(2016-04-29 Nr. 623) ŠIANDIEN 2018 Rugsėjo 20 D. Ketvirtadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

TV programa
Ketvirtadienis, balandžio 28 d.

 

   

8.55 Ryto programa.

9.00 Šiaulių diena plius.

9.20 Valanda plius "Iš arčiau".

9.30 Sveikatos kodas.

10.00 Profesionalas pataria.

10.15 Filmuoja Šiauliai.

10.40 Pernai Šiauliuose ir aplink.

10.45 Namų užrašai.

11.00 Valanda plius "Iš arčiau".

11.05 Susitikimai.

11.50 Kryžių kalnas.

12.10 Šiaulių gidas.

12.15 MTV.

18.00 Vakaro programa.

18.05 Baltų žygiai.

18.30 Šiaulių diena plius.

18.50 Valanda plius "Iš arčiau".

19.00 Mano augintinis.

19.20 "S plius" info.

19.30 Šiaulių diena plius.

19.50 Valanda plius "Iš arčiau".

20.00 Patinka vairuoti.

20.20 Pernai Šiauliuose ir aplink.

20.30 Šiaulių diena plius.

20.50 Valanda plius "Iš arčiau".

20.55 Apie žūklę.

21.20 Mano augintinis.

21.40 Profesionalas pataria.

21.50 Valanda plius "Iš arčiau".

21.55 Namų užrašai.

22.10 Patinka vairuoti.

22.30 Apie žūklę.

23.00 Šiaulių diena plius.

23.20 Šiaulių gidas.

23.25 MTV.

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.

6.05 Labas rytas, Lietuva.

9.20, 1.10 "Komisaras Reksas". (N-7).

10.10, 16.20 "Čikagos policija". (N-7).

11.00, 18.00 Kas ir kodėl?

11.30 Gyvenimas.

12.25, 5.10 Stilius.

13.10, 17.10, 2.10 Klauskite daktaro.

14.00, 16.00 Žinios. Sportas. Orai.

14.15, 15.05 Laba diena, Lietuva.

15.00 Žinios. Orai.

18.30 Šiandien. Sportas. Orai.

19.30, 3.05 Specialus tyrimas.

20.25 Loterija "Keno Loto".

20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai.

20.59 Loterija "Jėga".

21.00, 4.05 LRT forumas.

21.55, 0.20 Trumposios žinios.

22.00 / Veiksmo trileris "Bornas. Palikimas". 2012 m. (N-7).

0.25 Keliai. Mašinos. Žmonės.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 LRT radijo žinios.

6.25 Dienos programa.

6.30 "Dora ir draugai".

6.55 "Madagaskaro pingvinai".

7.25 "Rožinė pantera".

7.50 "Volkeris, Teksaso reindžeris". (N-7).

9.50 24 valandos. (N-7).

11.55 Yra, kaip yra. (N-7).

13.05 Pričiupom! (N-7).

13.35 "Svajonių princas".

14.35 "Juodieji meilės deimantai". (N-7).

16.30 Labas vakaras, Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra. (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.

19.30 Valanda su Rūta.

21.30 Žinios. Sportas. Orai.

22.15 / Veiksmo filmas "Pavojingas sandėris". 2003 m. (N-14).

0.15 "Judantis objektas". (N-7).

1.05 "Vampyro dienoraščiai". (N-14).

1.55 Sveikatos ABC televitrina.

   

 
   

6.40 Teleparduotuvė.

6.55 "Simpsonai". (N-7).

7.55 "Kempiniukas Plačiakelnis".

8.25 "Rezidentai". (N-7).

8.55 "Meilės sūkuryje". (N-7).

10.00 "Paskutinis iš Magikianų". (N-7).

11.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. (N-7).

11.30 Pakartok! (N-7).

13.00 "Kempiniukas Plačiakelnis".

13.30 "Simpsonai". (N-7).

14.30 "Mažoji nuotaka". (N-7).

15.30 "Aistra ir valdžia". (N-7).

16.30 TV pagalba. (N-7).

18.30 TV3 žinios. Sportas. Orai.

19.30 "Rezidentai". (N-7).

20.00 Farai. (N-7).

21.30 TV3 žinios. Sportas. Orai.

22.30 / Drama "Paranoja". 2013 m. (N-7).

0.40 "Specialioji jūrų policijos tarnyba". (N-14).

1.35 "Agentūra S.K.Y.D.A.S.". (N-7).

2.25 "Skandalas". (N-14).

3.15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. (N-7).

6.15, 2.30 "Policija ir Ko". (N-7).

7.15, 12.35, 13.35, 16.55 "Muchtaro sugrįžimas". (N-7).

8.15 "44-as skyrius". (N-7).

9.15 "Mistinės istorijos. (N-7).

10.20, 5.10 Kalbame ir rodome. (N-7).

11.20, 15.35 "Prokurorų patikrinimas". (N-7).

14.35, 3.20, 4.05 "Policijos akademija". (N-7).

18.00 Info diena.

18.30, 1.45 "Ekspertė Džordan". (N-7).

19.30, 5.55 Pričiupom! (N-7).

20.00 Išgyvenk, jei gali.

21.00 Savaitės kriminalai. (N-7).

21.30 / Veiksmo trileris "Ateinu su lietumi". 2008 m. (N-14).

23.40 / Nuotykių komedija "Kosmoso kaubojai". 2000 m. (N-7).

4.45 Savaitės kriminalai. (N-7).

6.30 Programa.

6.34, 14.40 TV parduotuvė.

6.50, 18.00, 22.30, 1.30 Reporteris.

7.35, 16.25, 18.50, 23.20 Siurprizas Mamai.

7.40, 23.25 Ar žinai, kad...?

7.45, 17.30 Lietuva tiesiogiai.

8.15, 13.30, 2.10, 4.05 "Neprilygstamieji gyvūnai". (N-7).

9.20, 14.55, 3.00, 4.55 "Pėdsakas". (N-7).

10.20 "Sukčius". (N-7).

11.25, 18.55, 0.30 "Miškinis". (N-7).

12.30 "Specialioji gelbėjimo tarnyba". (N-7).

16.00, 20.00 Žinios.

16.22, 18.47, 20.27, 23.17 Orai.

16.30 Patriotai. (N-7).

20.30 Sąmokslo teorija. (N-7).

21.30 Vaivos pranašystės. (N-7).

23.30 Ginčas. (N-7).

3.40, 5.35 "Tigrų sala".

6.00 "Jaunikliai". (N-7).

   

   

6.20 Teleparduotuvė.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. (N-7).

7.45 Keksiukų karai.

8.40 "Nenugalimieji II".

9.05 "Džonis Testas".

9.30, 5.00 "Vedęs ir turi vaikų". (N-7).

10.00 "Detektyvė Rizoli". (N-7).

10.55 "Būrėja".

11.30 "Didingasis amžius". (N-7).

13.35 "Nikita". (N-7).

14.30 "Midsomerio žmogžudystės X. Nekalta nuotrauka". (N-7).

16.30, 3.55, 4.15, 4.35 "Mano gyvenimo šviesa".

17.55, 5.25 "Širdele mano". (N-7).

19.00, 3.05 "Senojo Tilto paslaptis".

20.05, 2.20 "CSI. Niujorkas". (N-7).

21.00 / Detektyvas "Foilo karas. Puolimo planas". 2008 m. (N-7).

22.50 "Begėdis". (N-14).

23.50 "Ties riba". (N-14).

0.40 "Detektyvė Rizoli". (N-7).

1.30 "Karadajus". (N-7).

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.

6.05 Septynios Kauno dienos.

6.35 "Nuodėminga meilė". (N-7).

7.20, 16.05 "Kaip atsiranda daiktai 9".

7.45 Auksinis protas.

9.00 "Šnibždė, žvėrelių draugė".

9.15 Labas rytas, Lietuva.

12.00, 22.00 DW naujienos rusų kalba.

12.15 Mokslo sriuba.

12.40 Išgirskite klasiką. Trimito Paganinis. Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, solistas Sergej Nakariakov (trimitas).

14.30 "Lietaus lašai".

16.30, 21.00 PIN diena - Kultūros maratonas.

17.25 Teatras.

18.15 Kultūrų kryžkelė. Menora.

18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.

19.00 Labanaktukas. "Šnibždė, žvėrelių draugė".

19.20 "Kapitonas Alatristė". (N-7).

22.10 Naktinis ekspresas.

22.45 Anapus čia ir dabar.

23.40 IQ presingas.

0.10 / ttrumpametražis filmas "Mano tėvas". (N-7). 2007 m.

0.35 Dabar pasaulyje.

6.45 Teleparduotuvė.

7.00 "Jaunasis vilkolakis". 1 s. 2011 m. (N-7).

8.00 Iš peties. (N-7).

9.00 Vienam gale kablys.

9.30 "Kobra 11". (N-7).

10.30 "CSI Majamis". (N-7).

11.30 "Kaulai". (N-7).

12.30 "Kaip aš susipažinau su jūsų mama". (N-7).

13.30 "Univeras". (N-7).

14.30 Teleparduotuvė.

15.00 Iš peties. (N-7).

16.00 "Daktaras Hausas". (N-7).

17.00 "Kobra 11". (N-7).

18.00 "Kaulai". (N-7).

19.00 "CSI Majamis". (N-7).

20.00 "Univeras". (N-7).

21.00 "Naša Raša". (N-14).

22.00 / Fantastinis nuotykių filmas "Mirties įrankiai. Kaulų miestas". 2013 m. (N-14).

0.40 / Komedija "Brolių olimpiada". 2012 m. (N-14).

2.05 "Tironas". (N-14).

   

  
   

8.00 Programa.

8.05, 10.25, 14.00, 18.30, 21.00, 23.00 Infostudija.

8.25, 13.50, 14.20, 20.50, 22.50 Kas? Kur? Kada?

8.35 Ženklai ant skydo. Heraldikos ženklai.

9.05 Gamta gydo.

9.15 Nežinoma Čekijos Lietuva. Spaudos draudimas ir tautinis atgimimas.

9.45 / Filmas "Vėlka merga".

10.15, 21.20 Specialisto patarimai.

10.45 "Penklinei" - 10.

11.45 "Suknelės su taškeliais". Modernaus šokio spektaklis.

12.35 "Savaitė su Vydūnu".

14.30 Ant rubežiaus 2015.

16.55 Šeimos portretas. Tiškevičiai.

17.25 Mokslo sriuba.

17.50 Debesys.

18.20 Specialusis reportažas.

18.50 Merų klubas.

19.20 Po Zodiako ženklu.

19.50 Tarp mūzos ir cenzūros. Kazio Morkūno vitražų simfonija.

20.20 Sėkmės istorijos.

20.50 Kas? Kur? Kada?

21.30 Tauro ragas.

22.00 Tradicijų šaknys.

22.30 Kelmė ir indėnai.

23.20 Naktinės pramogos. (S).

9.00, 20.00, 22.00 Žinios.

9.30 "Virtuvės karaliai".

10.00 "Vienos šeimos istorija". (N-7).

11.00 Pamiršti vardai. Stanislovas Bonifacas Jundzilas.

11.30 "Šimtas pasaulio stebuklų".

12.30 "Sekundės iki katastrofos".

13.30 Reidas.

14.00 "Beorė erdvė". (N-7).

15.00 / Romantinė komedija "Meilei reikia dviejų". (N-7).

16.55 "Rosso San Valentino". (N-7).

18.50 "Tikroji padėtis". (N-7).

20.30 "Automobiliai - meno šedevrai".

21.00 "Kai šaukia širdis".

22.30 "Šimtas pasaulio stebuklų".

23.30 "Sekundės iki katastrofos".

0.30 "Vienos šeimos istorija". (N-7).

6.30 Info diena.

10.30 A. Ramanauskas Plius.

11.00 Dviračio šou.

11.30 KK2. (N-7).

12.15 Ne vienas kelyje.

12.45 Valanda su Rūta.

14.30 24 valandos. (N-7).

15.25 Bus visko.

16.10 24 valandos. (N-7).

17.00, 22.30, 2.30 Info diena.

21.00 A. Užkalnis Plius.

21.30 Dviračio šou.

22.00 Dabar pasaulyje.

   
 

   

6.45 TV pagalba. (N-7).

8.35 Džeimio Oliverio kulinarinės kelionės.

9.40 "Teletabiai".

10.10 Senoji animacija.

11.10 / Komedija "Išgelbėti Medison". 2014 m. (N-7).

13.00 "Laukinukė". (N-7).

14.00 "Tobula kopija". (N-7).

15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.

16.00 Itališki Džeimio Oliverio atradimai.

17.00 "Laukinukė". (N-7).

18.00 "Tai - mano gyvenimas". (N-7).

20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.

21.00 / Komedija "Padėkos diena su artimaisiais". 2010 m. (N-7).

22.50 "Tai - mano gyvenimas". (N-7).

0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai.

6.00, 0.230 Euronews.

6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 17.00 Naujienos.

6.35 Vaikų klubas. Animacija.

7.00, 9.35 Labas rytas.

11.00 Gyvenk sveikai!

12.20, 18.55 Tegul kalba.

13.20 Tabletė.

14.05 Kartu su visais.

15.05 Vyriška/Moteriška.

16.00, 3.50 Mados nuosprendis.

17.50 Susituokime.

20.00 Laikas.

20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė.

20.55 "Margarita Nazarova".

23.05 Vakaras su Urgantu.

23.40 "Žvelgiant į naktį".

1.00 Nakties naujienos.

1.15 / Filmas "Jevgenija Grande".

2.50 "Humorina".

5.30 Juokingi vaizdeliai.

6.00 Šiandien.

6.10 Naujas rytas.

9.00 "Muchtaro sugrįžimas 2".

10.00 Šiandien.

10.20 "Maskva. Trys stotys 4".

12.00 Prisiekusiųjų teismas.

13.00 Šiandien.

13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis.

13.50 "44 skyrius".

14.50 "Susitikimo vieta".

16.00 Šiandien.

16.20 "Sudaužytų žibintų gatvės-15".

18.00 "Kalbame ir rodome".

19.00 Šiandien.

19.45 "Jūrų velniai. Viesulas 3".

21.35 "Gilumoje".

23.30 Dienos apžvalga.

23.55 "Kurtinys. Sugrįžimas".

1.55 "Susitikimo vieta".

3.05 "Medžiotojas 2".

5.00 Sodininkų atsakas.

   

   

7.00 Vaikų klubas. "Fiksikai".

7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė.

8.05, 15.35 Tinkama priemonė.

9.00, 16.30 Šeimos dramos.

10.50 "Maistas. Išslaptinti duomenys".

11.40 Pati naudingiausia programa.

12.35, 23.15 V ir M.

3.50, 21.20 Čapman paslaptys.

14.40 Fantastika su grifu "Slaptai".

18.25 Skraidančių lėkščių mįslės.

19.25 Pasaulio paslaptys su A. Čapman.

23.55 "Juodasis kambarys".

5.00 Rusijos rytas.

9.55 Apie tai, kas svarbiausia.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva.

11.55, 15.00 Serialas "Tyrėjo Nikitino byla".

18.15 Tiesioginis eteris.

21.00 "Pinigai".

23.00 Dvikova.

0.45 Antrasis pasaulis.

2.30 "Skubiai į numerį".

6.10 / Komedija "Mirtis per laidotuves". 2010 m.

8.10 / Fantastinė romantinė komedija "Mano žmona – ragana". 2005 m.

10.10 / Fantastinė drama "Drugio efektas". 2004 m.

12.10 / Drama "Šeimos albumas. Rugpjūtis". 2013 m.

14.20 / Fantastinis nuotykių filmas "Divergentė". 2014 m. (N-14).

16.45 / Komedija "Meilės punšas". 2013 m.

18.30 / Komedija "Mirtis per laidotuves". 2010 m.

20.10 / Filmas "Planketas ir Makleinas". 1999 m. (N-14).

22.10 / Veiksmo drama "V – tai Vendeta". 2005 m.

0.30 / Romantinė komedija "Selestė ir Džesis amžinai". 2012 m.

2.10 / Fantastinė drama "Drugio efektas". 2004 m.

4.10 / Fantastinė romantinė komedija "Mano žmona – ragana". 2005 m.

   

   

6.10 Kaip tai veikia?

6.35 Kaip tai pagaminta?

7.00 Greiti ir triukšmingi.

7.50 Kaip tai veikia?

8.15 Kaip tai pagaminta?

8.40 Sandėlių medžiotojai.

9.10 Sandėlių karai. Kanada.

9.35 Likvidatorius.

10.05 Sunkvežimių vairuotojai.

10.55 Traukiniu į Aliaską.

11.50 Greiti ir triukšmingi.

12.40 Automobilių perpardavinėtojai.

13.35 Laukinių kalnų karaliai.

14.30 B. Grilsas. Sala.

17.15 Kaip tai pagaminta?

17.40 Sandėlių medžiotojai.

18.10 Sandėlių karai. Kanada.

18.35 Likvidatorius.

19.05 Automobilių perpardavinėtojai.

20.00 Kaip tai veikia?

20.30 Kaip tai pagaminta?

21.00 Turto gelbėtojai.

22.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.

23.00 Nekilnojamojo turto karai.

0.00 Manai, kad išgyventum?

1.00 Gatvių lenktynės.

1.55 Stori ir įsiutę. Griausmas.

2.50 Turto gelbėtojai.

3.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.

4.30 Nekilnojamojo turto karai.

5.20 Manai, kad išgyventum?

7.00 Kaip tai veikia.

7.50 Drožinėtojų karaliai.

8.15 Didieji pardavimai.

8.35 Namų pervežėjai.

9.00 Nefrito karštinė.

9.25 Drožinėtojų karaliai.

9.50 Didieji pardavimai.

10.15 Sunkvežimiai gigantai.

10.40 Pakeltas!

11.25 Kaip tai veikia.

12.15 Žvalgytojai.

13.00 Medienos karaliai.

13.45 Drožinėtojų karaliai.

14.10 Nefrito karštinė.

14.35 Linksmi išradimai.

15.25 NSO. Išslaptinta.

16.15 Išgelbėkite mūsų verslą.

17.00 Pakeltas!

17.45 Didieji pardavimai.

18.10 Medienos karaliai.

18.55 Kaip tai veikia.

19.45 Namų pervežėjai.

20.05 Drožinėtojų karaliai.

20.30 Medienos karaliai.

21.15 Žvalgytojai.

22.00 Ratai iš ano pasaulio.

22.45 Šaltųjų vandenų kaubojai.

23.35 Pavojingiausios vietos gyventi.

0.20 Linksmi išradimai.

1.10 B-2. Slapta į karą.

2.05 Medienos karaliai.

2.55 Pakeltas!

3.45 Novatoriška tauta.

4.05 Dekonstrukcija.

4.30 Metaliniai milžinai.

4.55 Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų pakrantės apsauga.

5.45 Ratai iš ano pasaulio.

6.30 Metaliniai milžinai.

7.00 Laiko komanda.

7.50 Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą.

8.50 Nežinomi herojai.

10.00 Viduramžių žmogžudysčių paslaptys.

10.50 Muziejaus paslaptys.

11.40 Kinijos kilmė.

12.40 Laiko komanda.

13.30 Gimimas, vedybos ir mirtis viduramžiais.

14.30 Biblijos paslaptys.

15.25 Krikščionybės istorija.

16.25 Paslaptingieji medžiotojai.

17.20 Muziejaus paslaptys.

18.05 Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės.

19.05 Biblijos paslaptys.

20.00 Hanibalo pėdomis.

22.00 Šokis suglaudus skruostus. Intymi šokio istorija.

23.00 Karalių Jurgių epochos namai.

0.00 Paslaptinga istorija. Didžiosios Kinų sienos paslaptys.

0.50 Nežinomi herojai.

1.55 Paslaptingieji medžiotojai.

2.45 Krikščionybės istorija.

3.45 Laiko komanda.

4.35 Orai, kurie pakeitė pasaulį.

5.00 Gimimas, vedybos ir mirtis viduramžiais.

6.00 Karalių Jurgių epochos namai.

   

   

6.00 Proto žaidimai.

6.50 Gatvės genijus.

7.40 Kasyklų karaliai.

8.30 Tunų žvejyba.

9.20 Statybos Aliaskoje.

10.10 Išgelbėti automobilį.

10.55 Kasyklų karaliai.

11.40 Ledo kelias.

12.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.

13.20 Kvailių mokslas.

13.40 Proto žaidimai.

14.05 Statybos Aliaskoje.

14.50 Išgelbėti automobilį.

15.35 Išgyventi gentyje.

17.10 Trečiojo reicho įranga.

18.00 Kasyklų karaliai.

18.40 Tunų žvejyba.

19.30 Statybos Aliaskoje.

20.15 Išgelbėti automobilį.

21.00 Kasyklų karaliai.

21.45 Tunų žvejyba.

22.30 Lėktuvų avarijų tyrimai.

23.20 Žemės evakuacija.

0.05 Pavojus iššifruotas.

0.30 Kvailių mokslas.

1.40 Tunų žvejyba.

2.20 Lėktuvų avarijų tyrimai.

3.10 Žemės evakuacija.

4.00 Kasyklų karaliai.

4.45 Tunų žvejyba.

5.30 Proto žaidimai.

6.00 Muziejų paslaptys.

7.00 Naujo būsto paieška.

9.05 Turto gelbėtojai.

10.00 Statybos Aliaskoje.

11.00 Pilies paslaptys.

12.00 Muziejų paslaptys.

13.00 Naujo būsto paieška.

15.05 Turto gelbėtojai.

16.00 Statybos Aliaskoje.

17.00 Iškyla gamtoje.

18.00 Neįprastas Amerikos maistas.

19.00 Naujo būsto paieška.

22.00 Įkaušęs keliautojas.

0.00 Pilies paslaptys.

1.00 Muziejų paslaptys.

2.00 Neįprastas Amerikos maistas.

3.00 Įkaušęs keliautojas.

5.00 Pilies paslaptys.

6.00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga. "FC Barcelona" - Madrido "Real". 2016-04-24.

8.00 Čempionai LT. Mustangs Fight 4. Muay-Thai kovos.

9.00 Rusijos "Premier league" 24 turo apžvalga.

9.30 KOK World series. Bušido kovos. Moldova.

12.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Klyvlendo "Cavaliers" - Detroito "Pistons". 2016-04-17.

14.00 Rusijos "Premier league". "Rostov" - "Zenit". 2016-04-23.

16.00 ATP 250 Bucharest. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2016-04-23.

18.00 Ispanijos "Endesa" krepšinio lyga. "FC Barcelona" - Madrido "Real". 2016-04-24.

20.00 Čempionai LT. Mustangs Fight 4. Muay-Thai kovos.

21.00 Rusijos "Premier league" 25 turo apžvalga. Premjera.

21.30 KOK World series. Bušido kovos. Moldova.

0.00 "M1 Iššūkis". Suomija - JAV rytai.

1.00 "M1 Iššūkis". Turkija - Pasaulio komanda. Kovinis sportas.

2.00 NBA krepšinio lyga. Atkrintamosios. Klyvlendo "Cavaliers" - Detroito "Pistons". 2016-04-17.

4.00 ATP 250 Bucharest. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 2016-04-23.

   

  
   

7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos pusfinalis.

8.50 "Trans World Sport" žurnalas.

9.50 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas.

10.20 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.

10.50 Motosportas. Ispanijos MotoGP Moto3 lenktynės.

12.10 Motosportas. Ispanijos MotoGP Moto2 lenktynės.

13.30 Motosportas. Ispanijos MotoGP lenktynės.

14.50 Futbolas. UEFA Čempionų lygos pusfinalis.

16.40 Futbolas. UEFA Čempionų lygos pusfinalis.

18.30 Boksas.

20.10 Futbolas. UEFA Europos lyga. "Liverpool" - "Borussia".

22.00 Futbolas. UEFA Europos lygos pusfinalis. Tiesioginė transliacija.

0.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos pusfinalis.

1.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos pusfinalis.

3.45 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas.

5.15 Futbolas. UEFA Europos lygos pusfinalis.

  

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti