(2016-04-29 Nr. 623) ŠIANDIEN 2018 Rugsėjo 20 D. Ketvirtadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Aktualijos
Ar socialiniai tinklai gali padėti laimėti rinkimus?

As­ta VOL­KO­VAI­TĖ
as­ta.volkovaite@splius.lt

Nors so­cia­li­niai tink­lai nė­ra ofi­cia­lūs po­li­ti­nės sklai­dos ka­na­lai, kai ku­rie kan­di­da­tai į Šiau­lių mies­to me­rus rin­ki­mų ko­vo­je pa­si­tel­kia ir juos. Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai įver­ti­no po­li­ti­kų ko­mu­ni­ka­ci­ją so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ir iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę.

Po­li­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos įran­kiu tam­pa ir so­cia­li­niai tink­lai.

So­cia­li­nį tink­la­pį ig­no­ruo­ja vie­nin­te­lis
Da­lis kan­di­da­tų į mies­to me­rus so­cia­li­nia­me tink­la­py­je ta­po kur kas ak­ty­ves­ni ne­tru­kus po to, kai bu­vo pa­skelb­ti par­ti­jų ir vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų są­ra­šai. Vie­nin­te­lis iš kan­di­da­tų – Sta­sys Tu­mė­nas –  vis dar nė­ra įžen­gęs į „Fa­ce­book“ tink­la­pį. Sa­vo ap­si­spren­di­mą jis va­di­na as­me­ni­niu pa­si­rin­ki­mu.
„Ne­ra­šau apie kiek­vie­ną sa­vo nu­veik­tą dar­bą „Vei­dak­ny­gė­je“ ir ne­lau­kiu, kol kas „pa­lai­kins“. Čia yra su­si­ję su ma­no ver­ty­bi­nė­mis nuo­sta­to­mis, pri­va­tu­mu ir ki­ta“, – tei­gė S. Tu­mė­nas, elekt­ro­ni­nia­me laiš­ke siū­ly­da­mas už­suk­ti į jo in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę bei pa­skai­ty­ti jo su­da­ry­tą al­ma­na­chą.
Vie­ni po­zi­cio­nuo­ja dar­bą, ki­ti – šmaikš­tau­ja
Pa­ban­dė­me iš­siaiš­kin­ti, kas la­biau­siai kren­tą į akis už­su­kus į kan­di­da­tų pa­sky­ras „Fa­ce­book“ tink­la­py­je? Į me­rus kan­di­da­tuo­jan­tis Aukš­tel­kės pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vai­das Ba­cys nuo­sek­lus, jo pa­sky­ra at­spin­di įvy­kius jo va­do­vau­ja­mo­je mo­kyk­lo­je, daug nuo­trau­kų iš mo­kyk­los gy­ve­ni­mo. Pas­ta­rie­ji su­si­že­ria net dau­giau „Li­ke“ už jo pa­sky­ro­je tal­pi­na­mus par­tie­čių straips­nius.
Nep­rik­lau­so­mas žur­na­lis­tas My­ko­las Dei­kus iš­nau­do­ja pa­pil­do­mas „Fa­ce­book“ funk­ci­jas, taip įtrauk­da­mas į vie­šus pa­si­sa­ky­mus ir „Fa­ce­book“ drau­gų drau­gus, at­sa­ko į vi­sų ko­men­ta­rus. Kan­di­da­to pa­sky­ro­je ga­li­ma iš­vys­ti ne tik as­me­ni­nių nuo­trau­kų, bet ir au­to­ri­nių, val­džios spren­di­mus pa­šie­pian­čių teks­tų bei ka­ri­ka­tū­rų, ne­sve­ti­ma sa­vii­ro­ni­ja. Va­di­na­mu vi­ru­si­niu bū­du so­cia­li­nia­me tink­la­py­je siau­čia ir kan­di­da­tas Va­le­ri­jus Si­mu­lik. Jis ak­ty­viai ko­men­tuo­ja ir pa­čių kan­di­da­tų įkel­tas nuo­ro­das, pa­si­sa­ky­mus. Sei­mo na­rio pa­sky­ro­je ga­li­ma ap­tik­ti ir nuo­ro­dą į skan­da­lą, ku­ris bu­vo su­krė­tęs jo opo­nen­tus.
Ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­rė Dai­va Ma­to­nie­nė nuo­lat vie­ši­na sa­vo, kaip vi­ce­mi­nist­rės, veik­lą. Ne­pa­mirš­ta įkel­ti ir nuo­trau­kų. Kan­di­da­tės ko­men­ta­rai prie ke­lia­mų nuo­trau­kų ne­ke­lia žmo­nių dis­ku­si­jų. As­me­ni­nis gy­ve­ni­mas so­cia­li­ne tink­la­py­je – ne­vie­ši­na­mas.
Vi­ce­me­rė Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą taip pat pa­lie­ka ne vie­šai erd­vei, kai tuo me­tu da­bar­ti­nis me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas vie­šai džiau­gia­si šeš­tą kar­tą ta­pęs se­ne­liu. Kan­di­da­tas ak­ty­viai ko­men­tuo­ja Ta­ry­bos po­sė­džių klau­si­mus, ne­tri­na ant jo pa­sky­ros pa­si­ro­džiu­sios opo­nen­tų kri­ti­kos.
Itin ak­ty­viai reiš­kia­si kan­di­da­tas And­rius Še­džius. Jo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je gau­siai mė­to­mos kri­ti­kos strė­lės ne tik į vie­tos val­džią, bet ir daž­nai pa­si­sa­ko­ma vals­ty­bi­nės po­li­ti­kos klau­si­mais, ypač apie Nor­ve­gi­jos įsta­ty­mų įkai­tais ta­pu­sius Lie­tu­vos vai­kus. Šis kan­di­da­tas vie­nin­te­lis, ku­ris mėgs­ta so­cia­lia­me tink­la­py­je vie­šin­ti ir sa­vo jau­nos su­tuok­ti­nės nuo­trau­kas.
Iš kan­di­da­to vers­li­nin­ko Vid­man­to Šim­kaus pa­sky­ros ma­ty­ti, kad jis pa­sta­ruo­ju me­tu gy­ve­na sa­vo vieš­na­gės In­di­jo­je įspū­džiais. Daž­nai šio po­li­ti­ko ke­lia­mos nuo­trau­kos at­ro­do sta­tiš­kai, nie­kas jų per daug ne­ko­men­tuo­ja.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­tis kan­di­da­tas į me­rus To­mas Pet­rei­kis sa­vo pa­sky­ro­je dek­la­ruo­ja ak­ty­viai gy­ve­nan­tis tik po­li­ti­ka: nuo­lat ke­lia­mi bend­ra­žy­gių straips­niai, „lai­ki­na­mi“ jų pa­si­sa­ky­mai ir ke­lia­mos nuo­trau­kos iš su­si­ti­ki­mų su rin­kė­jais.
Dar vie­nas kan­di­da­tas, Ta­ry­bos na­rys Ar­tū­ras Vi­soc­kas, sa­vo pa­sky­ro­je nuo­lat „spir­ga“ (net per sa­vo gim­ta­die­nį) ko­men­tuo­da­mas veik kiek­vie­ną ryš­kes­nį val­džios spren­di­mą. Į dis­ku­si­ją daž­niau­siai įsi­trau­kia tik jo bend­ra­žy­giai sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.
Kan­di­da­tus ver­ti­na spe­cia­lis­tas
 Ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tas Liu­tau­ras Ule­vi­čius su­si­pa­ži­no su vi­sų kan­di­da­tų į mies­to me­rus „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­mis. Jo pra­šė­me įver­tin­ti po­li­ti­kų „Vei­dak­ny­ges“ ir kiek nau­dos ga­li duo­ti tiks­lin­ga veik­la so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.
– Ar so­cia­li­niai tink­lai tik­rai ga­li pa­dė­ti lai­mė­ti rin­ki­mus?
– So­cia­li­niai tink­lai ga­li pa­dė­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu kon­ku­ren­ci­ja tarp kan­di­da­tų la­bai ak­ty­vi ir ga­li lem­ti net ke­lios de­šim­tys bal­sų. „Fa­ce­book“ var­to­to­jai la­bai grei­tai pa­ste­bi ma­ni­pu­lia­ci­jas ir ne­tik­rus var­to­to­jus, to­dėl „paukš­tu­ko“ už­dė­ji­mo čia neuž­ten­ka – rei­kia dirb­ti nuo­sek­liai ir il­gai. Ki­ta ver­tus, „Fa­ce­book“ at­ve­ju la­bai to­li­mas ke­lias nuo „Pa­tin­ka“ („Li­ke“) iki biu­le­te­nio bal­sa­dė­žė­je. Ką jau sa­ky­ti, jog šios vi­suo­me­nės gru­pės ak­ty­vu­mas ga­na men­kas – la­biau iš­si­la­vi­nę, mies­tuo­se gy­ve­nan­tys tur­tin­ges­ni gy­ven­to­jai daž­niau yra pa­sy­ves­ni, nei emo­ci­jo­mis bal­suo­jan­tys ma­žes­nio iš­si­la­vi­ni­mo ir vy­res­nio am­žiaus rin­kė­jai.
– Gal, vis dėl­to, per tam tik­rą lai­ko­tar­pį įma­no­ma pa­siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų?
– So­cia­li­nių tink­lų at­ve­ju re­zul­ta­tai ga­li­mi tik dėl il­ga­lai­kio įdir­bio – stip­riu spur­tu nie­ko in­ter­ne­te neap­gau­si. To­dėl ir re­zul­ta­tai įma­no­mi tik pa­lai­kant il­ga­lai­kius ry­šius. O to­kie ga­li­mi tik su ak­ty­viais „Fa­ce­book“ var­to­to­jais, ku­rių: a) nė­ra daug; b) jie daž­nai tu­ri stip­rias po­li­ti­nes pa­žiū­ras, ku­rių leng­vai ne­pa­kei­si­te.

Tru­mai apie kiek­vie­ną
Apie Vai­dą Ba­cį. Įra­šas ne vie­šas, tik drau­gams, tu­ri­nys at­pa­sa­ko­jan­tis, neįt­rau­kian­tis.
Apie My­ko­lą Dei­kų. Skir­tin­gi įra­šai, ku­rie apie ga­na skir­tin­gas sri­tis – ban­do­ma pa­trauk­ti skir­tin­gus žmo­nes, ta­čiau per di­de­lę sklai­dą neaiš­ku, ar tie pa­ste­bė­ję „už­si­ka­bins“il­gam.
Apie Dan­guo­lę Mar­tin­kie­nę. Spė­čiau, kad jos pa­sky­rą ad­mi­nist­ruo­ja par­ti­jos dar­buo­to­jai, o ne ji pa­ti – for­ma­lus ren­gi­nių ir įvy­kių srau­tas, o ne gy­vas „Fa­ce­book“ da­ly­vis.
Apie Dai­vą Ma­to­nie­nę. „Aš – ma­no dar­bas“. To tik­rai ne­pa­kaks bent kiek pla­tes­nio aki­ra­čio rin­kė­jui.
Apie To­mą Pet­rei­kį. „Cuk­ru­mi“ per­krau­ti teks­tai – ne­na­tū­ra­lūs, kaip neį­ti­ki­na ir stu­di­jų pla­ka­tai.
Apie Va­le­ri­jų Si­mu­lik. Kaip ir D. Mar­tin­kie­nės at­ve­ju – srau­tas įvy­kių, o ne gy­vas žmo­gus.
Apie Vid­man­tą Šim­kų. At­si­tik­ti­nis lan­ky­to­jas, o ne gy­vas var­to­to­jas.
Apie And­rių Še­džių. Be­ne nor­ma­liau­sias pro­fi­lis – tik­ras, be svy­ra­vi­mų į dirb­ti­nį „sal­du­mą“ ar for­ma­lų „bu­vau-da­riau-pa­žiū­rė­ki­te“.
Apie Jus­ti­ną Sar­taus­ką. Tuš­tu­ma, kaž­kas su­kū­rė ir pa­mir­šo.
Apie Ar­tū­rą Vi­soc­ką. Na­tū­ra­lios au­to­riaus min­tys, ta­čiau kar­tu at­sklei­džian­čios keis­to­ką po­žiū­rį į pa­sau­lį.

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti