke­lią jau­na­jai šiau­lie­tei tur­ny­ro len­te­lė­je pa­kil­ti aukš­čiau. Ji tarp vie­nuo­li­kos da­ly­vių užė­mė 8-9 vie­tas.
N. Ku­ru­ši­nas sa­ko, kad di­džiau­sios per­ga­lės Ro­ber­tos lau­kia atei­ty­je. Čem­pio­na­te da­ly­va­vo pa­ty­ru­sios 20-25 me­tų mo­te­rys, o jai, vos su­lau­ku­siai 17 me­tų, sun­ku joms pri­lyg­ti.

Trys me­da­liai šei­mi­nin­kams

Prieš čem­pio­na­tą Lie­tu­vos sam­bo fe­de­ra­ci­jos va­do­vai rink­ti­nei bu­vo iš­kė­lę tiks­lą iš­ko­vo­ti 2-3 me­da­lius. Lie­tu­vos rink­ti­nę su­da­rė 26 spor­ti­nin­kai. Pir­mą čem­pio­na­to die­ną Vik­to­ras To­ma­še­vi­čius iš­ko­vo­jo bron­zą 74 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je.
Pas­ku­ti­nę die­ną Lie­tu­vos rink­ti­nės krai­tį dar dviem me­da­liais pa­pil­dė mer­gi­nos: tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo Au­re­li­ja Šu­ky­tė (iki 68 kg) ir San­ta Pa­ke­ny­tė (per 80 kg).
Tiks­las pa­siek­tas, ta­čiau re­zul­ta­tas ga­lė­jo bū­ti kur kas ge­res­nis. Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­ris, du kar­tus pa­sau­lio čem­pio­nu ta­pęs, o per­nai si­dab­rą pel­nęs Ser­ge­jus Gre­či­cho pa­ty­rė ne­sėk­mę jau pir­mo­je ko­vo­je. Ko­vi­nio sam­bo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 68 kg jis su­si­ti­ko su pa­jė­giu var­žo­vu iš Ar­mė­ni­jos Va­chi­ku Var­dan­ja­nu. Daž­niau­siai šie ko­vo­to­jai su­si­tik­da­vo čem­pio­na­tų fi­na­luo­se, o da­bar bur­tai lė­mė spor­ti­nin­kų akis­ta­tą jau pir­ma­ja­me eta­pe. S. Gre­či­cho ne­sėk­mę čem­pio­na­te Lie­tu­vos sam­bo fe­de­ra­ci­jos va­do­vai lai­ko di­džiau­siu nu­si­vy­li­mu, ku­ris šiek tiek ap­kar­ti­no gra­žią šven­tę.

Ge­riau­si – ru­sai

Į čem­pio­na­tą Vil­niu­je pla­na­vo at­vyk­ti spor­ti­nin­kų iš 65 ša­lių, ta­čiau at­vy­ko iš 58. Kai ku­rių fe­de­ra­ci­jų spor­ti­nin­kams ne­pa­vy­ko gau­ti vi­zų ar­ba su­truk­dė ša­ly­se ki­lę ne­ra­mu­mai. Iš 58 ša­lių ko­vo­jo tik 52 ša­lių spor­ti­nin­kai. Še­šių vals­ty­bių de­le­ga­ci­jos at­vy­ko be spor­ti­nin­kų, tik į FIAS kong­re­są. Ga­lu­ti­nis da­ly­vių skai­čius paaiš­kė­jo tik pra­si­dė­jus var­žy­boms, ka­dan­gi pa­gal nuo­sta­tus spor­ti­nin­kai at­vyk­ti ga­li jau pra­si­dė­jus čem­pio­na­tui. Iš vi­so Vil­niu­je spor­ti­nio ir ko­vi­nio sam­bo gru­pė­se ko­vo­jo per 500 spor­ti­nin­kų.
Pa­sak da­ly­vių, juos nu­ste­bi­no gau­sus žiū­ro­vų bū­rys. Sam­bo Lie­tu­vo­je nė­ra la­bai po­pu­lia­ri spor­to ša­ka, to­dėl or­ga­ni­za­to­riai bi­jo­jo, ar pa­vyks bent iš da­lies už­pil­dy­ti „Sie­mens“ are­nos tri­bū­nas. Paaiš­kė­jo, kad bi­jo­ta be rei­ka­lo, ne­s lie­tu­viai ak­ty­viai pa­lai­kė ne tik sa­vo ko­vo­to­jus, bet ir įspū­din­gus veiks­mus bei pui­kią tech­ni­ką de­monst­ra­vu­sius ki­tų ša­lių ly­de­rius.
Ge­riau­siai čem­pio­na­te pa­si­ro­dė Ru­si­jos spor­ti­nin­kai, ku­rie iš Lie­tu­vos par­si­ve­žė net 27 me­da­lius, iš ku­rių – net 13 auk­so. Jie pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo mo­te­rų, vy­rų ir ko­vi­nio sam­bo ka­te­go­ri­jo­se. Bal­ta­ru­si­jos ko­vo­to­jai ant­rą­sias vie­tas užė­mė vy­rų ir mo­te­rų ka­te­go­ri­jo­se. Ant­rą vie­tą ko­vi­nio sam­bo ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo bul­ga­rai. Tre­čią vie­tą užė­mė Uz­be­kis­ta­no ko­vo­to­jai. Mo­te­rų gru­pė­je tre­čia vie­ta ati­te­ko Turk­mė­nis­ta­no de­le­ga­ci­jai, vy­rų gru­pė­je tre­ti bu­vo gru­zi­nai im­ty­ni­nin­kai.
Lie­tu­vos mo­te­rų rink­ti­nė pa­sau­lio čem­pio­na­te pel­nė 10 taš­kų ir bend­ro­je įskai­to­je užė­mė šeš­tą vie­tą. Lie­tu­vos spor­ti­nio sam­bo ko­man­da užė­mė 15 vie­tą, o ko­vi­nio sam­bo at­sto­vai – 13 vie­tą.

Sa­vi­gy­na be gink­lo

Sam­bo – tai im­ty­nių rū­šis ir sa­vi­gy­nos sis­te­ma, ku­ri XX a. tre­čia­ja­me de­šimt­me­ty­je bu­vo su­kur­ta So­vie­tų Są­jun­go­je. Sam­bo pra­di­nin­kais lai­ko­mi Vik­to­ras Spi­ri­do­no­vas ir Va­si­li­jus Oš­čep­ko­vas. Sa­vi­gy­nos sis­te­ma bu­vo su­kur­ta no­rint pa­ge­rin­ti so­vie­tų ar­mi­jos ka­rių kau­ty­nių įgū­džius. Sam­bo – tai tri­jų ru­siš­kų žo­džių jun­gi­nys „САМооборона Без Оружия“ – „Sa­vi­gy­na be gink­lo“.
Šio­je ko­vos me­nų sis­te­mo­je nau­do­ja­mi dau­ge­lio ki­tų ko­vos sti­lių veiks­mai. Sam­bo šak­nys kil­di­na­mos iš ja­po­niš­ko­jo dziu­do, pri­dė­jus gru­zi­nų či­dao­bą, ru­mu­nų tran­tą, to­to­rių ko­reš, uz­be­kų ku­raš, mon­go­lų čap­sag, Azer­bai­dža­no gu­leš ir ar­mė­nų kokh im­ty­nių rū­šis.
Nuo 1972 m. pra­dė­tos reng­ti tarp­tau­ti­nės sam­bo var­žy­bos. Šis im­ty­nių sti­lius po­pu­lia­rus dau­giau nei 70 pa­sau­lio ša­lių.
Lie­tu­vos sam­bo fe­de­ra­ci­ja prieš 20 me­tų ta­po Tarp­tau­ti­nės sam­bo mė­gė­jų fe­de­ra­ci­jos (FIAS) na­re.


21-erių San­ta Pa­ke­ny­tė ko­vo­je dėl bron­zos nu­ga­lė­jo Mon­go­li­jos at­sto­vę.
ELTOS nuotr.


Pa­sau­lio čem­pio­na­to tre­čios vie­tos lai­mė­to­jos San­tos Pa­ke­ny­tės tei­ra­vo­mės apie sun­ku­mus be­si­ruo­šiant čem­pio­na­tui ir atei­ties pla­nus.

- Kiek lai­ko ruo­šei­si pa­sau­lio čem­pio­na­tui? Ar bu­vo spe­cia­li pro­gra­ma, sto­vyk­los, ar spor­ta­vai įpras­tu rit­mu?
- Ruo­šiau­si in­ten­sy­viai: da­ly­va­vau Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se, va­žia­vau į sto­vyk­las, skir­tas pa­sau­lio čem­pio­na­tui pa­si­ruoš­ti, spor­ta­vau spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ im­ty­nių sa­lė­je.
- Čem­pio­na­tas vy­ko Lie­tu­vo­je. Kaip ver­ti­ni jo or­ga­ni­za­ci­ją, ly­gį? Kas nu­ste­bi­no ar nu­vy­lė?
- Pa­ly­gin­ti su pa­sau­li­nio ly­gio sam­bo čem­pio­na­tais už­sie­ny­je, Lie­tu­vo­je vy­kęs nie­kuo neiš­sis­ky­rė. Jo ly­gis bu­vo tik­rai aukš­tas, vis­kas vy­ko sklan­džiai, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta pro­gra­mo­je.
- Pa­ži­no­jai sa­vo var­žo­ves anks­čiau ar te­ko su­si­tik­ti pir­mą kar­tą?
- Su Bal­ta­ru­si­jos im­ty­ni­nin­ke te­ko anks­čiau ko­vo­ti. Ji yra vie­na stip­riau­sių už­sie­nio var­žo­vių. Su im­ty­ni­nin­ke iš Mon­go­li­jos su­si­run­giau pir­mą kar­tą.
- Ku­ri ko­va bu­vo sun­kiau­sia ir ko­dėl?
- Bur­tai lė­mė, kad pa­čią pir­mą­ją ko­vą tu­rė­jau ko­vo­ti su bal­ta­ru­se. Ji man bu­vo pa­ti sun­kiau­sia, ka­dan­gi pra­lai­mė­jau. Bal­ta­ru­sė ta­po čem­pio­ne.
- Ką tau reiš­kia bū­ti tarp pa­sau­lio pri­zi­nin­kių?
- Man di­de­lė gar­bė pa­sau­lio čem­pio­na­te lip­ti ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los. Juk čia ne Lie­tu­vos čem­pio­na­te bū­ti pri­zi­nin­ke, o kur kas aukš­čiau – pa­sau­lio!
- Gir­dė­jau, kad me­da­lis Lie­tu­vo­je tau bran­ges­nis nei iš­ko­vo­tas Ru­si­jo­je. Ko­dėl?
- Juk esi sa­vo tė­vy­nėj, sa­vo na­muo­se, kur ta­ve pa­lai­ko daug sa­vų žmo­nių – lie­tu­vių, tė­vų, drau­gų, ar­ti­mų­jų. Žmo­nės atei­na pa­lai­ky­ti ku­pi­ni vil­čių, kad lie­tu­viai taps pri­zi­nin­kais, to­dėl iš­ko­vo­tas me­da­lis su­tei­kia daug džiaugs­mo ir ge­rų emo­ci­jų.
- Ko­kių pa­ta­ri­mų da­vė tre­ne­ris prieš le­mia­mas ko­vas?
- Ap­ta­rė­me tak­ti­ką prieš ko­vą su mon­go­le, nes ste­bė­jo­me jos ko­vą su ki­ne. Be abe­jo, svar­būs bu­vo tre­ne­rio žo­džiai: „Tu pri­va­lai iš­ko­vo­ti bron­zą, čia ta­vo le­mia­ma ko­va, ne­ga­li ne­bū­ti „ne“!
- Ko­kie ta­vo atei­ties pla­nai?
- Auk­sas! O jei rim­tai, tai į prie­kį nie­ko ne­bep­la­nuo­ju.
 


Sportas trumpai

Ran­ki­nis

Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio pir­me­ny­bė­se Šiau­lių „Gai­vi­ne­tos-Sau­lės“ eki­pa iš­ko­vo­jo per­ga­lę 43:34 prieš Aly­taus „SRC-Mar­gi­rio“ ko­man­dą. Po pir­mo kė­li­nio šiau­lie­tės pir­ma­vo ke­tu­riais įvar­čiais. Ant­ro­je rung­ty­nių da­ly­je „Gai­vi­ne­tos-Sau­lės“ ran­ki­nin­kės su­ge­bė­jo dar la­biau pa­di­din­ti skir­tu­mą. Re­zul­ta­ty­viau­siai eki­po­je žai­dė Ka­mi­lė Bu­šai­tė, pel­niu­si 19, ir Ur­tė Moc­ke­vi­čiū­tė, pel­niu­si 9 įvar­čius. Šį se­zo­ną prie ko­man­dos pri­si­jun­gė pa­ty­ru­si Eves­ti­na Vait­ke­vi­čiū­tė, ku­ri pel­nė 7 įvar­čius. Per tre­jas rung­ty­nes lai­mė­ju­sios du kar­tus, šiau­lie­tės mo­te­rų pir­me­ny­bė­se tarp pen­kių ko­man­dų uži­ma ant­rą vie­tą.

Tenisas

Že­ne­vo­je (Švei­ca­ri­jo­je) vyks­tan­čia­me „Chal­len­ger“ se­ri­jos te­ni­so tur­ny­re Ri­čar­das Be­ran­kis 7:6 (7:3), 6:3 iš­ko­vo­jo per­ga­lę prieš 19-me­tį pran­cū­zą Al­ba­no Oli­vet­ti. Ma­čas tru­ko vie­ną va­lan­dą 27 mi­nu­tes. 114-oji pa­sau­lio ra­ke­tė

R. Be­ran­kis pir­ma­ja­me tur­ny­ro eta­pe 6:3. 6:4 nu­ga­lė­jo pran­cū­zą Cle­men­tą Rei­xą. Už dvi per­ga­les lie­tu­viui ati­te­ko 18 ATP rei­tin­go taš­kų. Ket­virt­fi­na­ly­je Ri­čar­das Be­ran­kis ko­vos su 24-erių me­tų vo­kie­čiu Mat-t­hia­su Ba­chin­ge­riu (ATP-93) ar­ba 20-me­čiu bel­gu Da­vi­du Gof­fi­nu (ATP-175).

Kul­tū­riz­mas

Ra­sei­niuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo ir kū­no ren­gy­bos 21-aja­me tau­rės tur­ny­re šiau­lie­tė spor­ti­nin­kė ta­po čem­pio­ne. Spor­to klu­bo „Gy­lys“ at­sto­vė Ana Mer­de­no­va nu­ga­lė­to­ja ta­po mer­gi­nų kū­no ren­gy­bos ka­te­go­ri­jo­je. 15-me­tė šiau­lie­tė įvei­kė ne tik sa­vo am­žiaus gru­pės da­ly­ves, bet ir 18 bei 21 me­tų kū­no ren­gy­bos ka­te­go­ri­jos at­sto­ves. Lai­mė­ju­si var­žy­bas Ra­sei­niuo­se, A. Mer­de­vo­na įgi­jo tei­sę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai Pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­te Is­pa­ni­jo­je. Vy­rų kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je šiau­lie­tis Jus­ti­nas Ge­lum­bic­kas užė­mė ant­rą vie­tą. Spor­ti­nin­kas spor­tuo­ja „Sau­li­nin­ko“ klu­be.

Krep­ši­nis

„Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­da šį se­zo­ną pir­mą kar­tą pra­lai­mė­jo. Šiau­lie­čiai Vil­niu­je 103:74 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pos pra­na­šu­mą. Triuš­ki­nan­tis re­zul­ta­tas ne­pa­ro­do rung­ty­nių ei­gos. Po pir­mo kė­li­nio vil­nie­čiai pir­ma­vo še­šiais taš­kais. Įpu­sė­jus ma­čui, šiau­lie­čiai at­si­li­ko vos vie­nu taš­ku. Pir­mo­mis tre­čio kė­li­nio mi­nu­tė­mis šiau­lie­čiai dar prie­ši­no­si, ta­čiau „Lie­tu­vos ry­to“ ko­man­da nu­to­lo de­vy­niais taš­kais. Pas­ku­ti­nia­me kė­li­ny­je „Šiau­lių“ stra­te­gas An­ta­nas Si­rei­ka į aikš­tę iš­lei­do jau­nes­nius, ma­žiau žais­ti gau­nan­čius žai­dė­jus. Vil­nie­čiai pa­sku­ti­nį ket­vir­tį lai­mė­jo 30:10, o rung­ty­nes - 29 taš­kų skir­tu­mu. Re­zul­ta­ty­viau­siai eki­po­je žai­dė Min­dau­gas Žu­kaus­kas, pelnęs14 taš­kų. Vil­nie­čių gre­to­se ge­riau­siai žai­dė Ty­re­ce‘as Ri­ce‘as, pel­nęs 23 taš­kus. Tai bu­vo pir­mo­ji šiau­lie­čių ne­sėk­mė šį se­zo­ną po vie­nuo­li­kos per­ga­lių iš ei­lės. Prieš tai jie 98:86 pa­lau­žė Prie­nų „Rū­du­pio“ eki­pą.

Tink­li­nis

Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos di­džio­sios tau­rės tur­ny­ro at­ran­kos rung­ty­nė­se Šiau­lių „El­gos-Mas­ter Idea“ ko­man­da Kel­mė­je iš­ko­vo­jo per­ga­lę 3:2 prieš „An­ti­vio-Eto­vio“ eki­pą. Šiau­lie­čiai pir­ma­vo po pir­mų dvie­jų se­tų, ku­riuos lai­mė­jo 31:29, 25:19, ta­čiau pra­lai­mė­ję tre­čią ir ket­vir­tą se­tus 25:22, 27:25 lei­do kel­miš­kiams iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą. Pas­ku­ti­nia­me penk­ta­ja­me se­te vy­ko at­kak­li ko­va. Įtemp­tą se­tą šiau­lie­čiai lai­mė­jo 22:20. Iš­ko­vo­ję per­ga­lę, Šiau­lių „El­gos-Mas­ter-Idea“ tink­li­nin­kai gruo­džio 9-11 d. žais fi­na­li­nia­me eta­pe, kur dėl di­džio­sios tau­rės ko­vos su Pa­ne­vė­žio KKSC „Nau­jo­sios Ag­luo­nos“ ko­man­da ir dviem eki­po­mis iš Vil­niaus - „Fla­min­go Vol­ley“ ir „VGTU“.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja

 


Dve­jo­pi fut­bo­li­nin­kų me­tai

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

„Šiau­lių“ fut­bo­lo ko­man­da įspū­din­ga per­ga­le 5:1 prieš „Ma­žei­kių“ eki­pą bai­gė 2011 m. Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gos se­zo­ną. Rung­ty­nės įro­dė, kad A ly­go­je užim­ta ket­vir­ta vie­ta – ne at­si­tik­ti­nu­mas. Tiks­las ne­pa­siek­tas, pri­zi­nė vie­ta neiš­ko­vo­ta, ta­čiau trū­ko la­bai ne­daug. Se­zo­no pa­bai­go­je ko­man­da de­monst­ra­vo so­li­dų žai­di­mą, ku­ris ir pa­dė­jo il­gai iš­lai­ky­ti int­ri­gą dėl tre­čios vie­tas A ly­go­je. Sėk­mė nu­si­su­ko, iš­ko­vo­ti „me­di­niai“ me­da­liai, ta­čiau vis ge­rė­jan­tis žai­di­mas nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai lau­kiant ki­to se­zo­no, juo­lab kad ki­tą­met liks di­džio­ji da­lis fut­bo­li­nin­kų.


„Šiau­lių“ fut­bo­li­nin­kai po pa­sku­ti­nių rung­ty­nių Ma­žei­kiuo­se iš­ti­ki­miau­siems sirgaliams pa­do­va­no­jo sa­vo marš­ki­nė­lius.

FC „Šiau­liai“ ar­chy­vo nuo­tr.

Per­mai­nin­gas se­zo­nas

„Šiau­lių“ fut­bo­lo ko­man­dai 2011 m. se­zo­no pra­džio­je va­do­va­vo stra­te­gas Sau­lius Šir­me­lis. Jis pa­kei­tė prieš tai va­do­va­vu­sį Val­dą Iva­naus­ką. Rugp­jū­čio pra­džio­je su­tar­tis su tre­ne­riu nu­trauk­ta abiem pu­sėm su­ta­rus. Klu­bo va­do­vų ne­ten­ki­no eki­pos de­monst­ruo­ja­mas žai­di­mas ir pa­siek­ti re­zul­ta­tai, to­dėl per­mai­nos bu­vo neiš­ven­gia­mos. Vy­riau­sio­jo tre­ne­rio pa­rei­gos pa­ti­kė­tos Dei­viui Kan­čels­kiui, jo asis­ten­tu ta­po To­mas Kan­čels­kis.

Pa­si­kei­tus tre­ne­riams, ko­man­da pra­dė­jo po tru­pu­tį ge­riau žais­ti, o se­zo­no pa­bai­go­je šiau­lie­čiai įsi­bė­gė­jo ir pa­sie­kė ge­riau­sią for­mą. Jei pa­vyks ją iš­lai­ky­ti pa­na­šaus ly­gio ir ki­tą se­zo­ną, ta­da gal­būt bus įma­no­ma A ly­go­je ko­vo­ti ir dėl pri­zi­nių vie­tų.

Šiau­lie­čiai šie­met bu­vo tik­ras gal­vos skaus­mas eki­poms ly­de­rėms. Jie tik kar­tą pra­lai­mė­jo Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­no“ ko­man­dai, vi­si ki­ti ma­čai su tais pa­čiais pa­ne­vė­žie­čiais, Vil­niaus „Žal­gi­rio“ ir Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos“ fut­bo­li­nin­kais bai­gė­si ly­gio­sio­mis ar­ba šiau­lie­čių per­ga­lė­mis. Il­gai čem­pio­na­te iš­li­ko int­ri­ga dėl tre­čios vie­tos. Li­kus ke­liems tu­rams iki se­zo­no pa­bai­gos, ma­ri­jam­po­lie­čiai teo­riš­kai dar bu­vo pa­ve­ja­mi, ta­čiau sėk­mė ly­dė­jo su­val­kie­čius.

Der­lius

2010 m. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos tau­rės tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je šių me­tų pa­va­sa­rį šiau­lie­čiai po dra­ma­tiš­kos ko­vos nu­si­lei­do Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­no“ eki­pai. Pir­mą­sias rung­ty­nes na­mie pra­lai­mė­ję 0:2, šiau­lie­čiai ne­nu­lei­do ran­kų. At­sa­ko­mo­sio­se rung­ty­nė­se jie lai­mė­jo 2:0 ir iš­ly­gi­no se­ri­jos re­zul­ta­tą. Te­ko žais­ti pra­tę­si­mą, ku­rio me­tu sėk­mė šyp­so­jo­si pa­ne­vė­žie­čiams, ku­rie pel­nė du įvar­čius ir pa­te­ko į tau­rės tur­ny­ro fi­na­lą.

2011 m. LFF tau­rės tur­ny­ro at­ran­kos rung­ty­nė­se „Šiau­lių“ fut­bo­li­nin­kai rung­ty­nia­vo su Vil­niaus „Žal­gi­rio“ ko­man­da. Įtemp­to­se rung­ty­nė­se bu­vo pel­ny­tas vie­nin­te­lis įvar­tis, ku­ris su­kė­lė daug aist­rų ir dis­ku­si­jų. Ma­čo ar­bit­rai neuž­fik­sa­vo aki­vaiz­džios vil­nie­čių nuo­ša­lės. Tei­sė­jai ne­sus­tab­dė žai­di­mo, o vil­nie­čiai, dvie­se at­si­dū­rę prie „Šiau­lių“ var­tų, nu­gink­la­vo Ta­dą Si­mai­tį. Tei­sė­jo klai­da atė­mė iš „Šiau­lių“ klu­bo ga­li­my­bę ba­lan­džio mė­ne­sį da­ly­vau­ti Tau­rės tur­ny­ro fi­na­li­nia­me eta­pe.

„Šiau­lių“ fut­bo­li­nin­kai šį se­zo­ną rung­ty­nia­vo ir Bal­ti­jos fut­bo­lo ly­go­je. Pir­ma­ja­me eta­pe įvei­kę Ta­li­no „Le­va­dia“ klu­bą, šiau­lie­čiai pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko su Lat­vi­jos „Vents­pils“ klu­bu. „Šiau­lių“ klu­bas abu kar­tus pra­lai­mė­jo re­zul­ta­tu 0:2. Lat­viai po per­ga­lės nu­ke­lia­vo iki fi­na­lo ir ta­po stip­riau­sia Bal­ti­jos ly­gos ko­man­da.

Ket­vir­to­ji vie­ta A ly­go­je su­tei­kia ga­li­my­bę ki­tą se­zo­ną rung­ty­niau­ti UE­FA tau­rių tur­ny­re. Ar šiau­lie­čiai pa­teks į Eu­ro­pos tau­rę, pri­klau­so jau ne­be nuo pa­ties klu­bo, o nuo ki­tų rung­ty­nių – LFF tau­rės tur­ny­ro pus­fi­na­lio ma­čo. Jei tarp ke­tu­rių ge­riau­sių ko­man­dų tau­rės tur­ny­re pa­te­kęs Vil­niaus „Reo“ klu­bas lai­mė­tų pus­fi­na­lio su­si­ti­ki­mą, tai už­kirs­tų „Šiau­lių“ ke­lią į Eu­ro­pą.Skai­čiai

2011 m. A ly­gos čem­pio­na­te „Šiau­lių“ klu­bas pel­nė 45 įvar­čius, į sa­vo var­tus pra­lei­do 30. Tai šeš­to­ji vie­ta A ly­go­je. Dau­giau­sia įvar­čių (70) pel­nė Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos“ eki­pa. Ji dviem įvar­čiais ap­len­kė čem­pio­nus Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­no“ fut­bo­li­nin­kus.

Dau­giau­sia įvar­čių „Šiau­lių“ ko­man­dai pel­nė Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius. Jo są­skai­to­je – de­vy­ni taik­lūs smū­giai. A ly­go­je jis su dar trim fut­bo­li­nin­kais pa­gal re­zul­ta­ty­vu­mą pa­si­da­li­jo 9-12 vie­tas. Ant­ras ko­man­do­je pa­gal re­zul­ta­ty­vu­mą – sau­gas Ro­ber­tas Vė­že­vi­čius. Jis įmu­šė aš­tuo­nis įvar­čius (13-16 vie­ta čem­pio­na­te). Re­zul­ta­ty­viau­siai A ly­go­je žai­dė 19 įvar­čių į var­žo­vų var­tus įmu­šęs Vil­niaus „Žal­gi­rio“ puo­lė­jas Dei­vy­das Ma­tu­le­vi­čius.

A ly­gos čem­pio­nų var­dus ap­gy­nė Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­no“ fut­bo­li­nin­kai. Jie per 33 rung­ty­nes šven­tė 16 per­ga­lių, aš­tuo­nias rung­ty­nes bai­gė ly­gio­sio­mis ir vos kar­tą pa­ty­rė ne­sėk­mę. Čem­pio­nų są­skai­to­je – 80 taš­kų. Ant­ro­je vie­to­je – 72 taš­kus su­rin­kęs Vil­niaus „Žal­gi­rio“ klu­bas. Tre­čią vie­tą A ly­go­je užė­mė 65 taš­kus su­rin­ku­si Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos“ eki­pa.

„Šiau­lių klu­bas (59 taš­kai) A ly­go­je – ket­vir­tas. Šiau­lie­čiai per 33 tu­rus 16 kar­tų įvei­kė var­žo­vus, 11 kar­tų rung­ty­nes bai­gė tai­kiai. Še­še­rio­se rung­ty­nė­se šiau­lie­čiai tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą.

Pap­ras­tes­nė tvar­ka

Ki­tą se­zo­ną fut­bo­lo ko­man­dos tu­rės dau­giau lai­ko pa­si­ruoš­ti, ka­dan­gi su­pap­ras­ti­nus ir su­trum­pi­nus li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­są jau sau­sio pa­bai­go­je bus aiš­ku, ku­rie klu­bai gaus li­cen­ci­ją.

Nau­jo­se tai­syk­lė­se nu­ma­to­ma, kad vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus klu­bai tu­ri pa­teik­ti iki gruo­džio pa­bai­gos, fi­nan­si­nes ata­skai­tas už 11 mė­ne­sių, o ne­be už 12, kaip bu­vo anks­čiau, – sau­sio pra­džio­je.

Sau­sio 20 d. li­cen­ci­ja­vi­mo ko­mi­te­tas pa­reikš sa­vo spren­di­mą, o ga­lu­ti­nį ver­dik­tą sau­sio 30 d. pa­skelbs Ape­lia­ci­nis li­cen­ci­ja­vi­mo ko­mi­te­tas.

Pla­nuo­ja­ma 2012 m. A ly­gos fut­bo­lo se­zo­ną pra­dė­ti ko­vo 10-11 d.

A ly­gos li­cen­ci­ją gau­ti no­rą pa­reiš­kė vi­si dvy­li­ka šį se­zo­ną rung­ty­nia­vu­sių klu­bų ir dvi Pir­mos ly­gos ly­de­rės: Vil­niaus „REO“ ir Kė­dai­nių „Ne­vė­žis“.

 Fut­bo­lo klu­bo „Šiau­liai“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Dei­vis Kan­čels­kis pa­si­da­li­jo min­ti­mis apie pa­si­bai­gu­sį se­zo­ną, ge­riau­sius ko­man­dos žai­dė­jus ir atei­ties pla­nus.

- Kaip ver­ti­na­te se­zo­ną?

- Se­zo­nas dvip­ras­miš­kas, neį­gy­ven­di­no­me tiks­lo, bet A ly­gai su­tei­kė­me int­ri­gos, tu­rė­jo­me ga­li­my­bę pa­ko­vo­ti dėl tre­čios vie­tos su Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos“ eki­pa.

Šis se­zo­nas iš­si­sky­rė tuo, kad se­kė­si žais­ti su trim ko­man­dom ly­de­rėm. Dau­giau­sia taš­kų iš­bars­tė­me žais­da­mi su že­mes­nes vie­tas čem­pio­na­te užė­mu­sio­mis ko­man­do­mis, pra­lai­mė­jo­me na­muo­se Gargž­dų „Ban­gai“, Aly­taus „Dai­na­vai“, Pak­ruo­jo „Kruo­jai“. Tik­riau­siai mū­sų ko­man­dai priim­ti­nes­nis gy­ny­bi­nis žai­di­mas ren­giant kont­ra­ta­kas, nei nuo­lat ata­kuo­jant.

„Šiau­lių“ klu­bas A ly­go­je pa­gal pel­ny­tų įvar­čių kie­kį užė­mė šeš­tą vie­tą. Tik va­sa­rą įpu­sė­jus se­zo­nui į eki­pą atė­jęs Arū­nas Rim­ke­vi­čius pel­nė de­vy­nis įvar­čius ir ta­po re­zul­ta­ty­viau­siu ko­man­dos žai­dė­ju. Trū­ko di­des­nio ki­tų žai­dė­jų in­dė­lio ir su­si­kur­tų pro­gų iš­nau­do­ji­mo.

Ko­man­da se­zo­no pa­bai­go­je žai­dė ge­rai. Jei pa­vyks iš­lai­ky­ti pa­grin­dą, ki­tą­met ga­li­ma ti­kė­tis ir siek­ti dar aukš­tes­nių re­zul­ta­tų.

Ket­vir­ta vie­ta įpa­rei­go­ja ki­tais me­tais pa­si­ro­dy­ti ne pra­s-čiau – ne­tgi ge­riau. Už­per­nai bu­vo­me ket­vir­ti, per­nai penk­ti, šie­met vėl ket­vir­ti. Jei pa­vyks pa­si­pil­dy­ti ge­res­niais žai­dė­jais, vis­ko ga­li­ma ti­kė­tis. Ta­čiau tik pa­si­bai­gus se­zo­nui sun­ku kal­bė­ti apie atei­tį, neaiš­kūs mū­sų, ki­tų ko­man­dų biu­dže­tai, kiek ko­man­dų žais šį se­zo­ną, ki­ti fak­to­riai. Vi­si no­ri kuo aukš­čiau kil­ti, to­dėl rei­kės pa­si­steng­ti ap­gin­ti po­zi­ci­jas.

- Ku­rie jau­nie­ji žai­dė­jai la­biau­siai pa­to­bu­lė­jo per se­zo­ną?

- Iš jau­nų žai­dė­jų ga­li­ma iš­skir­ti Taut­vy­dą Elio­šių, Er­nes­tą Pi­ly­pą, ku­rie at­sto­va­vo Lie­tu­vos U21 fut­bo­lo rink­ti­nei. Ta­das Si­mai­tis pui­kiai pa­kei­tė su­si­žei­du­sį var­ti­nin­ką Ša­rū­ną Ju­re­vi­čių. Tai, kad se­zo­no pa­bai­go­je iš­ko­vo­jo­me daug taš­kų, yra di­de­lis jo nuo­pel­nas. Leo­ni­das Muš­ni­ko­vas – Ru­si­jos fut­bo­lo mo­kyk­los auk­lė­ti­nis. Nors jam tik 18 me­tų, vai­ki­nas ne­bi­jo im­tis ini­cia­ty­vos. Ti­ki­mės, kad atei­ty­je jis žais dar ge­riau.

„Šiau­lių“ dub­le­rių ko­man­da čem­pio­na­te taip pat užė­mė ket­vir­tą vie­tą. Dub­le­rių eki­pos tiks­las – au­gin­ti žai­dė­jus pa­grin­di­nei ko­man­dai. Da­bar už ant­rą klu­bo eki­pą rung­ty­niau­ja ke­li per­spek­ty­vūs žai­dė­jai, ku­riems 16-17 me­tų. Jei jie ir to­liau ge­rai dirbs, ne­tin­gi­niaus ir neuž­ries no­sies, tu­rės pro­gą pa­pil­dy­ti pa­grin­di­nę ko­man­dą.

- Ko­kios per­ga­lės 2011 m. įsi­mi­nė la­biau­siai?

- Tris kar­tus šį se­zo­ną lai­mė­jo­me rung­ty­nes, ku­rias bai­gė­me aikš­te­lė­je tu­rė­da­mi tik de­šimt žai­dė­jų. Tiek žai­dė­jų, ki­tus pa­ša­li­nus, žai­dė su Kau­no, Aly­taus ir Ma­žei­kių ko­man­do­mis, ta­čiau tai ne­sut­ruk­dė lai­mė­ti ma­čų. Tai­gi sun­kiais mo­men­tais eki­pa su­ge­ba su­si­telk­ti.

Ki­tos įsi­min­ti­nos rung­ty­nės – per­ga­lė 1:0 prieš Vil­niaus „Žal­gi­rio“ ko­man­dą čem­pio­na­te. Tai bu­vo aukš­to ly­gio rung­ty­nės.

- Ko­kie ar­ti­miau­si pla­nai?

- Kai ku­rie žai­dė­jai jau iš­va­žia­vo, kai ku­rie li­ko. Su jais pa­ju­dė­si­me, kol ge­ri orai. Po­rą sa­vai­čių po du tris kar­tus per sa­vai­tę, o po to – ato­sto­gos. Sau­sio 7-8 d. ža­da­me rink­tis į pir­mą tre­ni­ruo­tę – pra­dė­si­me reng­tis nau­jam se­zo­nui. Ko­man­dos pa­grin­das iš­liks pa­na­šus kaip ir šie­met, o praė­ju­sį se­zo­ną te­ko kvies­ti daug nau­jų fut­bo­li­nin­kų.

Ro­ber­to Vė­že­vi­čiaus, Ar­tū­ro Rim­ke­vi­čiaus, Pau­liaus Ja­nu­šaus­ko kont­rak­tai pa­si­bai­gė, ta­čiau su šiais žai­dė­jais yra kal­ba­ma. Dar neaiš­ku, ar jie liks ko­man­do­je.

Iš le­gio­nie­rių ko­man­do­je lie­ka ga­lio­jan­čią su­tar­tį tu­rin­tis bra­zi­las Ju­ve­nal Go­mez da Sil­va, ru­sas Leo­ni­das Muš­ni­ko­vas, lat­vis Igo­ris Koz­lo­vas. De­ra­ma­si su Sa­ša Ko­li­čiu­mi, ku­riam su­tar­tis pa­si­bai­gė. Jau aiš­ku, kad ko­man­dą pa­liks vil­čių ne­pa­tei­si­nęs gru­zi­nas Got­cha Tvil­dia­nis. Puo­lė­jas per se­zo­ną žai­dė ne­ma­žai, tu­rė­jo pro­gų įro­dy­ti sa­vo ver­tę, ta­čiau te­pel­nė du įvar­čius, to­dėl toks jo pa­si­ro­dy­mas ne­ten­ki­no.

Ko­man­dai rei­kia puo­lė­jo, at­ra­mi­nio cent­ro sau­go, kad bū­tų di­des­nis pa­si­rin­ki­mas, di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja. Jau­niems rei­kia lai­ko, kol jie pe­rei­na iš jau­nių į suau­gu­sių­jų fut­bo­lą.

Žai­dė­jus mo­ty­vuo­ja ga­li­my­bė ki­tais me­tais rung­ty­niau­ti UE­FA tau­rių tur­ny­re. Tai ki­to ran­go tur­ny­ras, to­dėl žai­dė­jai sten­gia­si pa­si­ro­dy­ti dar ge­riau, to­bu­lė­ti. Gai­la, kad ne nuo „Šiau­lių“ pri­klau­so, ar ten pa­tek­si­me. Tai da­bar nė­ra ak­tua­lu, žiū­rė­si­me, kas bus ki­tų me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį, kuo­met bus žai­džia­mi LFF tau­rės tur­ny­ro pus­fi­na­lio ma­čai.


Spor­tas trum­pai

Te­ni­sas

Suo­mi­jo­je vyks­tan­čia­me Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ra­ci­jos (ITF) jau­nių (iki 18 m.) te­ni­so tur­ny­re „TATS Open“ Jus­ti­na Mi­kuls­ky­tė (1003 reit.) aš­tunt­fi­na­ly­je 6:3, 6:3 įvei­kė tur­ny­ro fa­vo­ri­tę Šve­di­jos te­ni­si­nin­kę Su­san­ne Ce­lik (129). Ket­virt­fi­na­ly­je Jus­ti­na su­si­tiks su ru­se Anas­ta­sia Sai­to­va (239). Vai­ki­nų vie­ne­tų var­žy­bų aš­tunt­fi­na­ly­je Ju­lius Tve­ri­jo­nas (147) 5:7, 6:4, 2:6 nu­si­lei­do suo­miui Joel Po­pov (643). Dve­je­tų var­žy­bų ket­virt­fi­na­ly­je Man­tas Bu­gai­liš­kis (1550) po­ro­je su ru­su Da­nil Med­ve­dev (239) 4:6, 3:6 pra­lai­mė­jo es­to Mar­kus Ker­ner (404) ir ru­so Ale­xan­der Va­si­len­ko (311) po­rai.

Ran­ki­nis

Šiau­lių „Uni­ver­si­te­to-Gu­ber­ni­jos-Di­rin­gos“ eki­pa iš­ko­vo­jo pir­mą per­ga­lę Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio čem­pio­na­te. Šiau­lie­čiai 35:30 pa­lau­žė HC „Ute­ną“. Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je šiau­lie­čiai pir­ma­vo sep­ty­nių įvar­čių skir­tu­mu. Nors po il­go­sios per­trau­kos ute­niš­kiams pa­vy­ko su­ma­žin­ti skir­tu­mą, įgy­tos per­sva­ros šiau­lie­čiams už­te­ko, kad švęs­tų per­ga­lę. Šiau­lių eki­po­je re­zul­ta­ty­viau­siai žai­dė Min­dau­gas Nak­vo­sas ir Ai­va­ras Bud­rys, ku­rie pel­nė po sep­ty­nis įvar­čius. Lai­mė­ję pir­mą kar­tą per pen­ke­rias žais­tas rung­ty­nes, Šiau­lių „Uni­ver­si­te­to-Gu­ber­ni­jos-Di­rin­gos“ ran­ki­nin­kai iš pa­sku­ti­nės vie­tos pa­ki­lo į aš­tun­tą.

Mo­te­rų fut­bo­las

Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ tra­di­ciš­kai ta­po Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos nu­ga­lė­to­ja. Šiau­lie­tės per dvy­li­ka rung­ty­nių lai­mė­jo vie­nuo­li­ka kar­tų. Vie­nin­te­lę ne­sėk­mę Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da pa­ty­rė rung­ty­nė­se su kau­nie­tė­mis 2:4. Tai bu­vo pir­mas pra­lai­mė­ji­mas po pen­ke­rius me­tus tru­ku­sių per­ga­lių ma­ra­to­no. Ne­pai­sant to, šiau­lie­tės įti­ki­na­mai lai­mė­jo čem­pio­na­tą. Ant­rą vie­tą mo­te­rų ly­go­je užė­mė Uk­mer­gės „Tex­ti­li­tės“ eki­pa. Re­zul­ta­ty­viau­sia čem­pio­na­to fut­bo­li­nin­ke ta­po 20 įvar­čių pel­niu­si šiau­lie­tė Ra­sa Ima­na­li­je­va.

Šach­ma­tai

Eu­ro­pos šach­ma­tų čem­pio­nė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė Tarp­tau­ti­nės šach­ma­tų fe­de­ra­ci­jos (FI­DE) pa­skelb­ta­me mo­te­rų rei­tin­ge nu­kri­to į 16-ąją vie­tą (ELO koe­fi­cien­tas 2503). 28-erių me­tų Lie­tu­vos šach­ma­ti­nin­kė prieš du mė­ne­sius pa­sau­lio šach­ma­ti­nin­kių kla­si­fi­ka­ci­jo­je bu­vo vie­nuo­lik­ta. Pir­mau­ja Veng­ri­jos šach­ma­ti­nin­kė Ju­dit Pol­gar (2710). Ant­rą vie­tą uži­ma in­dė Hum­pi Ko­ne­ru (Hum­py Ko­ne­ru, 2600), tre­čią­ją – ki­nė Ji­fan Chou (Yi­fan Hou, 2578). Tarp vy­rų pir­mau­ja Nor­ve­gi­jos at­sto­vas Mag­nu­sas Karl­se­nas (Mag­nus Carl­sen, 2826). Ant­rą vie­tą uži­ma in­das Viš­va­na­ta­nas Anan­das (Vis­wa­nat­han Anand, 2811), tre­čią­ją – ar­mė­nas Le­vo­nas Aro­nia­nas (2802). Dau­giau­sia taš­kų iš Lie­tu­vos at­sto­vų tu­rin­tis Eduar­das Ro­zen­ta­lis (2586) į pir­mą­jį šim­tu­ką ne­pa­ten­ka.

Krep­ši­nis

„Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­da iš­ko­vo­jo dvi per­ga­les Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos rung­ty­nė­se. Pir­ma­ja­me ma­če šiau­lie­čiai 83:66 pa­lau­žė Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­džių“ eki­pą. Šiau­lie­čiai pir­ma­vo nuo pir­mų su­si­ti­ki­mo mi­nu­čių. Jei pa­sva­lie­čiams pa­vyk­da­vo šiek tiek su­ma­žin­ti skir­tu­mą, tiks­liais me­ti­mais šiau­lie­čiai vėl nu­tol­da­vo. Ant­ro­se rung­ty­nė­se „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai 89:81 nu­ga­lė­jo Kau­no „Bal­tų“ ko­man­dą. Po pir­mo kė­li­nio šiau­lie­čiai pir­ma­vo de­vy­niais taš­kais, ta­čiau po ant­ro ket­vir­čio re­zul­ta­tas bu­vo ly­gus. Tre­čia­ja­me kė­li­ny­je per­sva­rą įgi­ję šiau­lie­čiai ją iš­lai­kė iki rung­ty­nių pa­bai­gos. Abie­juo­se ma­čuo­se re­zul­ta­ty­viau­sias bu­vo Den­ze­lis Bowl­sas, pel­nęs 16 ir 20 taš­kų. Šį se­zo­ną šiau­lie­čiai Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­go­se per de­vy­ne­rias rung­ty­nes ne­pra­lai­mė­jo nė kar­to.

Ly­gio­sios

Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­go­je „Šiau­lių“ klu­bas pa­sku­ti­nį šio se­zo­no ma­čą na­mų sta­dio­ne su FBK „Kau­no“ eki­pa bai­gė ly­gio­sio­mis 2:2. Kau­nie­čiai pir­mie­ji pel­nė įvar­tį. Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je pa­si­žy­mė­jo Dei­vi­das Ka­pūs­tas. Po il­go­sios per­trau­kos šiau­lie­čiai su­ren­gė ke­lias pa­vo­jin­gas ata­kas. 64 mi­nu­tę re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no Igo­ris Koz­lo­vas. Dar po dvie­jų mi­nu­čių jau pir­ma­vo „Šiau­lių“ ko­man­da. Įvar­tį pel­nė Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius. Il­gai per­sva­ra šiau­lie­čiams džiaug­tis ne­te­ko. Suk­ly­dus gy­nė­jams, kau­nie­tis Ra­mū­nas Me­če­žins­kas pel­nė įvar­tį ir iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą. Pas­ku­ti­nes A ly­gos rung­ty­nes šiau­lie­čiai žais Ma­žei­kiuo­se.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja


Sėk­min­ga ru­dens se­zo­no pra­džia

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

Vil­niu­je vy­ku­sio­se sos­ti­nės kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so at­vi­ro­sio­se tau­rės var­žy­bo­se sėk­min­gai pa­si­ro­dė šiau­lie­čiai spor­ti­nin­kai, ku­rie iš­ko­vo­jo vi­sų pra­bų me­da­lių.

 

A. Mer­de­no­va ta­po čem­pio­ne, o T. Vai­čys užė­mė ant­rą vie­tą.

Klu­bo „Gy­lys“ ar­chy­vo nuo­tr.

Ge­riau­siai tau­rės var­žy­bo­se se­kė­si „Gy­lio“ klu­bo spor­ti­nin­kei Anai Mer­de­no­vai, ku­ri jau­nių kū­no fit­ne­so (iki 18 m.) var­žy­bo­se ta­po nu­ga­lė­to­ja. Tei­sė­jai jai čem­pio­nės var­dą su­tei­kė vien­bal­siai. Šiau­lie­tė ap­len­kė ant­ro­je ir tre­čio­je vie­to­je li­ku­sias ma­ri­jam­po­lie­tes Ag­nę Rau­li­nai­ty­tę ir Gin­ta­rę Bur­du­ly­tę.

Vai­ki­nų jau­nių kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je „Gy­lio“ klu­bo at­sto­vas Ti­tas Vai­čys pa­si­puo­šė si­dab­ro me­da­liu. Vai­ki­nas nu­si­lei­do nu­ga­lė­to­ju ta­pu­siam Kau­no „Fac­to­ry Gym“ klu­bo at­sto­vui Lu­kui Mon­gir­dui. Tre­čias šio­je ka­te­go­ri­jo­je bu­vo kau­nie­tis Jus­tas Kup­rys.

Vy­rų kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je run­gė­si še­ši da­ly­viai. Pir­mą vie­tą pres­ti­žiš­kiau­sio­je rung­ty­je iš­ko­vo­jo Ta­das Bla­žys iš Vil­niaus „Olym­pia“ klu­bo. Kas nu­ga­lės šio­je ka­te­go­ri­jo­je, abe­jo­nių ne­bu­vo. At­kak­liau­sia ko­va vy­ko dėl ant­ros vie­tos. Tar­pu­sa­vy­je run­gė­si Šiau­lių „Sau­li­nin­ko“ klu­bo at­sto­vas Jus­ti­nas Ge­lum­bic­kas ir vil­nie­tis And­rius Pau­liu­ke­vi­čius. Tei­sė­jų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, ta­čiau dau­gu­mos jų ver­ti­ni­mai šiau­lie­čiui bu­vo ne­pa­lan­kūs. Jis pra­lai­mė­jo 36:38, to­dėl ant­ra vie­ta ati­te­ko vil­nie­čiui, o šiau­lie­tis užė­mė tre­čią­ją.

Ki­to­se tau­rės var­žy­bų ka­te­go­ri­jo­se nu­ga­lė­to­jų var­dus pel­nė Ma­rius Ar­laus­kas (Jur­bar­ko „Prog­re­sas“, kla­si­ki­nis kul­tū­riz­mas), Arū­nas Žič­kys (Uk­mer­gės „Si­ner­gi­ja“, nau­jo­kai), Ged­vy­das Nor­ke­vi­čius (Kau­no „Fac­to­ry Gym“, jau­ni­mas), Eve­li­na Dran­sei­kai­tė (Ma­ri­jam­po­lės „Tau­ras“, bi­ki­nio ka­te­go­ri­ja), Ra­min­ta Va­lai­tie­nė („Prog­re­sas“, mo­te­rų kū­no fit­ne­sas).

Vy­rų kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jos nu­ga­lė­to­jas Ta­das Bla­žys su vy­rų kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je pir­mą vie­tą pel­niu­siu Ma­riu­mi Ar­laus­ku ko­vo­jo ab­so­liu­čio­je ka­te­go­ri­jo­je. Vien­bal­siai nu­ga­lė­to­jo var­das skir­tas T. Bla­žiui iš Vil­niaus „Olym­pia“ klu­bo, ku­ris ta­po ab­so­liu­čiu tau­rės var­žy­bų čem­pio­nu.

Pui­kią spor­ti­nę for­mą de­monst­ruo­jan­tis 33-ejų me­tų spor­ti­nin­kas ne­se­nai Niu­jor­ke (JAV) vy­ku­sio­se pa­sau­lio ug­nia­ge­sių ir po­li­ci­nin­kų žai­dy­nė­se taip pat ta­po ab­so­liu­čiu nu­ga­lė­to­ju.

Tarp tre­ne­rių pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Ar­vy­dui Mic­kui iš Jur­bar­ko klu­bo „Prog­re­sas“. Šio klu­bo spor­ti­nin­kai su­rin­ko 90 taš­kų. Tarp 16 spor­ti­nin­kus ruo­šu­sių tre­ne­rių šiau­lie­tis klu­bo „Gy­lys“ tre­ne­ris Vid­man­tas Lu­kys užė­mė sep­tin­tą vie­tą.

Klu­bų įskai­to­je „Gy­lys“ bu­vo šeš­tas tarp 15-os da­ly­va­vu­sių tau­rės var­žy­bo­se. Iš vi­so da­ly­va­vo 40 spor­ti­nin­kų iš Uk­mer­gės, Kau­no, Jur­bar­ko, Šiau­lių, Ma­ri­jam­po­lės, Ši­lu­tės ir Vil­niaus.

Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jams pri­zus tei­kė ne tik ofi­cia­lūs as­me­nys, bet ir gar­sūs bei dau­gy­bę ti­tu­lų pa­tys iš­ko­vo­ję kul­tū­ris­tai: pa­sau­lio žai­dy­nių, pa­sau­lio, Eu­ro­pos bei Lie­tu­vos čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jas Ole­gas Žu­ras, pa­sau­lio ve­te­ra­nų ir ša­lies čem­pio­nas Se­mio­nas Ber­ko­vi­čius, Lie­tu­vos ab­so­liu­tūs čem­pio­nai Dai­nius Bar­zins­kas ir šiau­lie­tis Arū­nas Van­dys bei pa­sau­lio ga­liū­nų čem­pio­nas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas.

 


Spor­tas trum­pai

Te­ni­sas

Ke­tu­ri Šiau­lių te­ni­so mo­kyk­los auk­lė­ti­niai rung­ty­niaus Suo­mi­jo­je vyks­tan­čia­me ket­vir­tos ka­te­go­ri­jos „No­kia Ju­nior Cup“ jau­nių tur­ny­re. Tie­sio­gi­nius ke­lia­la­pius į pa­grin­di­nį tur­ny­rą ga­vo Ju­lius Tve­ri­jo­nas ir Jus­ti­na Mi­kuls­ky­tė. Man­tas Bu­gai­liš­kis ir Gre­ta Ke­rė­žai­tė į jį pa­te­ko lai­mė­ję kva­li­fi­ka­ci­nį eta­pą. M. Bu­gai­liš­kis le­mia­mo­je ko­vo­je 6:2, 6:4 įvei­kė suo­mį Pa­nu Virtanen’ą, o G. Ke­rė­žai­tė 6:1, 6:1 su­triuš­ki­no Suo­mi­jos te­ni­si­nin­kę Su­san Hap­po­nen. Pag­rin­di­nia­me tur­ny­re, be šiau­lie­čių, Lie­tu­vai at­sto­vaus ir vil­nie­čiai An­to­nas Svis­tu­no­vas ir Ju­lius Go­tovks­kis.

Pas­ko­li­no

„Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­da Ute­nos „Ju­ven­tus“ eki­pai iki se­zo­no pa­bai­gos pa­sko­li­no mil­ži­ną iš Uk­rai­nos Ro­ma­ną Gu­me­niu­ką. 24 me­tų 221 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas šį se­zo­ną Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je per dve­jas rung­ty­nes vi­du­ti­niš­kai aikš­tė­je pra­lei­do po 12 mi­nu­čių, per ku­rias pel­nė po 7,5 taš­ko ir at­ko­vo­jo 5 ka­muo­lius. Pas­ko­lin­ti žai­dė­ją ute­niš­kiams „Šiau­lių“ klu­bo va­do­vai nu­spren­dė, nes eki­po­je yra daug aukš­tų žai­dė­jų, to­dėl ne vi­si tu­ri ga­li­my­bę įro­dy­ti sa­vo ver­tę aikš­tė­je.

Ne­si­se­ka

Šiau­lių „AB­RO-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­da Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je pra­lai­mė­jo du su­si­ti­ki­mus. Pir­ma­me su­si­ti­ki­me „AB­RO-Uni­ver­si­te­to“ eki­pa nu­si­lei­do Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vai“ 70:76. Ju­lius Ju­ci­kas pel­nė 22 taš­kus, at­ko­vo­jo 13 ka­muo­lių, at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Ant­ra­ja­me ma­če šiau­lie­čiai 64:75 pra­lai­mė­jo Mo­lė­tų „Eže­rū­no-Ka­rio“ ko­man­dai. Šiau­lie­čiams 19 taš­kų pel­nė Ro­kas Gied­rai­tis. Iš še­še­rių žais­tų rung­ty­nių šiau­lie­čiai lai­mė­jo vos kar­tą. Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je jie nu­si­ri­to į tur­ny­ri­nės len­te­lės pa­bai­gą.

Krep­ši­nis

„Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai ir to­liau tę­sia per­ga­lių se­ri­ją. Jie Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos rung­ty­nė­se 93:69 su­triuš­ki­no Pa­ne­vė­žio „Te­cha­so“ eki­pą. Re­zul­ta­ty­viau­siai nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Ca­me­ro­nas Lon­gas, ku­ris pel­nė 19 taš­kų. Vil­niu­je šiau­lie­čiai re­zul­ta­tu 75:72 vos ne­pra­lai­mė­jo ly­gos aut­sai­de­riams – „Sa­ka­lų“ krep­ši­nin­kams. Be­veik vi­sų rung­ty­nių me­tu vi­ję­si var­žo­vus, jie re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no tik ket­vir­to kė­li­nio pa­bai­go­je. 28 taš­kus „Šiau­lių“ ko­man­dai pel­nė Ras­hau­nas Broa­du­sas. Tai bu­vo ket­vir­to­ji šiau­lie­čių per­ga­lė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je.

Fut­bo­las

„Šiau­lių“ fut­bo­lo ko­man­da A ly­go­je iš­ko­vo­jo sun­kią per­ga­lę Aly­tu­je prieš „Dai­na­vos“ fut­bo­li­nin­kus 1:0. Šiau­lie­čiai di­džią­ją rung­ty­nių da­lį rung­ty­nia­vo be už pa­sku­ti­nės vil­ties pra­žan­gą iš aikš­tės pa­ša­lin­to Ju­ve­na­lio. Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je Ar­tū­rui Rim­ke­vi­čiui pel­nius įvar­tį, šiau­lie­čiai su­ge­bė­jo ap­sau­go­ti sa­vo var­tus. Šį per­ga­lė ga­ran­ta­vo ket­vir­tą vie­tą A ly­go­je. Pag­rin­di­niai kon­ku­ren­tai dėl tre­čios vie­tos Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos“ fut­bo­li­nin­kai taip pat iš­ko­vo­jo per­ga­lę 2:0 prieš Vil­niaus „Žal­gi­rį“. Li­kus dviem tu­rams, ma­ri­jam­po­lie­čiai prieš „Šiau­lių“ ko­man­dą pir­mau­ja še­šiais taš­kais.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja


Lie­tu­vos tink­li­nio cent­ras

Jus­ti­nas VI­SOC­KAS

Šiau­lių mies­to gar­bę Lie­tu­vos čem­pio­na­te gi­na „El­gos-Mas­ter Idea“ ko­man­da, ku­rios su­dė­tis jau ke­lis se­zo­nus ma­žai kin­ta. Jau­ni tiks­lo sie­kian­tys per­spek­ty­vūs ir am­bi­cin­gi ko­man­dos žai­dė­jai, va­do­vau­ja­mi pa­ty­ru­sių tre­ne­rių, už­per­nai ta­po čem­pio­nais, o per­nai lai­mė­jo bron­zą.


„Elgos-Master Idea“ tinklininkai čempionate tikisi būti tarp prizininkų.

Artūro STAPONKAUS nuotr.

Jau­niau­sios čem­pio­na­to ko­man­dos ti­tu­lą ke­le­tą me­tų iš ei­lės tu­rin­ti „El­gos-Mas­ter Idea“ eki­pa nau­ją­jį Lie­tu­vos vy­rų tink­li­nio čem­pio­na­tą pra­dė­jo dviem ne­sėk­mė­mis, ta­čiau spor­ti­nin­kai ža­da dar dau­giau pra­kai­to iš­lie­ti tre­ni­ruo­tė­se ir gruo­dį du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čio­je re­no­vuo­to­je sa­lė­je ža­da džiu­gin­ti sir­ga­lius tik per­ga­lė­mis.

Jau­niau­sia čem­pio­na­to ko­man­da

Šiau­lių „El­gos-Mas­ter Idea“ ko­man­da be­veik ne­pa­si­kei­tė, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais. Žai­dė­jų am­žiaus vi­dur­kis – 18,5 me­tų. Ko­man­do­je yra trys de­šim­to­kai, še­ši abi­tu­rien­tai, du stu­den­tai ir vie­nin­te­lis pa­ty­ręs žai­dė­jas, žai­džian­tis ant­ra­sis ko­man­dos tre­ne­ris 27 me­tų Mo­des­tas Stroc­kis. Vi­si moks­lei­viai – iš Vi­jo­lių vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­rio­je spor­ti­nis ug­dy­mas – prio­ri­te­ti­nė sri­tis.

„El­gos-Mas­ter Idea“ eki­pa – jau­niau­sia čem­pio­na­te. Ko­man­dai va­do­vau­ja vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ai­va­ras Stroc­kis. Spor­to mo­kyk­los „Du­by­sa“ di­rek­to­rius, per­duo­da­mas sa­vo pa­tir­tį, ug­do jau­ną­ją tink­li­nin­kų kar­tą, tre­ni­ruo­ja vy­rų tink­li­nio ko­man­dą, va­do­vau­ja rink­ti­nėms.

Vie­nas ko­man­dos ly­de­rių – Ar­nas Rum­še­vi­čius. Šią va­sa­rą vai­ki­nui su­ka­ko 16 me­tų, ta­čiau bran­džiu žai­di­mu jis jau ne kar­tą įro­dė, kad yra vie­nas pa­grin­di­nių ko­man­dos žai­dė­jų. A. Stroc­kis sa­ko, kad vai­ki­nas tu­ri vi­sas sa­vy­bes tap­ti pui­kiu tink­li­nin­ku. 194 cm ūgio 48 dy­džio ba­tus avin­tis še­šio­lik­me­tis yra pa­grin­di­nis jau­nių iki 17 m., jau­ni­mo iki 21 m. ir vy­rų ko­man­dos „EL­GA-Mas­ter Idea“ žai­dė­jas. Jis pro­tin­gas, darbš­tus ir ta­len­tin­gas. Prieš tre­jus me­tus iš Ra­sei­nių į Šiau­lius at­vy­kęs spor­ti­nin­kas gy­ve­na ir mo­ko­si Vi­jo­lių vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

Ar­nas Rum­še­vi­čius po­ro­je su kel­miš­kiu Gil­ber­tu Ker­pe šie­met Vil­niu­je vy­ku­sia­me U-18 pa­plū­di­mio tink­li­nio Eu­ro­pos čem­pio­na­te tarp 24 due­tų užė­mė penk­tą vie­tą. Per aš­tuo­nias ko­vas jie pra­lai­mė­jo vos du kar­tus – pri­zi­nin­kais ta­pu­siems len­kams ir ru­sams.

Lie­tu­vo­je vy­kęs Eu­ro­pos pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­tas bu­vo įver­tin­tas 4,8 ba­lo iš pen­kių ga­li­mų, nors įpras­tai to­kių čem­pio­na­tų or­ga­ni­za­to­riai gau­na 4,5 ba­lo. Lie­tu­viai neuž­mi­go ant lau­rų ir pa­tei­kė pa­raiš­ką su­reng­ti 2012 m. U-20 pa­plū­di­mio čem­pio­na­tą.

Mo­des­tas Stroc­kis – žai­džian­tis ant­ra­sis tre­ne­ris, „jun­gian­tis“ žai­dė­jas. Ko­man­dos va­do­vas A. Stroc­kis tei­gia, kad jei eki­po­je yra ge­ras „jun­gian­tis“ žai­dė­jas, nuo jo pri­klau­so apie 50 pro­c. ko­man­dos sėk­mės. Jei M. Stroc­kis ne­ga­li rung­ty­niau­ti, vi­suo­met iš­bėg­ti į aikš­tę ir jį pa­keis­ti yra pa­si­ren­gę Ed­vi­nas Ado­mai­tis ir jau­nes­ny­sis bro­lis Ai­va­ras Stroc­kis. M. Stroc­kis prieš tai rung­ty­nia­vo Ang­li­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos čem­pio­na­te. Grį­žęs į gim­tuo­sius Šiau­lius nu­spren­dė pa­dė­ti „El­gos-Mas­ter Idea“ ko­man­dai ir pra­dė­ti tre­ni­ruo­ti jau­nuo­sius tink­li­nin­kus.

Ko­man­dos va­do­vai džiau­gia­si, kad pa­vy­ko iš­lai­ky­ti Mar­ty­ną Ko­lo­da­vi­čių, ku­ris, bai­gęs vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, rin­ko­si, ku­ria­me mies­te jam stu­di­juo­ti. Įs­to­jęs į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą, vai­ki­nas li­ko ko­man­do­je. Ki­tas pir­ma­kur­sis stu­den­tas – To­mas Di­lys. Spor­ti­nin­kas šiuo me­tu sveiks­ta po su­dė­tin­gos me­nis­ko ope­ra­ci­jos. M. Ko­lo­da­vi­čius – aukš­tas, šok­lus, o T. Di­lys – fi­ziš­kai stip­rus ir iš­tver­min­gas. Jie žais­da­mi pa­pil­do vie­nas ki­tą ir abu yra la­bai nau­din­gi ko­man­dai.

Ki­tas svar­bus ko­man­dos žai­dė­jas – Be­nas Ši­lei­ka. Vi­du­ti­nio ūgio spor­ti­nin­kas pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­kė di­de­liu už­si­spy­ri­mu ir no­ru dirb­ti. Jis – jau­ni­mo rink­ti­nės ka­pi­to­nas, ro­dan­tis pa­vyz­dį ki­tiems spor­ti­nin­kams ne tik aikš­tė­je. Be­nas – be­ne ge­riau­sias Vi­jo­lių mo­kyk­los moks­lei­vis. Jo pa­žy­mių vi­dur­kis – 9,3. Pa­sak tre­ne­rio, spor­ti­nin­kui tai tik­rai la­bai ge­ras re­zul­ta­tas.

Šie­met eki­pą pa­li­ko vie­nas jos ly­de­rių – Ar­vy­das Kirs­nys. Jis iš­vy­ko į Da­ni­jos aukš­čiau­sio­je ly­go­je rung­ty­niau­jan­čią ko­man­dą ir mė­gi­na įsi­tvir­tin­ti lais­vo­jo gy­nė­jo po­zi­ci­jo­je. Jei šiau­lie­čio ne­ten­kins šis vaid­muo, jis dar tu­ri ga­li­my­bę su­grįž­ti į Lie­tu­vą ir at­sto­vau­ti gim­to­jo mies­to ko­man­dai.

Čem­pio­na­te – pen­ki klu­bai

2011-2012 m. Lie­tu­vos tink­li­nio čem­pio­na­te da­ly­vaus pen­kios ko­man­dos vie­toj per­nai žai­du­sių še­šių. Taip nu­ti­ko to­dėl, kad Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­ja kiek­vie­nai aukš­čiau­sio­je ly­go­je rung­ty­niau­jan­čiai eki­pai pa­tei­kė rei­ka­la­vi­mus. Klu­bai pri­va­lė­jo tu­rė­ti tin­ka­mo dy­džio ap­šil­tin­tą ko­ky­biš­ką sa­lę, pa­kan­ka­mai lė­šų, de­monst­ruo­ti aukš­to ly­gio žai­di­mą.

Per­nai aut­sai­de­rės vaid­me­niu aukš­čiau­sio­je ly­go­je be­si­ten­ki­nu­si Vil­niaus „Ąžuo­lo“ ko­man­da nu­spren­dė ne­be­rung­ty­niau­ti jo­je, to­dėl pe­rė­jo į pir­mą­ją ly­gą. Pa­sak „El­gos-Mar­ter Idea“ vy­riau­sio­jo tre­ne­rio A. Stroc­kio, per­nai pir­mo­jo­je ly­go­je žai­dė 17 ko­man­dų, šie­met jų tu­rė­tų bū­ti dar dau­giau.

Tai, kad aukš­čiau­sio­je ly­go­je li­ko vos pen­ki klu­bai, nė­ra pro­ble­ma. Prieš ke­le­rius me­tus pa­na­ši si­tua­ci­ja bu­vo ir Lat­vi­jo­je, kai aukš­čiau­sia­ja­me di­vi­zio­ne rung­ty­nia­vo vos ke­tu­rios ko­man­dos, ta­čiau pa­ma­žu si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė į ge­ra ir kai­my­ni­nės ša­lies čem­pio­na­te vėl var­žo­si 8-10 klu­bai. Pa­na­šių po­ky­čių ti­ki­ma­si ir Lie­tu­vo­je.

Dėl Lie­tu­vos čem­pio­nų var­do aukš­čiau­sio­je ly­go­je 2011-2012 m. se­zo­ną ko­vos Vil­niaus „Fla­min­go Vol­ley-SM Tau­ras“ ir „VGTU“, Šiau­lių „EL­GA-Mas­ter Idea“, Kel­mės „An­ti­vis-Eto­vis“ ir Pa­ne­vė­žio „KKSC-Nau­jo­ji Ag­luo­na“.

Star­te – dvi ne­sėk­mės

„El­gos-Mas­ter Idea“ ko­man­da nau­ją­jį se­zo­ną pra­dė­jo ne taip sėk­min­gai, kaip ti­kė­ta­si. Šiau­lie­čiai pa­ty­rė dvi ne­sėk­mes. Pir­mie­ji šiau­lie­čių var­žo­vai bu­vo Kel­mės „An­ti­vio-Eto­vio“ tink­li­nin­kai, ku­rie iš­plė­šė per­ga­lę 3:2 (20:25, 25:22, 19:25, 25:22, 16:14). Po rung­ty­nių kel­miš­kiai pa­dė­ko­jo šiau­lie­čiams už pa­do­va­no­tą per­ga­lę. Le­mia­ma­me penk­ta­ja­me se­te šiau­lie­čiai pir­ma­vo 14:12 (žai­džia­ma iki 15 taš­kų ar­ba dvie­jų taš­kų skir­tu­mo). Tuo­met trys iš ei­lės Šiau­lių tink­li­nin­kų smū­giai skrie­jo į už­ri­bį ir per­ga­lė ati­te­ko Kel­mės eki­pai.

Ant­ro­sios rung­ty­nės vy­ko Pa­ne­vė­žy­je. „KKSC-Nau­jo­ji Ag­luo­na“ lai­mė­jo la­bai at­kak­lų mū­šį 3:1 (25:23, 25:23, 23:25, 30:28). Pa­ne­vė­žie­čiai prieš se­zo­ną su­si­grą­ži­no ge­riau­sius sa­vo žai­dė­jus, to­dėl ta­po kie­tu rie­šu­tu vi­soms ko­man­doms. A. Stroc­kis tei­gia, kad šiau­lie­čiams pri­trū­ko spor­ti­nės sėk­mės. Vi­si se­tai pra­lai­mė­ti mi­ni­ma­liu skir­tu­mu, o pa­sku­ti­nis – tik po pra­tę­si­mo.

Ti­ki­si bū­ti tarp pri­zi­nin­kų

2009-2010 m. se­zo­ną tuo­met dar „El­gos-Star­to“ ko­man­da ta­po Lie­tu­vos čem­pio­ne. Fi­na­le ji at­kak­lio­je ko­vo­je se­ri­ją iki tri­jų per­ga­lių 3:2 lai­mė­jo prieš Pa­ne­vė­žio „KKSC-Ag­luo­nos“ eki­pą.

2010-2011 m. se­zo­ną šiau­lie­čiai vėl ko­vo­jo dėl ap­do­va­no­ji­mų. Jie ap­mau­džiai su­klu­po pus­fi­na­ly­je prieš Vil­niaus „VGTU-MRU“ tink­li­nin­kus. Se­ri­ją iki dvie­jų per­ga­lių vil­nie­čiai lai­mė­jo 2:1. Le­mia­mo­se rung­ty­nė­se šiau­lie­čiai kont­ro­lia­vo žai­di­mą, pir­ma­vo, ta­čiau pa­sku­ti­niais le­mia­mais mo­men­tais ka­muo­lys skrie­jo į už­ri­bį. Ko­vo­je dėl tre­čios vie­tos šiau­lie­čiai lai­mė­jo prieš kel­miš­kius.

Šie­met „El­gos-Mas­ter Idea“ ko­man­dos tiks­las yra Lie­tu­vos čem­pio­na­te užim­ti pri­zi­nę vie­tą. Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos tau­rės tur­ny­re šiau­lie­čiai taip pat ti­ki­si bū­ti tarp pri­zi­nin­kų. Lapk­ri­čio 5 d. Kel­mė­je vyks pir­mo­sios fe­de­ra­ci­jos tau­rės tur­ny­ro at­ran­kos rung­ty­nės su „An­ti­vio-Eto­vio“ ko­man­da.

A. Stroc­kis tei­gia, kad bus ga­li­my­bė at­si­re­van­šuo­ti kel­miš­kiams už skau­dų pra­lai­mė­ji­mą pir­mo­se čem­pio­na­to rung­ty­nė­se.

Jau­ni­mo rink­ti­nė­je – de­vy­ni šiau­lie­čiai

Šiau­liuo­se vy­ku­sio­se drau­giš­ko­se rung­ty­nė­se su­si­run­gė Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos jau­ni­mo iki 18 m. tink­li­nio rink­ti­nės. Lie­tu­vos rink­ti­nė, ku­rios de­vy­ni žai­dė­jai iš dvy­li­kos ir abu tre­ne­riai yra šiau­lie­čiai, lai­mė­jo 3:1. Šios rung­ty­nė­s bu­vo pa­si­ren­gi­mas sa­vait­ga­lį Lat­vi­jo­je vyk­sian­čioms „Bal­ti­jos tau­rės 2011“ var­žy­boms. Lie­tu­viai rung­ty­niaus su lat­viais, es­tais ir suo­miais. Tri­jų kai­my­ni­nių ša­lių tink­li­nio rink­ti­nės yra pa­na­šaus ly­gio, o suo­miai – gal­va aukš­tes­ni. Jie per­nai rung­ty­nia­vo fi­na­li­nia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­to eta­pe.

Ši Lie­tu­vos rink­ti­nė ki­tų me­tų ko­vą da­ly­vaus Eu­ro­pos jau­ni­mo tink­li­nio at­ran­kos tur­ny­re. Ja­me bus var­žo­ma­si dėl pa­te­ki­mo į Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­lą. Ke­lia­la­pius gaus 16 stip­riau­sių rink­ti­nių.

Prieš ke­le­tą me­tų, va­žiuo­da­mi į Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kas, lie­tu­viai ti­kė­da­vo­si ne­pra­lai­mė­ti di­de­liu skir­tu­mu, apie per­ga­lę ne­bu­vo drįs­ta­ma net pa­gal­vo­ti. Per­nai Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­ko­je lie­tu­viai 1:3 pra­lai­mė­jo veng­rams ir Iz­rae­lio rink­ti­nei, o 0:3 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti Uk­rai­nos ir Ser­bi­jos rink­ti­nių pra­na­šu­mą. Ser­bai ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nais. Pa­va­sa­rį A. Stroc­kio va­do­vau­ja­mi tink­li­nin­kai vėl ža­da kib­ti į at­la­pus net ir ti­tu­luo­čiau­siems var­žo­vams.

Lau­kia dar­bų pa­bai­gos

Pir­mą­sias čem­pio­na­to rung­ty­nes šiau­lie­čiai tu­rė­jo žais­ti sa­vo aikš­tė­je, ta­čiau už­si­tę­sus re­no­va­ci­jos dar­bams jie pri­vers­ti žais­ti iš­vy­ko­se. Spor­to mo­kyk­lo­je jau at­lik­ta dau­gy­bė dar­bų, ta­čiau ne­ma­žai dar lau­kia. Jau be­veik pa­šil­tin­tos sie­nos ir sto­gas, pa­keis­ta stik­lo blo­ke­lių sie­na, įsta­ty­ti lan­gai. Pas­ta­to vi­du­je taip pat ver­da dar­bai. Čia jau pa­keis­ta šil­dy­mo sis­te­ma, mon­tuo­ja­mos pa­ka­bi­na­mo­sios lu­bos. Su­mon­tuo­ta vė­di­ni­mo sis­te­ma, ku­ri, paaiš­kė­jo, ne vi­siš­kai to­kia, ko­kios rei­kė­tų sa­lė­je, ku­rio­je žai­džia­mas tink­li­nis. Stip­rūs tink­li­nin­kų smū­giai ga­li su­lanks­ty­ti skar­di­nius vamz­džius, to­dėl sta­ty­bi­nin­kams te­ko pa­suk­ti gal­vą, kaip iš­spręs­ti šią pro­ble­mą.

Bu­vo pla­nuo­ja­ma, kad bir­že­lio pa­bai­go­je pra­dė­ti dar­bai bus baig­ti rug­sė­jo 27 d. Prieš ke­lias die­nas sta­tyb­vie­tė­je ap­si­lan­kę ran­go­vai, mo­kyk­los va­do­vai ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ap­žiū­rė­jo at­lik­tus dar­bus. Sta­ty­bi­nin­kai ža­da dar­bus baig­ti gruo­džio 10 die­ną.

Pag­rin­di­nis stab­dys – jau du mė­ne­sius nie­kaip iki tam tik­ro ly­gio neiš­džiū­van­čios be­to­nuo­tos grin­dys. Dėl šios prie­žas­ties ran­go­vai ne­ga­li klo­ti grin­dų. Kol be­to­nas ne­no­riai džiū­va, spor­ti­nin­kai tu­ri glaus­tis bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų spor­to sa­lė­se, kur tre­ni­ruo­tės ne to­kios ko­ky­biš­kos.

Spor­to mo­kyk­lo­je „Du­by­sa“ dir­ba 28 tre­ne­riai, kul­ti­vuo­ja­mos aš­tuo­nios spor­to ša­kos, spor­tuo­ja 651 jau­na­sis spor­ti­nin­kas. Vi­si su vil­ti­mi žiū­ri į ka­len­do­rių ir lau­kia die­nos, kai ga­lės įženg­ti į sa­lę, ku­ri bus ge­riau­sia iš vi­sų spor­to mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je.

Re­no­va­ci­jos pa­bai­gos lau­kia ir nau­jau­sia įran­ga, ku­rią jau pa­rū­pi­no rė­mė­jai. Tai tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tys sto­vai, tink­las. Rė­mė­jai ža­da mo­kyk­lai pa­do­va­no­ti ir dau­giau nei 10 tūkst. li­tų kai­nuo­jan­čią švies­len­tę.

 Ne­daug­žo­džiau­jan­tis vie­nas ko­man­dos ly­de­rių Ar­nas Rum­še­vi­čius su­ti­ko pa­si­da­ly­ti min­ti­mis apie nau­jo se­zo­no pra­džią, ko­man­dos su­dė­tį, pro­ble­mas dėl su­tri­ku­sio tre­ni­ruo­čių pro­ce­so ir jau­nos ko­man­dos pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus:
„Ko­man­dos su­dė­tis be­veik ne­pa­si­kei­tė nuo praė­ju­sių me­tų. Pa­si­kei­tė tik ke­li žai­dė­jai, to­dėl esa­me su­si­žai­dę, ge­rai pa­žįs­ta­me vie­nas ki­tą. Per­nai tu­rė­jo­me dau­giau tre­ni­ruo­čių, bu­vo ki­toks pro­ce­sas. Vi­sa tai pa­dė­jo la­biau to­bu­lė­ti. Ka­dan­gi šiuo me­tu ne­tu­ri­me sa­lės, kur ga­lė­tu­me tin­ka­mai tre­ni­ruo­tis ir ruoš­tis svar­bioms ko­voms, vi­sos var­žy­bos žai­džia­mos sve­čiuo­se. Tai tu­ri įta­kos mū­sų žai­di­mui.
Mes esa­me jau­ni, ten­ka rung­ty­niau­ti su kur kas la­biau pa­ty­ru­siais žai­dė­jais, to­dėl vi­sa­da yra šioks toks jau­du­lys. Įtemp­to­se si­tua­ci­jo­se mū­sų am­žius kar­tais ir pa­ki­ša ko­ją, nes mums dar trūks­ta pa­tir­ties. Ta­čiau bū­ti tarp ly­de­riu, rink­ti­nė­je ar ko­man­do­je man ne nau­jie­na, nes ne pir­mus me­tus žai­džiu „El­gos-Mas­ter Idea“ ko­man­do­je.
Pir­mo­se dve­jo­se čem­pio­na­to rung­ty­nė­se pra­lai­mė­jo­me grei­čiau­siai dėl sa­lės pro­ble­mų, kad ne­ga­li­me tin­ka­mai tre­ni­ruo­tis ir žais­ti ste­bint sa­viems žiū­ro­vams. Šiau­liuo­se rung­ty­niau­ti bū­tų kur kas sma­giau, ta­čiau jau ne­tru­kus vis­kas pa­si­keis, mes at­si­tie­si­me ir su­grį­ši­me į per­ga­lių ke­lią.
Ats­to­vau­ju jau­ni­mo rink­ti­nei, ku­rios su­dė­tis yra ge­riau­sia šiuo me­tu, ko­kia tik ga­li bū­ti. Į rink­ti­nę su­va­žia­vo žai­dė­jai ir iš ki­tų mies­tų, ku­rie stip­riai pa­ge­rins žai­di­mą.
Ma­no ir ko­man­dos drau­gų tiks­las – kuo ge­riau pa­si­ro­dy­ti kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se, įgy­ven­din­ti tai, ko iš­mo­ko­me per tre­ni­ruo­tes, ir siek­ti per­ga­lių bet ko­kia kai­na.“
 atgal   21-30   ( 31 )   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41-50   51-60   61-70   toliau
Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti