(2016-04-29 Nr. 623) ŠIANDIEN 2018 Rugsėjo 20 D. Ketvirtadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Pasaulis pagal mus
Ko­dėl krau­jas ima­mas tik iš be­var­džio pirš­to?
Tik­riau­siai vi­siems yra te­kę duo­ti krau­jo iš pirš­to. Vie­niems tai di­džiau­sias siau­bas, ki­tiems – ei­li­nė pro­ce­dū­ra. Ta­čiau re­tas ku­ris su­si­mąs­to, ko­dėl krau­jas ima­mas tik iš vie­no konk­re­taus pirš­to – be­var­džio.


 

Tin­ka­miau­si ran­kų pirš­tai

Ko­dėl ima krau­jo iš pirš­to? Pa­si­ro­do, žmo­gaus ran­kų pirš­tų pa­gal­vė­lės nė­ra pa­deng­tos plau­kais, jo­se daug krau­ja­gys­lių ir la­bai leng­va de­zin­fe­kuo­ti. Krau­ją im­ti ga­li­ma iš bet ku­rios ran­kos pirš­to.

Tik be­var­dį pirš­tą me­di­kai de­zin­fe­kuo­ja ne at­si­tik­ti­nai – bū­tent jis pa­si­žy­mi sa­vy­bė­mis, už­tik­ri­nan­čio­mis, kad pro­ce­dū­ra bū­tų sau­gi ir ne to­kia skaus­min­ga. Bevardžiu pirštu rečiausiai liečiami daiktų paviršiai, todėl mažesnė tikimybė, kad į kraują pateiks infekcija.

Plo­nes­nė oda

Be­var­džio pirš­to oda yra kur kas plo­nes­nė nei nykš­čio, smi­liaus ar di­džio­jo, tai­gi ir pra­dur­ti ją pa­pras­čiau. Be to, be­var­džio pirš­to pa­gal­vė­lė­je yra ma­žiau­siai ner­vų ga­lū­nių, to­dėl krau­jo ėmi­mo pro­ce­dū­ra ne to­kia skaus­min­ga.

At­ro­do, ga­lė­tų tik­ti ir ma­žy­lis pirš­tas, bet, pa­si­ro­do, jis nė­ra tin­ka­mas dėl vie­nos prie­žas­ties – jis yra ar­čiau­siai rie­šo ir krau­jo ėmi­mo me­tu į pirš­tą ga­li pa­tek­ti in­fek­ci­ja ir iš­plis­ti į rie­šą.

 


Vi­ta­mi­nas C – pa­na­cė­ja?

Vi­ta­mi­nas C or­to­mo­le­ku­li­nė­je me­di­ci­no­je nau­do­ja­mas dau­giau nei 50 me­tų. Juo gy­dy­tos pa­čios įvai­riau­sios li­gos, apie ku­rias, ger­da­mas vi­ta­mi­ną C, re­tas ku­ris pa­gal­vo­ja.


Tei­gia­mai vei­kia li­go­nių svei­ka­tą

Dr. R. Kel­ne­ris bu­vo pir­ma­sis gy­dy­to­jas, vi­ta­mi­ną C nau­do­jęs gy­dy­mo tiks­lais. Maž­daug 5-aja­me praė­ju­sio šimt­me­čio de­šimt­me­ty­je di­de­lė­mis šio vi­ta­mi­no do­zė­mis sėk­min­gai gy­dy­ti vė­ja­rau­piai, ty­mai, kiau­ly­tė, stab­li­gė ir po­lio­mie­li­tas.

Pa­ma­tęs, kad vi­ta­mi­nas C tei­gia­mai vei­kia li­go­nių svei­ka­tą, R. Kel­ne­ris nu­spren­dė vi­są gy­ve­ni­mą skir­ti jo ty­ri­mams. Pa­sak jo, net var­to­jant la­bai di­de­lė­mis do­zė­mis, jis yra vi­siš­kai sau­gus, stab­do inks­tų ak­me­nų for­ma­vi­mą­si, ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti šir­dies krau­ja­gys­lių li­gų.

 


Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti