(2014-04-18 Nr. 517) ŠIANDIEN 2014 Balandžio 25 D. Penktadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Blogos Šiaulių naujienos
2014 04 11 – 17

Ava­ri­ja

Pra­mo­nės gat­vė­je, ava­ri­ją su­kė­lė ne­blai­vus 30-me­tis. Va­ka­ri­nio pi­ko me­tu, apie 18 val., jis, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį BMW 530, su­ma­nė nuo de­ši­nio kelk­raš­čio ap­si­suk­ti. At­lik­da­mas ma­nev­rą, vai­ruo­to­jas tei­gė ne­pas­te­bė­jęs at­va­žiuo­jan­čio „Opel Za­fi­ra“ mar­kės au­to­mo­bi­lio ir su juo su­si­dū­rė. Smū­gis bu­vo ne­stip­rus. Ap­ga­din­ti abu au­to­mo­bi­liai: BMW su­lam­dy­tos ga­li­nės de­ši­nės pu­sės du­re­lės, „Opel Za­fi­ra“ ap­ga­din­tas prie­kis. Į li­go­ni­nę bu­vo nu­vež­ta 37-erių „Opel Za­fi­ra“ vai­ruo­to­ja. Mo­te­riai rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų ne­nus­ta­ty­ta, ji tik pa­ty­rė šo­ką. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ava­ri­ją su­kė­lu­siam BMW vai­ruo­to­jui nu­sta­tė 2,52 pro­mi­lės gir­tu­mą. Jam gre­sia tūks­tan­ti­nės bau­dos ir tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę atė­mi­mas nuo dve­jų iki tre­jų me­tų.

Siau­tė­jo na­muo­se

Ma­žei­kių ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams te­ko tram­dy­ti įsi­siau­tė­ju­sį Nai­kių kai­mo 25-erių me­tų gy­ven­to­ją. Į jo na­mus pa­rei­gū­nai at­vy­ko po to, kai bu­vo pra­neš­ta, kad vy­ras el­gia­si ag­re­sy­viai – iš na­mo mė­to įvai­rius daik­tus. Smar­kuo­lis pa­rei­gū­nus pa­si­ti­ko gra­sin­da­mas kir­viu ir mė­ty­da­mas ak­me­nis. Su­ža­lo­ji­mų ne­pa­ty­rę pa­rei­gū­nai vy­rą su­lai­kė ir už­da­rė į areš­ti­nę. Ap­žiū­rint įvy­kio vie­tą, pa­ste­bė­ta ap­de­gu­si na­mo sie­na. Įta­ria­ma, kad ją pa­de­gė na­muo­se siau­tė­jęs jau­nuo­lis. Dėl pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ir tei­sė­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Mįs­lin­gas mi­ru­sy­sis

Šiau­lių ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ti­ria mįs­lin­gas 60-me­čio vy­ro mir­ties ap­lin­ky­bes. Ant­ra­die­nį, apie pu­sę sep­ty­nių ry­to, Šiau­lių ra­jo­ne, Tau­ti­nių kai­me, ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Ka­li­ning­ra­das kelk­raš­ty­je bu­vo ras­tas vy­ro la­vo­nas. Jo vei­das ir ran­kos bu­vo su­tep­tos krau­ju, kak­le – žaiz­da, de­ši­nio­ji blauz­da, kai­ry­sis ke­lis ir de­ši­ny­sis sėd­muo – nu­broz­din­ti. Šiau­lių ra­jo­no po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas sa­ko, kad dar nė­ra gau­tos eks­per­tų iš­va­dos, to­dėl kol kas at­sa­ky­ti į klau­si­mą, dėl ko vy­ras mi­rė – ne­ga­li­ma. Dėl aki­vaiz­džių kū­no su­ža­lo­ji­mų ke­lia­mos dvi ver­si­jos. Pir­mo­ji, kad vy­ras ga­lė­jo bū­ti par­trenk­tas pra­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio ir pa­lik­tas li­ki­mo va­liai. Ant­ra – kad vy­ras ga­lė­jo bū­ti nu­žu­dy­tas. Šią ver­si­ją la­biau su­stip­ri­na mįs­lin­ga žaiz­da kak­lo sri­ty­je. Ma­no­ma, kad vy­ras ga­lė­jo žū­ti nak­tį ar­ba pa­ry­čiais. Žu­vu­sio­jo kū­ną ti­rian­tys eks­per­tai tik­rą­ją mir­ties prie­žas­tį tu­rė­tų ne­tru­kus.

Ne­pa­si­se­kė su­kčiams

73-ejų me­tų šiau­lie­tė pa­dė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams su­lai­ky­ti te­le­fo­ni­nius su­kčius. Pa­va­ka­ry­je Ry­gos gat­vė­je gy­ve­nan­čiai se­no­lei lai­di­niu te­le­fo­nu pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras ir, pri­si­sta­tęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu, pa­pa­sa­ko­jo esą jos žen­tas ava­ri­jos me­tu su­ža­lo­jo mer­gai­tę. Tam, kad ne­bū­tų ke­lia­ma bau­džia­mo­ji by­la, mo­te­ris tu­ri su­mo­kė­ti 1100 li­tų. Ne­pa­žįs­ta­ma­sis nu­ro­dė, kad ne­va pa­siim­ti pi­ni­gų at­vyks nu­ken­tė­ju­sios mer­gai­tės te­ta. Sup­ra­tu­si, kad pa­skam­bi­no su­kčius, 73-ejų šiau­lie­tė su­ti­ko su rei­ka­la­vi­mais, ta­čiau iš­kart krei­pė­si į po­li­ci­ją. Maž­daug po pus­va­lan­džio pi­ni­gų at­va­žia­vu­si 37-erių me­tų mo­te­ris bu­vo su­lai­ky­ta.

Ras­ta nar­ko­ti­kai

Ma­žei­kių ra­jo­ne po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­vy­ko su­lai­ky­ti du šio ra­jo­no gy­ven­to­jus, pas ku­riuos bu­vo ras­tas la­bai di­de­lis kie­kis nar­ko­ti­nių me­džia­gų, įta­ria­ma – ka­na­pių ir jų da­lių. Koks tiks­lus su­lai­ky­tų nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kis, po­li­ci­ja ne­nu­ro­do. Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Dviem su­lai­ky­tiems vy­rams už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą la­bai di­de­liu nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kiu ir nar­ko­ti­kų kont­ra­ban­dą gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki pen­kio­li­kos me­tų. Vie­nam iš su­lai­ky­tų­jų pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – suė­mi­mas.

„Šiauliai plius“ informacija


Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti