(2014-04-11 Nr. 516) ŠIANDIEN 2014 Balandžio 17 D. Ketvirtadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Blogos Šiaulių naujienos
2014 04 04 – 10

Įk­liu­vo gink­luo­tas lat­vis

Nak­tį į ket­vir­ta­die­nį, apie ant­rą va­lan­dą, Šiau­lių ra­jo­ne, Sut­kū­nų kai­me, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams įkliu­vo Lat­vi­jos pi­lie­tis, su sa­vi­mi tu­rė­jęs Lat­vi­jo­je sa­vi­gy­nai iš­duo­tą, ta­čiau į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ne­tei­sė­tai įvež­tą pis­to­le­tą ir dvi dė­tu­ves su 23 šo­vi­niais. Po­li­ci­ja neatsk­lei­džia, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis bu­vo su­lai­ky­tas 40-me­tis kai­my­ni­nės ša­lies pi­lie­tis. Nu­ro­do­ma, kad po­li­ci­ja lat­vį areš­ta­vo ga­vu­si gy­ven­to­jo skam­bu­tį. Su­lai­ky­mo me­tu vy­rui nu­sta­ty­tas leng­vas 0,57 pro­mi­lės gir­tu­mas. Jis už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Už ne­tei­sė­tą šau­na­mo­jo gink­lo ir šaud­me­nų ga­be­ni­mą per Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sie­ną vy­rui gre­sia lais­vės atė­mi­mo baus­mė nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų.

Grei­čio vir­šy­to­jai

Per še­šias pir­mą­sias ba­lan­džio mė­ne­sio die­nas Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė dau­giau nei tris su pu­se šim­to leis­ti­ną va­žia­vi­mo grei­tį vir­ši­ju­sių vai­ruo­to­jus. Dau­giau­sia – be­veik 170 – grei­čio mė­gė­jų nu­sta­ty­ta ap­skri­ties ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se, Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne – per 80 . Dau­giau­sia vai­ruo­to­jų – 185 – grei­tį vir­ši­jo nuo 10 iki 20 km/val. Net sep­ty­ni vai­ruo­to­jai grei­tį vir­ši­jo dau­giau nei 50 km/h. Pas­ta­rų­jų lau­kia  griež­čiau­sios san­kci­jos – bau­da nuo tūks­tan­čio iki pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes atė­mi­mu nuo vie­no iki tri­jų mė­ne­sių ar­ba sep­ty­nių pa­rų ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes atė­mi­mu še­šiems mė­ne­siams. Vai­ruo­to­jų, ne­tu­rin­čių dve­jų me­tų vai­ra­vi­mo sta­žo, lau­kia dar griež­tes­nė at­sa­ko­my­bė – pi­ni­gi­nė bau­da su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes atė­mi­mu nuo vie­ne­rių iki pu­sant­rų me­tų.

Iš nau­jo nag­ri­nė­ja gim­na­zis­tės nu­žu­dy­mo by­la

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas iš nau­jo ėmė­si nag­ri­nė­ti bend­ra­moks­lę nu­žu­džiu­sių šiau­lie­čių Vik­to­ri­jos Vai­tie­kai­ty­tės ir Vik­to­ri­jos Lie­tu­vi­nin­kai­tės ape­lia­ci­nę by­lą. Tiek žu­di­kių, tiek nu­žu­dy­to­sios tė­vų pa­reikš­ti skun­dai jau bu­vo pra­dė­ti nag­ri­nė­ti, ta­čiau su­si­rgus vie­nai tei­sė­jai bu­vo priim­tas spren­di­mas by­lą nag­ri­nė­ti iš nau­jo. Tei­sė­jai at­me­tė pra­šy­mus ir iš­klau­sė vi­sas pu­ses. V. Vai­tie­kai­ty­tė ir V. Lie­tu­vi­nin­kai­tė teis­mo pra­šo skir­ti joms švel­nes­nes baus­mes nei sky­rė Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas ir su­ma­žin­ti ci­vi­li­nius ieš­ki­nius. Vis dar neaiš­kus, ar­ba la­bai ne­reikš­min­gas krau­paus nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vas. Ne­ras­tos vi­sos nu­žu­dy­tos mer­gi­nos kū­no da­lys, o da­lis kū­no ras­ta žu­di­kės šal­dy­tu­ve. Kaip pri­si­pa­ži­no pa­čios žu­di­kės, jos ren­gė­si puo­tau­ti. Pro­ku­ra­tū­ra šio­je by­lo­je skun­do ne­pa­reiš­kė. Anot kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­čio pro­ku­ro­ro pa­skir­ta 20 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė už ši nu­si­kal­ti­mą nė­ra nei per griež­ta, nei per švel­ni.

By­la pa­sie­kė teis­mą

Teis­mą pa­sie­kė Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų by­la. Į tei­sia­mų­jų suo­lą sės bu­vęs Rad­vi­liš­kio me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis, ta­ry­bos na­riai Gin­ta­ras Ži­lė­nas, Aloy­zas Juo­dis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Pra­ne­vi­čius, nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mual­das Ju­zu­ko­nis bei sa­vi­val­dy­bės sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tai bei už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių dar­buo­to­jai. Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė gre­sia ir ju­ri­di­niam as­me­niui „Leo sta­ty­ba“. Ma­no­ma, kad val­di­nin­kai pa­rei­go­mis ga­lė­jo pikt­nau­džiau­ti įgy­ven­di­nant re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tus, ku­rių bend­ra ver­tė dau­giau kaip mi­li­jo­nas li­tų. Ne­se­niai Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas Eu­ge­ni­jų Pra­ne­vi­čių ir Aloy­zą Juo­dį pri­pa­ži­no kal­tais ki­to­je by­lo­je. Jie­du ir An­ta­nas Če­po­no­nis, Gin­ta­ras Ži­lė­nas, Ro­mual­das Ju­zu­ko­nis, Kęs­tu­tis Čiud­ras kol kas yra nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų.

Nak­tį už­si­de­gė mik­roau­to­bu­sas

Grį­žę į na­mus ir ša­lia mik­roau­to­bu­so „Re­nault Mas­ter“ sa­vo au­to­mo­bi­lius pa­sta­tę vai­ruo­to­jai nė ne­nu­ma­nė, kad ry­te juos ras ap­ga­din­tus nuo ša­lia įsi­plies­ku­sio gais­ro. Bū­tent taip nu­ti­ko dvie­jų „Cit­roen“ mar­kės ma­ši­nų sa­vi­nin­kams. Jų trans­por­to prie­mo­nės ap­de­gė ant­ra­die­nio nak­tį apie ant­rą va­lan­dą už­si­lieps­no­jus tarp ma­ši­nų sto­vė­ju­siam mik­roau­to­bu­sui. Anot ug­nia­ge­sių, gais­ro ži­di­nys bu­vo mik­roau­to­bu­so prie­ky­je, bet ar tai bu­vo elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mas va­rik­lio sky­riu­je, ar trans­por­to prie­mo­nė bu­vo pa­deg­ta ty­čia, dar ti­ria­ma. Pra­ne­ši­mą apie Šiau­liuo­se, Ar­chi­tek­tų gat­vė­je, at­vi­ra lieps­na de­gan­tį mik­roau­to­bu­są Bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras ga­vo apie ant­rą va­lan­dą nak­ties. At­vy­kus ug­nia­ge­siams mik­roau­to­bu­so iš­gel­bė­ti ne­be­pa­vy­ko. Su ug­ni­mi ko­vo­ta ko­ne va­lan­dą. Per gais­rą ap­de­gė du ša­lia sto­vin­tys au­to­mo­bi­liai: „Cit­roen C4“ ug­nis ap­ga­di­no prie­ki­nius ži­bin­tus ir bu­fe­rį, o „Cit­roen C5“ ap­de­gė ga­li­nis dang­tis ir ži­bin­tai.

Teis­mui per­duo­ta nu­žu­dy­mo by­la

Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je ne­pil­na­me­tis Kur­šė­nų gy­ven­to­jas kal­ti­na­mas per­nai rugp­jū­tį itin žiau­riai nu­žu­dęs du be­jė­giš­kos būk­lės žmo­nes. Įta­ria­ma­sis bu­vo nu­sta­ty­tas ir su­lai­ky­tas praė­jus vos pa­rai nuo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­džios. Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad įvy­kio me­tu bu­vo nu­žu­dy­tas 29 me­tų vy­ras ir li­go­ta 67 me­tų jo mo­ti­na. Eks­per­tai nu­žu­dy­tų­jų kū­nuo­se nu­sta­tė dau­gy­bi­nius su­ža­lo­ji­mus ir ke­lias de­šim­tis pei­lio dū­rių. Ty­ri­mo me­tu pa­rei­gū­nai kal­ti­na­mo­jo na­muo­se ra­do ka­na­pių, to­dėl jam pa­teik­ti kal­ti­ni­mai ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, ne­tu­rint tiks­lo jų pla­tin­ti. Kal­ti­na­ma­sis nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo me­tu bu­vo ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, to­dėl tai yra bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė. Jau­nuo­lis bu­vo ne­pil­na­me­tis, to­dėl jam gre­sia griež­čiau­sia de­šim­ties me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja


Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti