(2016-04-29 Nr. 623) ŠIANDIEN 2018 Rugsėjo 20 D. Ketvirtadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

TV programa
Antradienis, gegužės 10 d.

 

   

8.55 Ryto programa.

9.00 Šiaulių diena plius.

9.20 Valanda plius "Iš arčiau".

9.25 Mano augintinis.

9.45 Baltų žygiai.

10.10 Pernai Šiauliuose ir aplink.

10.15 Patinka vairuoti.

10.35 Kartu su Jumis. Edvardas Žakaris.

10.55 Valanda plius "Iš arčiau".

11.00 Mažieji galiūnai.

11.10 Šiaulių gidas.

11.15 MTV.

18.00 Vakaro programa.

18.05 Sportas, grožis, sveikata.

18.30 Šiaulių diena plius.

18.55 Valanda plius "Iš arčiau".

19.00 Miesto savaitė.

19.15 "S plius" info.

19.30 Šiaulių diena plius.

19.55 Valanda plius "Iš arčiau".

20.00 Bumcės klubas.

20.20 Pernai Šiauliuose ir aplink.

20.30 Šiaulių diena plius.

20.55 Valanda plius "Iš arčiau".

21.00 Apie žūklę. Laida žvejams.

21.25 Profesionalas pataria.

21.35 "S plius" info.

21.45 Pernai Šiauliuose ir aplink.

21.55 Valanda plius "Iš arčiau".

22.00 Miesto savaitė.

22.15 Profesionalas pataria.

22.30 Sportas, grožis, sveikata.

23.00 Šiaulių diena plius.

23.25 Šiaulių gidas.

23.30 MTV.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.

6.05 Labas rytas, Lietuva.

9.20, 1.10 "Komisaras Reksas". (N-7).

10.10, 16.20 "Čikagos policija". (N-7).

11.00 Klausimėlis.lt.

11.15 Nacionalinė paieškų tarnyba.

12.10 "Trys Paryžių sukrėtusios dienos".

13.10, 17.10, 2.10 Klauskite daktaro.

14.00, 16.00 Žinios. Sportas. Orai.

14.15, 15.05 Laba diena, Lietuva.

15.00 Žinios. Orai.

18.00 Kas ir kodėl?

18.30 Šiandien. Sportas. Orai.

19.30, 3.05 Emigrantai.

20.25 Loterija "Keno Loto".

20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.

21.05 Dėmesio centre.

21.20 Sportas. Orai.

21.29 Loterija "Jėga".

21.30, 4.05, 5.05 Delfinai ir žvaigždės.

Ved. Marijus Žiedas ir Gabrielė Martirosianaitė.

23.15, 0.20 Trumposios žinios.

23.20 "Kapitonas Alatristė". (N-7).

0.25 Septynios Kauno dienos.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 LRT radijo žinios.

6.25 Dienos programa.

6.30 "Smalsutė Dora".

6.55 "Madagaskaro pingvinai".

7.25 "Rožinė pantera".

7.50 "Volkeris, Teksaso reindžeris". (N-7).

9.45 24 valandos. (N-7).

10.30 Žvaigždžių duetai.

13.35 "Svajonių princas".

14.35 "Juodieji meilės deimantai". (N-7).

16.30 Labas vakaras, Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra. (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.

19.30 KK2. (N-7).

20.25 Pagalbos skambutis. (N-7).

21.30 Žinios. Sportas. Orai.

22.15 / JAV kriminalinis trileris "Paslaptingas langas". 2004 m. (N-7).

0.05 "Judantis objektas". (N-7).

0.55 "Vampyro dienoraščiai". (N-14).

1.40 "Strėlė". (N-7).

   

 
   

6.40 Teleparduotuvė.

6.55 "Simpsonai". (N-7).

7.55 "Kempiniukas Plačiakelnis".

8.25 "Rezidentai". (N-7).

8.55 "Meilės sūkuryje". (N-7).

10.00 "Paskutinis iš Magikianų". (N-7).

11.00 "Nevykėlių dalinys". (N-7).

11.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. (N-7).

12.00 "Apie mus ir Kazlauskus". (N-7).

12.55 "Kempiniukas Plačiakelnis".

13.25 "Simpsonai". (N-7).

14.20 "Mažoji nuotaka". (N-7).

15.30 "Aistra ir valdžia". (N-7).

16.30 TV pagalba. (N-7).

18.30 TV3 žinios.

19.20 TV3 sportas.

19.25 TV3 orai.

19.30 "Rezidentai". (N-7).

20.00 Prieš srovę. (N-7).

21.00 "Nuovada". (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios.

22.20 TV3 sportas.

22.25 TV3 orai.

22.30 "Šerlokas Holmsas". (N-14).

0.30 "Gražuolė ir pabaisa". (N-7).

1.25 "Agentūra S.K.Y.D.A.S.". (N-7).

2.15 "Skandalas". (N-14).

3.05 "Nevykėlių dalinys". (N-7).

6.15 "Policija ir Ko". (N-7).

7.15 "Muchtaro sugrįžimas". (N-7).

9.15, 3.05 "Mistinės istorijos". (N-7).

10.20, 5.05 Kalbame ir rodome. (N-7).

11.20 "Prokurorų patikrinimas". (N-7).

12.30 "Muchtaro sugrįžimas". (N-7).

14.35 Amerikos talentai.

15.35 "Prokurorų patikrinimas". (N-7).

16.55 "Muchtaro sugrįžimas". (N-7).

18.00 Info diena.

18.30, 5.50 Pričiupom! (N-7).

19.00 "Ekspertė Džordan". (N-7).

20.00, 3.55 Ant liežuvio galo.

21.00, 4.40 "Juodos katės". (N-7).

21.30 / JAV romantinė komedija "Mano geriausio draugo mergina". 2008 m. (N-14).

23.25 / JAV trileris "Sveiki atvykę į praeitį!". 2015 m. (N-7).

1.25 "Ekspertė Džordan". (N-7).

2.10 "Policija ir Ko". (N-7).

6.35 Programa.

6.39 TV parduotuvė.

6.55, 18.00, 22.30, 1.25 Reporteris.

7.35 Rio 2016.

7.45, 17.30 Lietuva tiesiogiai.

8.15, 13.30, 2.05, 4.00, 5.50 "Neprilygstamieji gyvūnai". (N-7).

9.20, 14.55, 3.20, 5.10 "Pėdsakas". (N-7).

10.20 "Kulinaras". (N-7).

11.25, 18.55, 0.25 "Miškinis". (N-7).

12.30 "Specialioji gelbėjimo tarnyba". (N-7).

14.40 TV parduotuvė.

16.00, 20.00 Žinios.

16.22, 18.47, 20.22, 23.17 Orai.

16.25 Vaivos pranašystės. (N-7).

18.50, 23.20 Ar žinai, kad...?

20.25 "Paskutinis skambutis". (N-7).

21.30 Patriotai. (N-7).

23.25 Nuoga tiesa. (N-7).

2.50 "Genijai iš prigimties".

4.45 "Tigrų sala".

   

   

6.20 Teleparduotuvė.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. (N-7).

7.45 Keksiukų karai.

8.40 "Nenugalimieji".

9.05 "Monstrai prieš ateivius".

9.30 "Vedęs ir turi vaikų". (N-7).

10.30 "Detektyvė Rizoli". (N-7).

11.20 "Būrėja".

11.55 "Pavogtas gyvenimas". (N-7).

13.40 "Nikita". (N-7).

14.35 / Detektyvas "Džekas Teiloras. Pašautas". 2013 m. (N-7).

16.30, 4.05 "Mano gyvenimo šviesa".

18.00, 5.20 "Širdele mano". (N-7).

19.00, 3.20 "Senojo Tilto paslaptis".

20.05 "CSI. Niujorkas". (N-7).

21.00 "Midsomerio žmogžudystės X. Vidinis žvėris". (N-7).

22.55 "Bėgantis laikas". (N-7).

1.00 "Detektyvė Rizoli". (N-7).

1.45 "Karadajus". (N-7).

2.35 "CSI. Niujorkas". (N-7).

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.

6.05 Atspindžiai.

6.35 "Nuodėminga meilė". (N-7).

7.20, 16.00 "Kaip atsiranda daiktai 9".

7.45 Auksinis protas.

9.00 "Šnibždė, žvėrelių draugė".

9.15 Labas rytas, Lietuva.

12.00, 21.50 DW naujienos rusų kalba.

12.15 IQ presingas.

12.45 Linija, spalva, forma.

13.30 Euromaxx.

14.00 ORA ET LABORA. Benediktinų kelias Lietuvoje.

14.30 "Ponas Selfridžas 4".

16.25 Banchetto musicale 2015. Senosios muzikos festivalis. Koncertas "Phoebi claro". Koncertuoja ansamblis "Magister Petrus".

17.20 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2016. Diskusija "Naujosios medijos ir vaizduotė".

18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas.

18.30 Septynios Kauno dienos.

19.00 Labanaktukas. "Šnibždė, žvėrelių draugė".

19.20 "Ten, kur namai 1". (N-7).

21.00 "Visata. Senovės mįslės įmintos".

22.00 LRT studija "Kino pavasaryje 2016".

22.30 / Kriminalinė komedija "Milijardierius ir blondinė". (N-7).

0.00 Mokslo sriuba.

0.15 Dabar pasaulyje.

6.45, 14.30 Teleparduotuvė.

7.00, 9.30, 17.00 "Kobra 11". (N-7).

8.00, 15.00 Iš peties. (N-7).

9.00 Tavo augintinis.

10.30, 19.00 "CSI Majamis". (N-7).

11.30, 18.00 "Kaulai". (N-7).

12.30 "Kaip aš susipažinau su jūsų mama". (N-7).

13.30, 20.00, 20.30 "Univeras". (N-7).

16.00 "Daktaras Hausas". (N-7).

21.00 "Naša Raša". (N-14).

21.35 UEFA Čempionų lygos rungtynės. "Real Madrid CF" - "VfL Wolfsburg". Tiesioginė transliacija.

23.40 / Veiksmo filmas "Paskutinis patrulis". 2000 m. (N-14).

1.25 UEFA Čempionų lygos apžvalga.

1.40 "Amerikiečiai". (N-14).

   

  
   

8.05, 12.00, 13.30, 18.30, 21.00 Infostudija.

8.25, 10.45, 13.20, 14.45, 15.50, 18.50, 21.20, 22.50 Kas? Kur? Kada?

8.35 Sveikinimų koncertas.

9.05 Kalba gimtoji lūposna įdėta. Aukštaitiška pakruojiečių tarmė.

9.35, 11.50, 17.40 Specialisto patarimai.

9.45 Po Zodiako ženklu.

10.15 Ženklai ant skydo. Himnai.

10.55 Kalnai mano gyvenimas. Lietuvos alpinistės.

11.25 Ekstremalus sportas.

12.20 "Namie vieni".

12.50 Jūros pavilioti. Nepriklausomoje Lietuvoje atsivėrė visas pasaulis.

13.50 Mokslo sriuba.

14.15 "Gandrai visada grįžta namo".

14.55 Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų požemiai.

15.25 Žmonės - miesto dvasia.

16.00 Big Band festivalis 2015. Šiaulių bigbendas.

16.40 Big Band festivalis 2015. Rytų aukštaitijos bigbendas.

17.10 Sėkmės istorijos.

17.50 Sinkopės.

19.00 Miesto savaitė.

19.15 Sodžius.

19.30 Žmogus ir gyvūnas.

20.00, 20.40 Reakcija.

20.10 Tarp mūzos ir cenzūros. Augustino Savicko pasakojimai.

20.50 Gamta gydo.

21.30 Merų klubas.

22.00 Miesto savaitė.

22.15 Nežinoma Čekijos Lietuva. Lietuvių kalba čekų lingvistų akimirkoje.

22.45 Specialusis reportažas.

23.15 Naktinės pramogos. (S).

9.00, 20.00, 22.10 Žinios.

9.30 Kas paleido šunis?

10.00 "Beorė erdvė". (N-7).

11.00 "Virtuvė". (N-7).

11.30 "Virtuvės karaliai".

12.00 "Tekėk už manęs!".

13.50 "Kai šaukia širdis".

14.50 "Didžiausi pasaulio uostamiesčiai".

15.50 / JAV muzikinė romantinė drama "Tapti žvaigžde". 2009 m.

18.00 Pamiršti vardai. Jonas Rudamina.

18.30 "Automobiliai - meno šedevrai".

19.00 "Aukščiausios klasės automobiliai".

20.30 Reidas.

21.00 "Tikroji padėtis". (N-7).

22.40 "Beorė erdvė". (N-7).

23.40 "Kai šaukia širdis".

6.30 Info diena.

10.30 A. Ramanauskas Plius.

11.00 Dviračio šou.

11.30 KK2. (N-7).

12.15 Diagnozė Valdžia.

13.15 Yra, kaip yra. (N-7).

15.25 KK2. (N-7).

16.10 24 valandos. (N-7).

17.00, 22.30, 2.30 Info diena.

21.00 A. Užkalnis Plius.

21.30 Dviračio šou.

22.00 Dabar pasaulyje.

   
 

   

6.45 TV pagalba. (N-7).

8.30 Džeimis gamina namuose.

9.35 "Mano mažasis ponis".

10.05 Senoji animacija.

11.05 / Vokietijos romantinė drama "Svajonių kruizas. Dubajus". 2014 m. (N-7).

13.00 "Laukinukė". (N-7).

14.00 "Pasmerkti 3". (N-7).

15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.

16.00 Džeimis gamina namuose.

17.00 "Laukinukė". (N-7).

18.00 "Tai - mano gyvenimas". (N-7).

20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.

21.00 / Vokietijos drama "Miegantis tigras". 1995 m. (N-7).

22.50 "Tai - mano gyvenimas". (N-7).

0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.00, 0.40 Euronews.

6.30, 9.00, 12.00, 14.00, 17.05 Naujienos.

6.35 Vaikų klubas. Animacija.

7.00, 9.35 Labas rytas.

10.00 Gyvenk sveikai!

11.10, 12.15 "Laiptai į dangų".

13.35 Tabletė.

14.20 Kartu su visais.

15.10 Vyriška/Moteriška.

16.10, 4.00 Mados nuosprendis.

17.55 Susituokime.

19.00 Tegul kalba.

20.00 Laikas.

20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė.

21.00 "Laiptai į dangų".

23.10 Vakaras su Urgantu.

23.40 "Germanas Titovas. Pirmas po Gagarino".

1.10 Nakties naujienos.

1.25 / Vaidybinis filmas "Ugnies sutramdymas".

6.00 Šiandien.

6.10 Naujas rytas.

9.00 "Muchtaro sugrįžimas 2".

10.00 Šiandien.

10.20 "Maskva. Trys stotys 3".

12.00 Prisiekusiųjų teismas.

13.00 Šiandien.

13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis.

13.50 Veidrodis herojui.

14.55 "Susitikimo vieta".

16.00 Šiandien.

16.20 "Sudaužytų žibintų gatvės 13".

18.00 Kalbame ir rodome.

19.00 Šiandien.

19.45 "Jūrų velniai. Viesulas 3".

21.35 "Žmogus be praeities".

23.30 Dienos apžvalga.

23.55 "Kurtinys. Sugrįžimas".

0.55 "Susitikimo vieta".

2.00 Veidrodis herojui.

3.05 "Medžiotojas".

5.00 Viskas bus gerai!

   

   

7.00 Vaikų klubas. "Fiksikai".

7.15, 20.25 Kviestinė vakarienė.

8.10, 15.30 Tinkama priemonė.

9.05, 16.30 Šeimos dramos.

10.55, 18.25 Didžiosios paslaptys.

11.50, 19.25 Pasaulio paslaptys su A. Čapman.

12.45 A. Čapman paslaptys.

13.40 Kokie žmonės.

14.35 Kova be taisyklių.

21.25 Baisiausios epidemijos.

23.20 Rusiškas vairavimas.

0.05 "KGB su smokingu".

5.00 Rusijos rytas.

9.55 Apie tai, kas svarbiausia.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva.

11.55 "Privati detektyvė Tatjana Ivanova".

15.00 "Jūs užsakėte žmogžudystę".

18.15 Tiesioginis eteris.

21.00 "Tyrėjas Tichonovas".

23.50 Naujienos.

0.50 Ypatingasis skyrius. Kontržvalgyba.

2.10 "Skubiai į numerį".

3.00 Pugačiova, Rasputina...

3.50 Tiesioginis eteris.

6.10 / JAV drama "Bebras". 2011 m.

8.10 / Didžiosios Britanijos, Italijos romantinė drama "Romeo ir Džiuljeta". 2013 m. (N-7).

10.15 / JAV fanstastinis filmas "Siuntėjas". 2014 m.

12.10 / JAV biografinė drama "Socialinis tinklapis". 2010 m.

14.20 / JAV drama "Džeris Magvairas". 1996 m. (N-7).

16.45 / JAV drama "Džesmina". 2013 m. (N-7).

18.30 / JAV drama "Bebras". 2011 m.

20.10 / JAV, Vokietijos, Kanados fantastinis nuotykių filmas "Mirties įrankiai. Kaulų miestas". 2013 m. (N-14).

22.25 / Australijos drama "Pėdsakai". 2013 m.

0.25 / JAV komedija "Įbroliai". 2008 m.

2.10 / Didžiosios Britanijos, Italijos drama "Hercogienė". 2008 m.

4.10 / Didžiosios Britanijos, Italijos romantinė drama "Romeo ir Džiuljeta". 2013 m. (N-7).

   

   

6.10 Kaip tai veikia?

6.35 Kaip tai pagaminta?

7.00 Greiti ir triukšmingi.

7.50 Kaip tai veikia?

8.15 Kaip tai pagaminta?

8.40 Sandėlių medžiotojai.

9.10 Sandėlių karai. Kanada.

9.35 Likvidatorius.

10.05 Sunkvežimių vairuotojai.

10.55 Traukiniu į Aliaską.

11.50 Greiti ir triukšmingi.

12.40 Automobilių perpardavinėtojai.

13.35 Nesėkmių garažas.

14.30 Automobilių kolekcininkai.

17.15 Kaip tai pagaminta?

17.40 Sandėlių medžiotojai.

18.10 Sandėlių karai. Kanada.

18.35 Likvidatorius.

19.05 Automobilių perpardavinėtojai.

20.00 Kaip tai veikia?

20.30 Kaip tai pagaminta?

21.00 Traukiniu į Aliaską.

22.00 Aukso karštinė.

23.00 Paskutiniai Aliaskoje.

0.00 Nemėginkite pakartoti.

1.00 Seklių pėdsakais.

1.55 Nepaaiškinami reiškiniai.

2.50 Traukiniu į Aliaską.

3.40 Aukso karštinė.

4.30 Paskutiniai Aliaskoje.

5.20 Nemėginkite pakartoti.

7.00 Kaip tai veikia.

7.50 Drožinėtojų karaliai.

8.15 Didieji pardavimai.

8.35 Namų pervežėjai.

9.00 Nefrito karštinė.

9.25 Drožinėtojų karaliai.

9.50 Didieji pardavimai.

10.15 Sunkvežimiai gigantai.

10.40 Pakeltas!

11.25 Kaip tai veikia.

12.15 Žvalgytojai.

13.00 Medienos karaliai.

13.45 Drožinėtojų karaliai.

14.10 Nefrito karštinė.

14.35 Linksmi išradimai.

15.25 NSO. Išslaptinta.

16.15 Išgelbėkite mūsų verslą.

17.00 Pakeltas!

17.45 Didieji pardavimai.

18.10 Medienos karaliai.

18.55 Kaip tai veikia.

19.45 Namų pervežėjai.

20.05 Nefrito karštinė.

20.30 Medienos karaliai.

21.15 Žvalgytojai.

22.00 Medienos karaliai.

22.45 Nefrito karštinė.

23.30 Drožinėtojų karaliai.

23.50 Drožinėtojų karaliai.

0.15 Linksmi išradimai.

1.10 Specialiosios pajėgos.

2.05 Medienos karaliai.

2.55 Pakeltas!

3.45 Novatoriška tauta.

4.05 Dekonstrukcija.

4.30 Užpildyk mano baką.

4.55 Aliaskos pakrančių apsauga.

5.40 Techninio aptarnavimo komandos.

6.30 Metaliniai milžinai.

7.00 Laiko komanda.

7.50 Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą.

8.50 Didieji žiaurūs mūšiai.

9.45 Senojo miesto statybos.

10.50 Muziejaus paslaptys.

11.35 Hanibalo pėdomis.

12.40 Laiko komanda.

14.35 Biblijos paslaptys.

15.30 Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės.

16.35 Mitų medžiotojai.

17.30 Muziejaus paslaptys.

18.20 Uždrausta istorija.

19.10 Biblijos paslaptys.

20.05 Istoriją nulėmusios moterys.

21.00 Krikščionybės istorija.

22.00 Prarastosios Egipto karalienės.

23.00 Sveiki valdyti. Kaip karališkosios ligos pakeitė istoriją.

0.00 Vikingai.

0.50 Ginklai, pakeitę pasaulį.

1.40 Mitų medžiotojai.

2.30 Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės.

3.30 Laiko komanda.

4.20 Muziejaus paslaptys.

6.05 Vikingai.

   

   

6.00 Proto žaidimai.

6.50 Gatvės genijus.

7.40 Proto žaidimai.

8.30 Žmogus prieš You Tube.

9.15 Lūžis.

10.00 Dievo istorija su M. Frymanu.

10.50 Tunų žvejyba.

11.40 Ledo kelias.

12.25 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.

13.10 Kvailių mokslas.

13.35 Proto žaidimai.

14.00 Lūžis.

14.45 Dievo istorija su M. Frymanu.

15.30 Išgyventi gentyje.

16.20 Laukinė Rusija.

17.10 Trečiojo reicho įranga.

17.55 Proto žaidimai.

18.40 Žmogus prieš You Tube.

19.30 Lūžis.

20.15 Dievo istorija su M. Frymanu.

21.00 Proto žaidimai.

21.45 Kvailių mokslas.

22.10 Kvailių mokslas.

22.30 Lėktuvų avarijų tyrimai.

23.20 Paranormalūs reiškiniai II.

0.10 Padaryk arba mirk.

0.30 Kvailių mokslas.

0.55 Proto žaidimai.

1.40 Kvailių mokslas.

2.30 Lėktuvų avarijų tyrimai.

3.15 Paranormalūs reiškiniai II.

4.00 Proto žaidimai.

4.50 Kvailių mokslas.

5.40 Proto žaidimai.

6.00 Muziejų paslaptys.

7.00 Naujo būsto paieška.

9.05 Turto gelbėtojai.

10.00 Statybos Aliaskoje.

11.00 Pilies paslaptys.

12.00 Muziejų paslaptys.

13.00 Naujo būsto paieška.

15.05 Turto gelbėtojai.

16.00 Statybos Aliaskoje.

17.00 Iškyla gamtoje.

18.00 Neįprastas maistas.

19.00 Naujo būsto paieška.

22.00 Iškyla gamtoje.

23.00 Neįprastas maistas.

0.00 Pilies paslaptys.

1.00 Muziejų paslaptys.

2.00 Neįprastas maistas.

3.00 Iškyla gamtoje.

4.00 Neįprastas maistas.

5.00 Pilies paslaptys.

6.00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga. "Laboral Kutxa" - Saragosos "CAI". 2016-06-10.

8.00 Žvaigždžių šou ant ledo. Dailusis čiuožimas.

9.00 Olandijos "Eredivisie" lygos 29 turo apžvalga.

10.00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga. Madrido "Real" - "Bilbao Basket". 2016-04-10.

12.00 Snieglentės. "Burton European Open". Akrobatinis nusileidimas. Finalas.

13.45 "NBA pasaulis".

14.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Didžioji Britanija.

16.00 ATP 250 Houston. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 2016-04-08.

18.00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga. "Laboral Kutxa" - Saragosos "CAI". 2016-06-10.

20.00 Žvaigždžių šou ant ledo. Dailusis čiuožimas.

21.00 Olandijos "Eredivisie" lygos 30 turo apžvalga.

22.00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga. Madrido "Real" - "Bilbao Basket". 2016-04-10.

0.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Didžioji Britanija.

2.00 "NBA pasaulis".

3.00 ATP 250 Houston. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 2016-04-08.

5.00 Čempionai LT. Grappling. Klaipėda 2016. 1 d.

5.30 Čempionai LT. Grappling. Klaipėda 2016. 2 d.

   

  
   

7.00 Boksas. Charlesas Martinas - Anthony Joshua.

10.00 Ledo ritulys. KHL. "Metallurg" - CSKA.

12.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. "West Ham" - "Arsenal".

14.15 Premier lygos apžvalga.

15.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. "Wolfsburg" - "Real".

17.05 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - "Manchester City".

18.55 Dviračiai. BMX pasaulio taurės etapas.

20.00 Dviračiai. BMX pasaulio taurės etapas.

21.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga.

21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. "Manchester City" - PSG. Tiesioginė transliacija.

23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. "Real" - "Wolfsburg".

1.35 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalis.

3.25 Boksas. Charlesas Martinas - Anthony Joshua.

5.10 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalis.

  

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti