(2016-04-29 Nr. 623) ŠIANDIEN 2018 Rugsėjo 20 D. Ketvirtadienis ARCHYVAS

Kontaktai
Naudingos nuorodos

Sportas
A. Na­cic­kas – apie Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos už­ku­li­sius ir pa­si­bai­gu­sį se­zo­ną

Min­dau­gas MAL­CE­VI­ČIUS

min­dau­gas.malcevicius@-splius.lt

Pa­si­bai­gus 13-ajam Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos (ŠKL) se­zo­nui, nu­ga­lė­to­jų tau­rę tre­čius me­tus iš ei­lės į vir­šų kė­lė „Kal­vio“ krep­ši­nin­kai. Ant­ros vie­tos me­da­liais ten­ki­no­si „Po­li­ci­jos-Žval­gu­vos“ krep­ši­nin­kai, o kiek anks­čiau paaiš­kė­jo ir bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ja – „So­lo-Eu­ro­gym“ eki­pa, ket­vir­tą kar­tą is­to­ri­jo­je bei ant­rus me­tus iš ei­lės ly­go­je užė­mu­si 3 vie­tą. Il­ga­me­tis ly­gos va­do­vas Ar­tū­ras Na­cic­kas sa­ko, kad šis se­zo­nas di­de­lių staig­me­nų ne­pa­tei­kė, bet po­ky­čių – bū­ta.

 

 
 Šių me­tų ŠKL fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bo­se nu­ga­lė­to­jų tau­rę į vir­šų kė­lė „Kal­vis“, bet ne­trū­ko ir ki­tų pri­zi­nin­kų. Dėl 300 Eur me­ti­mais iš sa­lės vi­du­rio var­žė­si vi­si no­rin­tys, o tri­taš­kių kon­kur­so, „Ka­ra­va­no“ ir „Oro ka­ra­liaus“ rung­ty­je trium­fa­vę krep­ši­nin­kai pa­si­da­li­jo po 100 Eur.
Sand­ros NA­VIC­KAI­TĖS ko­lia­žas

Fi­na­li­nio ket­ver­to var­žy­bų for­ma­tas pa­si­tei­si­no

Prieš ke­le­rius me­tus ŠKL bu­vo iš­gar­sė­ju­si ne tik dėl įnir­tin­gų krep­ši­nio ko­vų, bet ir dėl įspū­din­gų se­zo­no už­baig­tu­vių. 13-asis se­zo­nas už­da­ry­tas kiek kuk­liau, ta­čiau spal­vin­gų krep­ši­nio ele­men­tų ne­trū­ko.

„Šie­met šiek tiek bu­vo pa­keis­tas ly­gos žai­dy­bi­nis for­ma­tas bei ŠKL fi­na­li­nis eta­pas. Anks­tes­niais me­tais fi­na­li­nia­me ly­gos eta­pe ko­vos vyk­da­vo iki tri­jų per­ga­lių. 2015–2016 m. se­zo­ne pa­da­ry­ta nau­jo­vė – vi­so­se ly­go­se (ŠKL, A ly­go­je, Šiau­lių krep­ši­nio ve­te­ra­nų ly­go­je, – aut. pa­st.) at­si­ra­do fi­na­li­nis ket­ver­tas. Ir, ma­nau, toks for­ma­tas tik­rai pa­si­tei­si­no, nes įnir­tin­gų ko­vų krep­ši­nio aikš­te­lė­je tik­rai ne­trū­ko“, – sa­ko A. Na­cic­kas.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, la­bai pa­si­tei­si­no ir į fi­na­li­nio ket­ver­to var­žy­bas įtrauk­ti įvai­rūs krep­ši­nio kon­kur­sai.

Kie­ta ko­va ir šou ele­men­tai

„Fi­na­li­nių var­žy­bų įtam­pą iš­sklai­dė ir ge­rą nuo­tai­ką žai­dė­jams bei sir­ga­liams do­va­no­jo tri­taš­kių kon­kur­sas, „Ka­ra­va­nas“, „Oro ka­ra­lius“ ir rung­tis, kai krep­ši­nin­kai var­žė­si mes­da­mi ka­muo­lį į krep­šį iš sa­lės vi­du­rio“, – pa­sa­ko­ja ŠKL di­rek­to­rius.

A. Na­cic­kas juo­kia­si, kad vi­sų šių krep­ši­nio šou ele­men­tų tik­rai ne­nu­si­ko­pi­ja­vo iš Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) „Žvaigž­džių die­nos“. „Tą for­ma­tą mes svars­tė­me dar praė­ju­sią va­sa­rą, tad vė­liau ir pa­tys nu­ste­bo­me, kad ir LKL suor­ga­ni­za­vo kaž­ką pa­na­šaus“, – tei­gia pa­šne­ko­vas, ti­ki­nan­tis – jo­kių są­moks­lų čia ne­rei­kė­tų ieš­ko­ti.

Kiek anks­čiau ŠKL vyk­da­vo ir „Žvaigž­džių die­na“. Ta­čiau ji, Ar­tū­ro tei­gi­mu, ne itin pa­si­tei­si­no, to­dėl te­ko ieš­ko­ti ki­tų al­ter­na­ty­vų, kaip krep­ši­nį pa­da­ry­ti įdo­mų ne tik žai­dė­jams, bet ir žiū­ro­vams. To­dėl šie­met at­si­sa­ky­ta „Žvaigž­džių die­nos“, o krep­ši­nio šou ele­men­tai pa­gy­vi­no vi­sas ŠKL fi­na­li­nio ket­ver­to rung­ty­nes.

Žai­di­mo į vie­nus var­tus (ne)bu­vo

Tam tik­ru krep­ši­nio šou ga­li­ma va­din­ti ir krep­ši­nio klu­bo „Kal­vis“ ke­lią iki čem­pio­nų tau­rės. 2015–2016 m. ŠKL se­zo­ne čem­pio­nai iš­ko­vo­jo 19 per­ga­lių iš 20-ies ga­li­mų. Ir tik prieš po­rą mė­ne­sių rung­ty­nė­se, ku­rio­se su­si­ti­ko se­zo­no ly­de­ris „Kal­vis“ ir „So­lo-Eu­ro­gym“, už­fik­suo­ta staig­me­na – „So­lo-Eu­ro­gym“ nu­trau­kė įspū­din­gą „Kal­vio“ per­ga­lių se­ri­ją. „Kal­vis“ iki tol bu­vo lai­mė­jęs net 55 rung­ty­nes iš ei­lės.

„Šis klu­bas kiek­vie­nais me­tais su­ren­ka stip­rią ko­man­dą, jie kar­tu žai­džia ne pir­mus me­tus. Ne­rei­kia pa­mirš­ti ir to, kad ten žai­džia ne­ma­žai bu­vu­sių ži­no­mų krep­ši­nin­kų, to­kių kaip Min­dau­gas Žu­kaus­kas, Vai­das Pau­liu­kė­nas, Aud­rius Da­nu­se­vi­čius ir ki­ti“, – sa­ko A. Na­cic­kas.

Sa­vait­raš­čiui „Šiau­liai plius“ pa­si­tei­ra­vus – gal ŠKL trūks­ta kon­ku­ren­ci­jos, ly­gos di­rek­to­rius su šyp­se­na pri­si­mi­nė da­bar­ti­nio čem­pio­no „Kal­vio“ ir „Ar­ti­liux NMF“ dvi­ko­vą.

„Kon­ku­ren­ci­jos, tik­ros ko­vos už­te­ko vi­są se­zo­ną. Pa­kan­ka pri­si­min­ti at­krin­ta­mą­sias se­zo­no var­žy­bas, kai „Ar­ti­liux NMF“, li­kus žais­ti kiek ma­žiau nei dviems mi­nu­tėms, tu­rė­jo net 7 taš­kų pra­na­šu­mą prieš „Kal­vį“. Trū­ko la­bai ne­daug, kad da­bar­ti­nis čem­pio­nas bū­tų ne­te­kęs ga­li­my­bės penk­tus me­tus iš ei­lės žais­ti fi­na­le ir tu­rė­ti ga­li­my­bę tre­čią kar­tą tap­ti ŠKL čem­pio­nu“, – juo­kia­si A. Na­cic­kas.

Vie­nys dau­giau pro­fe­sio­na­lių žai­dė­jų?

Nors ŠKL žai­džia ne­ma­žai pro­fe­sio­na­laus krep­ši­nin­ko kar­je­rą bai­gu­sių krep­ši­nin­kų, pa­šne­ko­vas sa­ko, kad ši ly­ga vie­ni­ja iš­skir­ti­nai krep­ši­nio mė­gė­jus. Di­de­lių pre­ten­zi­jų tap­ti pro­fe­sio­na­lų ly­ga (net ir po 13-os me­tų įdir­bio) kol kas nė­ra.

„Kaž­ka­da ly­ga po sa­vo spar­nu bu­vo su­bū­ru­si ir stip­res­nius žai­dė­jus. Tuo­met pas mus žai­dė krep­ši­nin­kai ir iš Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos (RKL), ir iš Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL), ir net iš LKL. Le­gio­nie­rių sta­tu­są tuo­met tu­rė­jo tik NKL ir ki­tų aukš­tes­nių ly­gų žai­dė­jai. Vė­liau le­gio­nie­riais bu­vo pra­dė­ti va­din­ti ir RKL krep­ši­nin­kai, tad jiems at­si­ra­do tam tik­rų su­var­žy­mų – už­draus­ta žais­ti ŠKL ko­man­dų su­dė­ty­je“, – sa­ko A. Na­cic­kas.

To­kiam for­ma­tui ne­pa­si­tei­si­nus, ki­ta­me ŠKL se­zo­ne vėl nu­ma­ty­ti po­ky­čiai – krep­ši­nin­kai iš RKL ne­be­bus lai­ko­mi le­gio­nie­riais, tad ga­lės žais­ti ŠKL ko­man­do­se. Ko­man­doms ir vėl bus lei­džia­ma var­žy­boms re­gist­ruo­ti ir po po­rą NKL ar LKL žai­dė­jų.

„Tad pla­nuo­ja­ma, kad jau 2016–2017 m. ŠKL se­zo­ne bus grįž­ta­ma prie anks­tes­nio ly­gos for­ma­to“, – ža­da pa­šne­ko­vas.


 „Nuo pat ly­gos įkū­ri­mo pra­džios, pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo užim­ti žmo­nes, ska­tin­ti jų svei­ką gy­ven­se­ną. Ma­nau, mums tai pa­vy­ko, nes ge­riau­siais lai­kais bu­vo maž­daug 55 ko­man­dos, o tai yra 800 žmo­nių, žai­džian­čių krep­ši­nį“, – sa­ko ŠKL di­rek­to­rius A. Na­cic­kas.

Ge­riau­siais lai­kais – iki 800 žmo­nių, žai­džian­čių krep­ši­nį

ŠKL – svar­bi vi­so Šiau­lių mies­to ir re­gio­no krep­ši­nio da­lis. Nors ly­ga skir­ta iš­siaiš­kin­ti, koks klu­bas Šiau­lių ap­skri­ty­je stip­riau­siais, A. Na­cic­kas šyp­te­li – ma­ty­ti po dar­bų į spor­to sa­lę sku­ban­čius vy­rus, lie­jan­čius pra­kai­tą ir be­si­ruo­šian­čius le­mia­miems mū­šiams, iš­ties sma­gu.

„Nuo pat ly­gos įkū­ri­mo pra­džios, pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo užim­ti žmo­nes, ska­tin­ti jų svei­ką gy­ven­se­ną. Ma­nau, mums tai pa­vy­ko, nes ge­riau­siais lai­kais bu­vo maž­daug 55 ko­man­dos, o tai yra 800 žmo­nių, žai­džian­čių krep­ši­nį“, – kal­ba A. Na­cic­kas.

Dar sma­giau, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, kad ŠKL krep­ši­nį žai­džia įvai­raus am­žiaus krep­ši­nio en­tu­zias­tai – nuo vai­kų iki tik­rų krep­ši­nio ve­te­ra­nų.

„Kam ei­ti šlais­ty­tis po gat­ves, kam gu­lė­ti prie te­le­vi­zo­riaus ar sė­dė­ti prie alaus bo­ka­lo, jei ga­li­ma žais­ti krep­ši­nį, bend­rau­ti su drau­gais. Ne pa­sku­ti­niu smui­ku čia gro­ja ir ga­li­my­bė vis iš nau­jo iš­gy­ven­ti spor­ti­nį azar­tą“, – šyp­te­li pa­šne­ko­vas.

Žai­dė­jų bir­ža: tramp­li­nas nau­jiems ta­len­tams

Pap­ra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti, kaip vyks­ta ŠKL žai­dė­jų ro­ta­ci­ja, A. Na­cic­kas pa­sa­ko­ja, kad di­de­lį dar­bą at­lie­ka pa­tys klu­bai. Bū­tent jie ieš­ko nau­jų žai­dė­jų, juos pa­ruo­šia var­žy­boms. Ta­čiau yra ir dar vie­nas įdo­mus šios ly­gos as­pek­tas – žai­dė­jų bir­ža. ŠKL in­ter­ne­to pus­la­py­je šiuo me­tu yra pa­skelb­tos

30-ies žai­dė­jų pa­var­dės, spor­ti­nin­kų duo­me­nys. Vi­si šie krep­ši­nio en­tu­zias­tai da­ly­vau­ja ŠKL žai­dė­jų bir­žo­je.

„Šio­je bir­žo­je re­gist­ruo­ja­si ko­man­dos, ku­rios ieš­ko žai­dė­jų, ir žai­dė­jai, ku­rie no­ri pa­tek­ti į ŠKL. Tie­sa, prieš maž­daug de­šimt me­tų bu­vo da­ro­ma tik­ra žai­dė­jų bir­ža, ku­rio­je da­ly­va­vo NKL, LKL krep­ši­nin­kai. Juos ko­man­dos, tu­rin­čios šau­ki­mus, ga­lė­jo pirk­ti, o su­rink­tos lė­šos bu­vo au­ko­ja­mos vai­kų glo­bos na­mams“, – pri­si­me­na ŠKL di­rek­to­rius.

 


Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti