(2014-07-18 Nr. 530) ŠIANDIEN 2014 Liepos 23 D. Trečiadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Blogos Šiaulių naujienos
2014 07 11 – 17

Iš ket­vir­to aukš­to bal­ko­no iš­kri­to dve­jų me­tu­kų ma­žy­lė

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Rea­ni­ma­ci­jos sky­rių mer­gai­tė pri­sta­ty­ta po to, kai neaiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis iš­kri­to iš bal­ko­no. Ne­lai­mė nu­ti­ko Rė­ky­vo­je, Ener­ge­ti­kų gat­vės dau­gia­bu­ty­je. Ma­žy­lė iš ket­vir­to aukš­to nu­kri­to į krū­mus, o po to - ant žo­ly­no. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mer­gai­tė pa­ty­rė gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mą, tarp­vie­tės su­ža­lo­ji­mus, ku­riuos teks gy­dy­ti chi­rur­gi­niu bū­du Kau­no vai­kų kli­ni­ko­se. Pa­vo­jus mer­gai­tės gy­vy­bei ne­gre­sia. Kai įvy­ko ne­lai­mė, na­muo­se bu­vo tik vai­ko tė­vas, vė­liau na­mo sku­biai grį­žo ma­ma. Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo du grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai, po­li­ci­jos eki­pa­žas. Pa­rei­gū­nai ti­ria įvy­kio ap­lin­ky­bes.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne au­to­mo­bi­lio at­lie­ko­mis už­ter­šė miš­ką

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Rad­vi­liš­kio ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai ir Šiau­lių ap­skri­ties VPK Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ieš­ko as­mens, au­to­mo­bi­lių ar­dy­mo at­lie­ko­mis ter­šian­čio Liut­kiš­kių miš­ką. Ne­nus­ta­ty­tas as­muo ar as­me­nys į miš­ką at­ve­žė ir iš­py­lė apie 4 kub. met­rus įvai­rių au­to­mo­bi­lių ar­dy­mo at­lie­kų. Dėl miš­ko ter­ši­mo at­lie­ko­mis pra­dė­tas ty­ri­mas. Kai ku­rios da­lys yra su li­ku­siais už­sie­nio ša­lių vals­ty­bi­niais au­to­mo­bi­lių nu­me­riais, tad ti­kė­ti­na, kad pa­vyks nu­sta­ty­ti šiukš­lin­to­ją. Gy­ven­to­jai tiek pa­vo­jin­gas, tiek ne­pa­vo­jin­gas at­lie­kas ga­li pri­sta­ty­ti į di­džia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les. Ne­pa­vo­jin­goms at­lie­koms su­rink­ti vi­so­se se­niū­ni­jo­se taip pat yra įreng­ti at­lie­kų priė­mi­mo punk­tai. Vei­kia ir ža­lių­jų at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lės

Nuosp­ren­dis eks­hi­bi­cio­nis­tui

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį ne­pa­do­riu el­ge­siu gar­sė­jan­čiam 59-erių me­tų Vac­lo­vui Kos­ciuš­kai. Už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą eks­hi­bi­cio­nis­tui skir­ta mak­si­ma­li baus­mė – 45 pa­ros areš­to. Nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tis vy­ras su­lai­ky­tas bu­vo jau aš­tuo­nis kar­tus, šie­met - tre­čią­jį. Pas­ku­ti­nį kar­tą apie be kel­nių sto­vin­tį ir vie­šai be­si­mas­tur­buo­jan­tį vy­rą Šiau­lių cent­re, ša­lia Šiau­lių dra­mos teat­ro, pa­rei­gū­nams žmo­nės pra­ne­šė bir­že­lio 17-ąją. Pro­ku­ra­tū­ra ir teis­mas ti­kė­jo­si, kad be­na­mis bus ei­li­nį kar­tą nu­teis­tas pa­grei­tin­ta pro­ce­so tvar­ka, ta­čiau eks­hi­bi­cio­nis­tui ėmus neig­ti kal­tę, į po­sė­džius atei­ti bu­vo pri­vers­tos liu­dy­to­jos. Teis­me pa­ro­dy­mus da­vė ne tik be­si­mas­tur­buo­jan­tį vy­rą ma­čiu­si praei­vė, bet ir jį su­lai­kiu­si pa­rei­gū­nė. Pats kal­ti­na­ma­sis tei­gė, kad jo veiks­mai bu­vo ne­tei­sin­gai su­pras­ti. Esą jis tvar­kę­sis už­stri­gu­sį kel­nių už­trauk­tu­ką. Teis­mas nai­via vy­ro ver­si­ja ne­pa­ti­kė­jo.

Jo­niš­kio va­gys­tės

Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­ja ti­ria dvi pa­na­šiu me­tu skir­tin­go­se vie­to­se įvyk­dy­tas va­gys­tes, per ku­rias nu­ken­tė­ju­sie­siems pa­da­ry­ta dau­giau nei 40-ies tūks­tan­čių li­tų nuo­sto­lių. Nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį Ber­žė­nų kai­me, Kū­ros gat­vė­je, dar­ba­vę­si va­gys iš neuž­ra­kin­tos fer­mos iš­ne­šė aukš­to spau­di­mo plo­vi­mo įren­gi­nį ir elekt­ri­nį grąž­tą. Nu­si­kal­tė­liams pro akis ne­prasp­rū­do ir fer­mos kie­me sto­vė­ju­si au­to­mo­bi­lio prie­ka­ba, su jo­je bu­vu­siu de­vy­ne­rių me­tų se­nu­mo ke­tur­ra­čiu mo­to­cik­lu. Šei­mi­nin­kai tur­to pa­si­ge­do ry­te. Jie pra­ras­tus daik­tus įver­ti­no be­veik tris­de­šimt tūks­tan­čių li­tų. Tą pa­čią nak­tį Jo­niš­ky­je, Vil­niaus gat­vė­je, va­gys iš ne­sau­go­mos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės nu­va­rė 61-erių me­tų šio mies­to gy­ven­to­jo au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“. Dvy­li­kos me­tų ma­ši­na pra­din­go kar­tu su jo­je bu­vu­siais daik­tais. Ry­te „Pas­sa­to“ ne­be­ra­dęs šei­mi­nin­kas su­skai­čia­vo, pa­ty­ręs dau­giau nei vie­nuo­li­kos tūks­tan­čių li­tų ža­lą.

Suk­čiau­to­jos ap­gau­ta se­no­lė

Šiau­lių mies­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ieš­ko su­kčiau­to­jos, ap­ga­vu­sios gar­bin­go am­žiaus se­no­lę. Pa­tik­li 87-erių me­tų Šiau­lių mies­to gy­ven­to­ja ne­pa­žįs­ta­mą, apie pen­kias­de­šim­ties me­tų mo­te­rį, įsi­lei­do į na­mus Mig­lo­va­ros gat­vė­je. Atė­ju­si vieš­nia se­ny­vai na­mo šei­mi­nin­kei pa­pa­sa­ko­jo iš­gal­vo­tą is­to­ri­ją apie tai, kad Lie­tu­vos val­džia ėmė da­li­mis grą­žin­ti per fi­nan­si­nę kri­zę nu­rėž­tas pen­si­jas. Ne­pa­žįs­ta­mo­ji se­no­lę įti­ki­no, kad no­rint per­ves­ti pi­ni­gus į są­skai­tą, rei­ka­lin­gi pen­si­ją gau­nan­čios šiau­lie­tės ban­ko duo­me­nys. Me­la­gin­ga vieš­nios is­to­ri­ja pa­ti­kė­ju­si 87-erių mo­te­ris at­sklei­dė ne­pa­žįs­ta­ma­jai sa­vo ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lės PIN ko­dus. Šei­mi­nin­kė nei ne­pas­te­bė­jo, kaip iš jos na­mų bu­vo pa­vog­ta ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lė. Suk­čiau­to­jai išė­jus iš na­mų, gar­bin­go am­žiaus mo­te­ris pa­si­ge­do kor­te­lės ir su­si­zgri­bo pa­si­tik­rin­ti ban­ko są­skai­tą. Paaiš­kė­jo, kad din­go vi­si pi­ni­gai - tūks­tan­tis pen­ki li­tai. Nu­si­kal­ti­mą ti­rian­ti po­li­ci­ja gy­ven­to­jus įspė­ja - ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių į na­mus neį­si­leis­ti, jais ne­pa­si­ti­kė­ti ir neatsk­leis­ti duo­me­nų, ku­riais vė­liau šie ga­li pa­si­nau­do­ti.

„Šiau­liai plius“ in­for­ma­ci­ja


Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti