(2014-07-25 Nr. 531) ŠIANDIEN 2014 Liepos 29 D. Antradienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Blogos Šiaulių naujienos
2014 07 18 – 24

Gir­tas vai­ruo­to­jas ky­šiu neiš­si­su­ko

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ket­vir­ta­die­nio nak­tį Ry­gos-Že­mo­sios gat­vės san­kry­žo­je su­stab­dė au­to­mo­bi­lį. 26-erių vai­ruo­to­jui bu­vo pa­tik­rin­tas blai­vu­mas, nes vai­ruo­to­jas pa­rei­gū­nams su­kė­lė įta­ri­mų. Į al­ko­tes­te­rį jau­nas vy­ras įpū­tė 2,42 pro­m. al­ko­ho­lio. Bai­min­da­ma­sis, kad už šį KET pa­žei­di­mą bus nu­baus­tas, vy­ras Šiau­lių ap­skr. VPK Pat­ru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos 1-ojo bū­rio spe­cia­lis­tui ir dviem vy­res­nie­siems pa­tru­liams siū­lė 500 li­tų ky­šį. Pa­rei­gū­nai pa­pir­ki­nė­to­ją už­da­rė į areš­ti­nę. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­rei­gū­nų pa­pir­ki­mo.

Aiš­kė­ja nar­ko­ti­kais pre­kia­vu­sių pa­rei­gū­nų veik­los sche­ma

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je 18 as­me­nų kal­ti­na­mi pa­da­rę sun­kius ir la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus. Kal­ti­ni­mai pa­teik­ti bu­vu­siems ir esa­miems Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro (ONTB) pa­rei­gū­nams, šio ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams ir ki­tiems as­me­nims. Jie kal­ti­na­mi tuo, kad da­ly­vau­da­mi nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo veik­lo­je pa­gro­bė ir pa­si­sa­vi­no sve­ti­mą tur­tą, ky­ši­nin­ka­vo ir pa­pir­ki­nė­jo vals­ty­bės tar­nau­to­jus, pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir vir­ši­jo įga­lio­ji­mus, ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gink­lais, šaud­me­ni­mis. Taip pat tu­rė­da­mi tiks­lą pla­tin­ti, ne­tei­sė­tai pa­si­sa­vi­no įvai­rius nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kius ir jais dis­po­na­vo, su­klas­to­jo do­ku­men­tus, da­vė me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus, me­la­gin­gai pra­ne­šė apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą ir su­klas­to­jo įro­dy­mus as­mens bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui pra­dė­ti. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2012 me­tais ga­vus in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mai ne­tei­sė­tus Šiau­lių ap­skri­ties VPK ONTB pa­rei­gū­nų veiks­mus, su­si­ju­sius su nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mu. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­tais duo­me­ni­mis, 2011 me­tais pen­ki Šiau­lių ap­skri­ties VPK ONTB pa­rei­gū­nai dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų su­si­bū­rė į nu­si­kals­ta­mą su­si­vie­ni­ji­mą, vei­ku­sį iki 2013 me­tų va­sa­ros. Ge­rai iš­ma­ny­da­mi kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tak­ti­ką ir me­to­dus, jie pikt­nau­džiau­da­mi tar­ny­ba rin­ko in­for­ma­ci­ją, pa­si­sa­vi­no ne­tei­sė­tai lai­ko­mas ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mas pre­kes (ci­ga­re­tes) ir jas rea­li­za­vo. Rei­ka­la­vo ir priė­mė įvai­raus dy­džio ky­šius už tai, kad tei­sės pa­žei­di­mai bū­tų nu­slėp­ti. 2012 me­tų pa­va­sa­rį Šiau­lių ir Kau­no ap­skri­ties VPK pra­dė­tuo­se iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se dėl ko­kai­no, ras­to Kau­ne, Šiau­liuo­se ir ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se esan­čio­se par­duo­tu­vė­se, kal­ti­na­mie­ji pa­si­sa­vi­no 4 pa­ke­tus ko­kai­no, ku­riuo­se bu­vo ne ma­žiau kaip 2,4 ki­log­ra­mo nar­ko­ti­kų. Da­lį nar­ko­ti­kų rea­li­za­vo. Už šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas griež­čiau­sia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta baus­mė – lais­vės atė­mi­mas iki 15 me­tų.

De­vyn­me­tė iš­gal­vo­jo is­to­ri­ją apie par­ke per­šau­tą ko­ją

Pra­ne­ši­mas apie lie­pos 13-osios pa­va­ka­rę Jo­niš­kio ra­jo­ne, Skaist­gi­rio mies­te­lio par­ke su­ža­lo­tą mer­gai­tę nu­vil­ni­jo per Lie­tu­vą ir su­kė­lė vie­tos gy­ven­to­jų ne­ri­mą – vai­kams par­ke ne­sau­gu, ap­link ap­stu nu­si­kal­tė­lių. Su drau­gė­mis lai­ką par­ke lei­du­si de­vyn­me­tė S. A. par­bė­gu­si na­mo mo­ti­nai pa­si­skun­dė, kad jai skau­da ko­ją. Mer­gai­tė pa­pa­sa­ko­jo, jog iš pra­džių ji iš­gir­du­si šū­vio gar­są, o po to ko­jo­je pa­ju­tu­si skaus­mą. Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je iš su­ža­lo­to­sios ko­jos bu­vo išim­ta pneu­ma­ti­nio šau­tu­vo kul­ka. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Jo  me­tu paaiš­kė­jo, kad nie­kas į mer­gai­tę ne­šo­vė ir jo­kie pa­vo­jai Skaist­gi­rio mies­te­lio par­ko lan­ky­to­jų ne­ty­ko.  Pa­si­ro­do, die­ną de­vyn­me­tė su se­se­ri­mi lan­kė­si pas kai­my­nų vai­kus ir links­mai lei­do lai­ką šau­dy­da­mos pneu­ma­ti­niu šau­tu­vu į tai­ki­nį. At­rak­ci­ja vy­ko pri­žiū­rint suau­gu­sie­siems. Po to kai­my­nas šau­tu­vą nu­ne­šė į įpras­tą jo lai­ky­mo vie­tą – lau­ko vir­tu­vę – ir pa­dė­jo už du­rų. Vai­kai slap­ta­vie­tę įsi­mi­nė. Iš par­ko grį­žu­sios mer­gai­tės nu­ta­rė vėl pa­žais­ti su gink­lu. Įvy­kus ne­lai­mei, ma­tyt bi­jo­ta pri­si­pa­žin­ti, kad jos sa­va­va­liš­kai pa­siė­mė šau­tu­vą, to­dėl bu­vo su­gal­vo­ta is­to­ri­ja apie šū­vį par­ke. Bū­da­ma li­go­ni­nė­je, mer­gai­tė pri­si­pa­ži­no, kad ji su­si­ža­lo­jo pa­ti: iš kai­my­nų lau­ko vir­tu­vės sa­va­va­liš­kai pa­sė­mė gink­lą, už­tai­sė jį ir, ei­da­ma lauk, su­klu­po už po ko­jo­mis pa­si­mai­šiu­sio daik­to, o gink­las už kaž­ko už­kliu­vo ir iš­šo­vė. Gink­lų ir šaud­me­nų kont­ro­lės įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad lei­di­mas įsi­gy­ti pneu­ma­ti­nį gink­lą ne­rei­ka­lin­gas, šių gink­lų re­gist­ruo­ti po­li­ci­jo­je ne­rei­kia. Ta­čiau to pa­ties įsta­ty­mo 31 straips­nis įpa­rei­go­ja D ka­te­go­ri­jos (ku­riai pri­ski­ria­mi ir pneu­ma­ti­niai šau­tu­vai) gink­lo sa­vi­nin­kus už­tik­rin­ti sau­gų gink­lo ir šaud­me­nų lai­ky­mą, kad ki­ti as­me­nys juo ne­ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti. Tad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo bus nu­trauk­tas, o mer­gai­čių tė­vų lau­kia ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.

Per sa­vai­tę pa­rei­gū­nams įkliu­vo 317 grei­čio mė­gė­jų

Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ap­skri­ties pa­rei­gū­nai vyk­dė in­ten­sy­vius grei­tį mėgs­tan­čių vai­ruo­to­jų pa­tik­ri­ni­mus. Per sa­vai­tę ap­skri­ties ke­liuo­se nu­sta­ty­ta 317 leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų. Dau­giau­sia šių pa­žei­di­mų nu­sta­ty­ta ap­skri­ties ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se – 101, Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne – 85, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – 45. Leis­ti­ną va­žia­vi­mo grei­tį vai­ruo­to­jai dau­giau­sia vir­ši­jo nuo 10 iki 20 km/val. To­kių at­ve­jų už­fik­suo­ta 161. Nus­ta­ty­ti 99 at­ve­jai, kai grei­tis vir­šy­tas nuo 20 iki 30 km/val., 40 at­ve­jų – nuo 30 iki 40 km/val., 14 at­ve­jų – grei­tis vir­šy­tas nuo 40 km/val. iki 50 km/val. Dau­giau kaip 50 km/val. grei­tį vir­ši­jo 3 trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai. Rei­dų me­tu nu­sta­ty­ti ir 54 eis­mo da­ly­viai, ne­se­gė­ję sau­gos dir­žų, iš jų 49 vai­ruo­to­jai ir 5 ke­lei­viai. Vai­kų ve­ži­mo au­to­mo­bi­liuo­se tai­syk­lių pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta. Dau­giau­sia pa­žei­dė­jų ap­skri­ties ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se – 19. Nus­ta­ty­ti 4 pės­tie­ji ir 48 dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai, pa­žei­dę Ke­lių eis­mo tai­syk­les. Dau­giau­sia dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų, ne­si­lai­kiu­sių Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, nu­sta­ty­ta Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – 23, Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne – 8. Pa­tik­ri­ni­mų me­tu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė net 43 ne­blai­vius dvi­ra­čių vai­ruo­to­jus. Sa­vait­ga­lį Šiau­lių ap­skri­ties pa­tru­liai, pa­tik­ri­nę 566 trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jus, nu­sta­tė 11 ne­blai­vių: 6 nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis, 4 – vi­du­ti­nis, 1 – sun­kus gir­tu­mas. Dar 12 vai­ruo­to­jų bu­vo var­to­ję al­ko­ho­lio, bet tik­ri­ni­mo me­tu jo kon­cent­ra­ci­ja ne­vir­ši­jo leis­ti­nos nor­mos.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja


Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti